Felles kriterier for innskuddsløp

Her får du informasjon om de kriterier som gjelder for innskuddsløp, herunder klasseløp og andre årgangsløp med innskudd.

Fra og med årgangen født 2018 er samtlige norskfødte hester som registreres ved fødselsmelding hos DNT innen 31.12 det året hesten er født, automatisk innmeldingsberettiget til følgende løp:

Varmblodshopper

 • Prinsesse Märtha Louises Pokalløp
 • Norsk Travkriterium
 • Norsk Oaks
 • Champion Jarlsberg Grand Prix
 • Norsk Travderby

Varmblods hingster/vallaker

 • Prinsesse Märtha Louises Pokalløp
 • Norsk Travkriterium
 • Champion Jarlsberg Grand Prix
 • Norsk Travderby

Kaldblodshopper

 • Norsk Travkriterium
 • Norsk Oaks
 • Norsk Travderby

Kaldblods hingster/vallaker

 • Norsk Travkriterium
 • Biri Oppdretningsløp
 • Norsk Travderby

Hest født i utlandet av norsksertifisert mor skal oppholde seg på norsk jord innen 31.12. fødselsåret. Kopi av tolldeklarasjon skal sendes DNT snarest mulig. Sertifisering av hesten vil først bli gjennomført ved fremleggelse av tolldeklarasjon. Dersom tolldeklarasjon datert innen 31.12. i fødselsåret ikke kan fremlegges, mistes retten til oppdretterbonus og Klasseløp (Kriteriet/Derby).

DNT Unghestserieløp / Bonusløp

For å være startberettiget i DNTs Unghestserieløp og egne bonusløp må det være opprettholdt innmeldingsberettigelse i minimum ett av løpene Kriteriet eller Derby.

Dette er bonusløpene:

Kaldblods: DNTs Høstfinale (3-årige), DNTs Hoppechampionat (4-årige hopper), DNTs Høstfinale (4-årige), DNTs 5-årsløp (åpen klasse og hoppeavdeling).

Varmblods: Hans Petter Tholfsens Minneløp (3-årige), DNTs Høstfinale (3-årige), DNTs Hoppechampionat (4-årige hopper), DNTs Høstfinale (4-årige).

Strykningsrutiner

Ansvarshavende eier bestemmer selv om/ når vedkommende vil stryke hesten fra ett eller flere av innskuddsløpene. Dette må gjøres per mail eller brev til DNT. Det holder ikke med telefonkontakt. 

OBS! Vi anbefaler å stryke pr epost, da post kan bli borte underveis/tar lang tid. Strykning mailes til eller per post til Det Norske Travselskap PB 194 0510 Oslo.

OBS! En strykning er definitiv og hesten kan ikke senere meldes inn igjen løp den er strøket fra.

Ved salg

Det er den som står registrert som ansvarshavende eier ved termindato (strykningsfristen), som belastes for innskuddet. Skjer salget rundt denne tiden, bør kjøper og selger avtale hvem som betaler hva for å sørge for at forholdene rundt klasseløpene er ryddige og avklarte.

Eierskifte er ikke gyldig grunn til opphevelse av strykning, eller tilbakeføring av belastet termininnskudd.  

Fakturering

Det faktureres etter terminforfall (strykningsfrist). Det vil si at faktura sendes ut i midten av påfølgende måned. For de som har kontotrekk, trekkes innskuddet automatisk dersom det er penger til utbetaling på reskontro knyttet til samme eierskap.

Kreditering

Varsel om strykningsfrist sendes per mail i forkant av hver frist(kun mail). Vi anbefaler alle som ønsker å stryke om å gjøre det før strykningsfristen, men i motsetning til tidligere vil vi også akseptere strykninger vi mottar etter opprinnelig strykningsfrist. I tilfeller hvor vi mottar strykning etter strykningsfrist vil trukket beløp krediteres.  Dersom en faktura på innskudd til et innskuddsløp ikke er betalt innen forfall på purring vil hesten automatisk strykes fra angjeldende løp, og innskuddet krediteres. Automatisk strøket hest kan gjeninnsettes i løpet den er strøket fra dersom søknad om dette er DNT i hende innen forfall på første termin etter strykning.

Hest som blir registrert som død innen forfallsfrist på faktura vil bli kreditert.

Innmeldt hest til kvalifiseringsløp som blir registrert som død eller som har fått ilagt startforbud av banedommernemden mellom innmelding og løpsdato, kan etter søknad til DNT krediteres starterklæringsgebyret.

Alminnelige bestemmelser

 1. Tidspunkt for finaleløp blir kunngjort i vedkommende års terminliste/storløpsliste. Frist for innmelding og starterklæring til kvalifiseringsløp, meddeles i Løpsbulletinen. OBS! Alle hester må meldes til kvalifiseringsløp for å kunne delta. (Unntak for Biri Oppdretningsløp/Oaks som ikke har egne kvalifiseringsløp – her må innmeldingsberettigede hester aktivt innmeldes til finaleløpet). I løpene benyttes «meldt er meldt»-prinsippet slik at en hest er å anse som starterklært ved innmeldingsfristens utløp (kuskeendringer kan gjøres).
 2. DNT forbeholder seg vanlig force majeure med rett til å kunne innstille løp. I slike tilfeller tilbakebetales termininnskuddene.
 3. De eksakte premiebeløp i kvalifiserings- og finaleløp fastsettes av DNT i løpsåret.
 4. Startberettigede i de ulike løpene er kun de hester som har innbetalt samtlige termininnskudd.

