Styremøte 5. juli

5. juli er det styremøte i Det Norske Travselskap (DNT). Her får du informasjon om de sakene som styret skal behandle.

DNT avholdt generalforsamling 1. juni og det er valgt nytt styre. Oppdatert oversikt over tillitsvalgte (styret og komiteer) får du ved å klikke her.

Sakslisten til styremøter i DNT publiseres på travsport.no en uke før møtet. Se sakslisten og protokoller fra tidligere styremøter her. På styremøte 5. juli skal styret behandle 11 vedtakssaker og bli orientert om 13 andre saker.

Vedtakssaker

Første vedtakssak er konstituering av det nye styret. Her går styret igjennom saker som styrets instruks, arbeidsfordeling, etiske retningslinjer og strategi.

Sak nummer to handler om DNTs representasjon i styrer, komiteer og utvalg der representantene oppnevnes av styret i DNT. Dette innbefatter blant annet representasjon i driftsselskapenes styrer. Sak nummer tre gjelder representasjonsoppgaver knyttet til arrangementer, der styret avtaler hvilke styremedlemmer som representerer på de ulike arrangementene i travsporten. Videre gjelder sak nummer fire møteplan for andre halvår 2024.

Sak nummer fem er regnskapsrapport per 31. mai. Rapporten viser et underskudd på 23,8 millioner kroner, hvilket er et er negativt avvik på 1,5 millioner kroner mot budsjett.

Sak nummer seks, sju og åtte gjelder arbeidet etter DNTs generalforsamling 2024. Disse sakene omhandler oppdatering av DNTs lovverk, øvrige oppfølgningssaker og vedtak om dato for neste års generalforsamling.

Sak nummer ni er innspill til forbundsvise travkonferanser. I henhold til DNTs lov skal travforbund en gang per halvår innkalle representanter fra samtlige travlag og samarbeidende organisasjonen innen forbundet til travkonferanse/temamøte. I denne saken skal styret gi innspill på temaer til konferansene.

Sak nummer 10 gjelder lyd- og bilderettigheter. Her får styret informasjon om resultatet av arbeidet som er gjennomført i juni knyttet til medierettigheter på trav- og galoppløp i Norge.

Siste sak handler om en henvendelse fra Bodø Travlag og Nye Bodø Travbane AS gjeldende driften av travbanen og aksjeselskapets finansielle situasjon.

Orienteringssaker

Orienteringssaker består i hovedsak av saker der administrasjonen orienterer styret om status i hestepopulasjonen, aktuelle oppgaver, prosjekter, organisasjonssaker eller lignende. Siden forrige styremøte er det avholdt møte, som styret vil bli orientert om (orienteringssak tre). Det vil også orienteres om det kommende UET-møtet 15. juli.

Høstens aktiviteter i arbeid med sportens rammebetingelser er under utvikling, og det er blant annet sendt invitasjon til møte med både politikere og aktuelt embetsverk i september.

Styret vedtok tidligere i år å tvangsinnløse de øvrige aksjene i Bjerke Travbane Eiendom AS, og styret vil bli orientert om innsigelser fra tidligere aksjonærer knyttet til innløsningssummen.  

I saken om Myremoen Hestesportsenter AS gis styret en orientering om reforhandling av lånet fra DNT til aksjeselskapet.

DNT arrangerer Klasseløpsauksjon under Klasseløpshelgen på Bjerke Travbane i september, og det vil orienteres om arbeidet med auksjonen.

I avlsplan for varmblodshester er det gjort enkelte presiseringer knyttet til avlsvurderingsnemnda sin gjeldende praksis, som styret blir orientert om.  

DNT arrangerer utviklingskonferanse 6. september (fredag i Klasseløpshelgen). Styret vil bli orientert om arbeidet som er gjort så langt og komme med sine innspill.

DNT skal ha en gjennomgang av travsportens klimaavtrykk, som er ett av parameterne i Regjerningens oppfølgning av FNs bærekraftsmål. Styret vil bli orientert om prosjekts beskrivelse, avgrensning og fremdrift.

Etter DNTs generalforsamling har de ansatte i DNT foretatt valg av ansattes representant og ansattes vararepresentant til styret i DNT. Roy Kristiansen ble gjenvalgt som ansattes representant, med Frode Gjesdal som varamedlem. Oversikt over hele styret får du her.

Siste orienteringssak er en orientering om DNTs jubileumsfeiring i 2025.

Les også