Styremøte 18. april

18. april er det styremøte i Det Norske Travselskap (DNT). Her får du informasjon om de sakene som styret skal behandle. Du kan også melde deg på digitalt informasjonsmøte som avholdes etter styremøtet.

Foto: Hesteguiden.com

Sakslisten til styremøter i DNT publiseres på travsport.no en uke før møtet. Se sakslisten og protokoller fra tidligere styremøter her. På styremøte 18. april skal styret behandle ni vedtakssaker og bli orientert om 14 andre saker.

Husk at du kan melde deg på styrets digitale informasjonsmøter etter styremøtet. Mer informasjon om dette får du nederst i denne saken.

Vedtakssaker

Vedtakssakene starter med årsregnskap for DNT 2023, inkludert konsernregnskap. Styret får fremlagt forslag til årsregnskap, som er revidert. Det er styret som fatter endelig beslutning om regnskapet som skal legges frem for vedtak på årets generalforsamling. Styret blir også presentert for DNTs konsernregnskap. Regnskapet er et resultat av de ulike virksomheter som DNT har en dominerende eierandel i, inkludert egen virksomhet. Konsernregnskapet skal ikke formelt vedtas av styret, men signeres av styrets medlemmer.

Sak nummer to gjelder forslag til styrets årsberetning for 2023. Årsberetningen omhandler måloppnåelse og utfordringer knyttet opp mot kjerneaktiviteten i strategiplan Trav2025; sport, avl, hestevelferd, organisasjon og rekruttering, samt rammevilkår og utfordringer for næringen, i tillegg til lovpålagte opplysninger. Årsberetningen inneholder også spesielle utfordringer for 2024 og fremover.

Sak nummer tre gjelder budsjett 2024. Budsjettet bygger på en forutsetning om fremtidig lån og de siste møter avholdes med banken inneværende uke. Endelig innstillig utarbeides til styremøtet.

Sak nummer fire gjelder sportens rammebetingelser, som er blant styrets prioriterte oppgaver. Styret skal under denne saken drøfte hvordan arbeidet med informasjon til politikere og forvaltning skal følges opp i den kommende tiden.

Sak nummer fem gjelder Bjerke Travbane Eiendom (BTE), herunder vurdering av prosess knyttet til aksjer og kommende generalforsamling i selskapet. Når det gjelder generalforsamling skal styret behandle innstilling på kandidater til styreverv i selskapet.

Sak nummer seks gjelder hedersbevisninger. I forbindelse med DNTs generalforsamling skal noen av de som har gjort en ekstraordinær innsats for travsporten hedres. Tidligere i år ble organisasjonen oppfordret til å komme med innspill på kandidater til æresmedlemskap, hederstegn, årets travlag og årets ildsjel. Styret vil få presentert de ulike kandidatene (med begrunnelse) som det er sendt innspill på.

Sak nummer syv gjelder forslag til sammensetning av DNTs valgkomite. I henhold til DNTs lov skal styret foreslå medlemmer og varamedlemmer til valgkomite i samråd med DNTs Landsråd. Styret vil presentere sitt forslag på landsrådsmøte 24. april.  

Sak nummer åtte handler om regelverk knyttet til finansiering av innskuddsløp. Dette er en oppfølgning av sak 7-2/24, der administrasjonen fikk i oppgave å utarbeide et detaljert forslag til fremtidig ordning. Med bakgrunn i dette vil styret nå få presentert et forslag gjeldende Klasseløpene.

Siste vedtakssak gjelder styrerepresentanter i driftsselskaper. I henhold til DNTs krav til driftsselskapene, basert på tilskudd som de mottar, skal driftsselskapenes generalforsamling velge to styrerepresentanter i selskapenes styre etter forslag fra DNT. Styret skal derfor diskutere DNTs representasjon.  

Orienteringssaker

Orienteringssaker består i hovedsak av saker der administrasjonen orienterer styret om status i hestepopulasjonen, aktuelle oppgaver, prosjekter, organisasjonssaker eller lignende. Siden forrige styremøte er det avholdt flere møter i komiteer og utvalg, som styret vil bli orientert om (orienteringssakene fire, fem, seks, syv, åtte).

I saken om konsekvenser av ny pengespillov vil styret bli orientert om avklaring fra Skatteetaten gjeldende merverdiavgiftsbehandlingen av tilskudd mottatt fra Norsk Rikstoto (NR) og tilskudd som tildeles driftsselskapene.

Utover dette vil det orienteres om landsrådsmøte 24. april, overdomsstolens avgjørelse i Bo Westergaard-saken i Danmark, lyd- og bilderettigheter, status nytt sportssystem og nye nettsider for travbaner.

Delta på digitalt informasjonsmøte

Etter styremøtene kan medlemmer delta på digitalt informasjonsmøte. Møtene vil omhandle saker fra styremøtet og eventuelt annen aktuell informasjon.

Medlemmer som ønsker å delta på informasjonsmøtet kan registrere seg i Min Side. I Min Side har medlemmer fått en ny meny som heter «DNT informasjon». Her kan man gå inn på «styrets digitale informasjonsmøter» og registrere seg. Når man er registrert vil man motta e-post med tilgang til informasjonsmøter som gjennomføres i Microsoft Teams. Tidspunkt for møtene vil annonseres samtidig som forhåndsuttalen til styremøtene publiseres.

Det vil gjøres opptak av samtlige informasjonsmøter, som tilgjengeliggjøres i møtearkivet under samme meny i Min Side. Det betyr at medlemmer til enhver tid kan gå inn i Min Side og gjøre seg orientert om tidligere avholdte informasjonsmøter.

Informasjonsmøte etter kommende styremøte gjennomføres mandag 22. april kl. 18.00. Logg på Min Side for å registrere deg her. Trenger du hjelp til pålogging? Kontakt oss på .

Min Side

Min Side er DNTs medlems- og kundeportal. Min Side inneholder informasjon og tjenester for deg er medlem og som driver med hest registrert i DNT. 

Trenger du hjelp til pålogging? Kontakt oss på .

Les også