Kvalifisering: For samtlige løp utenom Biri Oppdretningsløp og Norsk Oaks (se uttaksregler lenger ned) vil det bli arrangert kvalifiseringsløp etter regler som fastsettes i løpsåret, og som kunngjøres i Løpsbulletinen. I Prinsesse Märtha Louises Pokalløp, Kriteriet, Jarlsberg Grand Prix og Derby arrangeres det egen hoppeavdeling. Maksimum antall deltagende hester i hver avdeling er 72. Dersom flere enn 72 hester starterklæres til kvalifisering, vil de hester som ikke er blant de 72 best rangerte (basert på grunnlag og startpoeng ved innmeldingsfristens utløp) avvises, slik at man kommer ned på 72 deltakere i kvalifisering. Hester som avvises vil få samlet innskudd tilbakebetalt. Til kvalifiseringsløp benyttes prinsippet om "meldt er meldt". Det betyr at en hest anses som starterklært når det er innmeldt (det er mulig å foreta kuskeendring). Jarlsberg Grand Prix åpen avdeling og hoppeavdeling avvikles med maks 10 startende både i kvalifiseringsløp og finaler. Disse løpene har eget oppsett over fordeling pr. heat og antallet hester som kvalifiserer til finale.

Fordeling: Seeding til kvalifiseringsløp, skjer etter følgende mønster:
Hestene blir seedet etter en egen ranking basert på både hestens grunnlag og startpoeng ved innmeldingsfristens utløp. Hest som rangeres som nr 1 går til avd 1, hest som rangeres som nr 2 går til avd 2 osv, deretter omvendt ordning. Dersom hester oppnår samme ranking basert på grunnlag og startpoeng, blir beste plassering i siste start, deretter nest siste start osv avgjørende for den innbyrdes rangeringen hestene imellom. Dersom dette også er likt, foretas loddtrekning.

Finale: Fra kvalifisering går de 12 best plasserte hester som er startberettiget i finale videre til finale. Dersom det er dødt løp mellom to eller flere hester om kvalifiseringsplass til finale, blir hest med på forhånd høyest rangering prioritert. Dersom rangering også er lik, foretas loddtrekning. Mørk sportrekning i kvalifiseringsløp.

Norsk Travkriterium, Norsk Travderby og Prinsesse Märtha Louises Pokalløp

Antall starterklærte hester Antall kval. Antall videre til finale
0-12 0 Alle
13-24 2 6
25-36 3 4
37-48 4 3
49-72 6 2

Spor i finale velges etter loddtrekning, først mellom de best plasserte hestene i kvalifiseringsløpene, deretter de nest beste osv.

Dersom det innmeldes 12 eller færre hester til kvalifiseringsløp, vil dette ikke avvikles. Ved slikt tilfelle vil det være mørk sportrekning i finale.

Jarlsberg Grand Prix

Antall starterklærte hester Antall kval. Antall videre til finale
0-10 0 Alle
10-20 2 5
21-30 3 3 + 4de hest med best andvent tid
31-40 4 2 + de to 3de hestene med best anvendt tid
41-50 5 2

Spor i finale velges etter best anvendt tid, først mellom de best plasserte hestene i kvalifiseringsløpene, deretter de nest beste osv.

Dersom det innmeldes 10 eller færre hester til kvalifiseringsløp, vil dette ikke avvikles. Ved slikt tilfelle vil det være mørk sportrekning i finale.

Biri Oppdretningsløp og Norsk Oaks

Regelverket til fordeling av hester i de ulike løp:

Dersom to eller flere hester oppnår samme rangering, vil beste resultat i siste start, deretter neste start etc. bli lagt til grunn for innbyrdes rangering. Dersom dette også er likt foretas loddtrekning.

 1. Dersom 12 eller færre hester melder går alle til hovedløpet.
 2. Dersom 13 - 15 hester meldes, går de 12 høyest rangerte til hovedløpet. De øvrige meldte får tilbakebetalt sine innskudd.
 3. Dersom 16 - 20 hester meldes, går de 10 høyest rangerte til hovedløpet. Det avvikles trøsteløp for øvrige meldte hester. Trøsteløpet vil ha en 1.premie på kr.40.000
 4. Dersom 21 - 24 hester meldes, går de 12 høyest rangerte til hovedløpet. Det avvikles trøsteløp for øvrige meldte hester. Trøsteløpet vil ha en 1.premie på kr.40.000
 5. Dersom 25 - 36 hester meldes, går de 12 høyest rangerte til hovedløpet. Det avvikles trøsteløp for øvrige meldte hester. Antall hester fordeles så likt som mulig på to trøsteløp, hvert med en 1.premie på kr.30.000.
 6. Dersom det meldes mer enn 36 hester går de 12 høyest rangerte til hovedløpet. Det avvikles et nødvendig antall trøsteløp for øvrige hester hvert med en 1. premie på kr 30.000.