Søknad VetApp

Dette er et søknadsskjema for tilgang til vaksineregistrering i VetApp for autoriserte veterinærer.

VetApp er en web-basert løsning som kan benyttes både på mobiltelefon, nettbrett og PC. Søknaden behandles av Det Norske Travselskap (DNT), normalt innen 7 virkedager, og søker vil motta tilbakemelding på registrert e-post/mobil.

For å bli bruker av VetApp plikter du å gjøre deg kjent med DNTs vaksinasjonsbestemmelser, forbuds- og karenstidsbestemmelser og antidopingreglement. Du vil avslutningsvis i søknadsskjemaet bli bedt om å bekrefte dette. 

Har du spørsmål om søknaden kan du kontakte DNTs avdeling for avl og hestevelferd v/ Miriam Strand på miriam.strand@travsport.no.

Søknad om tilgang til VetApp

Avtalevilkår for registrering av vaksiner via DNTs veterinærapplikasjon, VetApp

Mellom undertegnede veterinær og Det Norske Travselskap (DNT), inngås følgende avtale om rett til å melde inn vaksiner på hester via VetApp. Avtalen er inngått når veterinæren har sendt inn denne søknaden, i fullstendig utfylt og undertegnet stand, og DNT, etter fri vurdering, har akseptert avtalen med veterinæren.

Brukernavn og passord

Rett til å sende inn vaksineinformasjon via VetApp kan kun tildeles person som innehar gyldig norsk autorisasjon som veterinær. Etter DNTs godkjennelse mottar veterinæren en SMS inneholdende et midlertidig passord. Første gang veterinæren logger seg inn på nettjenesten ved hjelp av brukernavnet (mobilnummeret) og det midlertidige passordet, må veterinæren bytte til et eget valgt passord i henhold til det regelverk som framgår. Veterinæren forplikter seg til ikke å skrive opp, eller på annet vis oppbevare passordet slik at det kan komme uvedkommende til anvendelse.

Rapportering via VetApp

Ved innlogging i VetApp angir veterinæren sitt brukernavn (mobilnummer), og sitt personlige passord, deretter har man tilgang til å registrere vaksinasjoner. Veterinæren er ansvarlig for at vaksinasjoner registrert i VetApp er korrekte og at registrert informasjon samsvarer med faktiske vaksinasjoner, samt at det registreres i hestens pass. Ved eventuelle feilregistreringer skal veterinæren umiddelbart ta kontakt med DNT slik at feilen blir rettet opp.

Stenging av brukerkonto

DNT har rett til, uten forutgående beskjed, å stenge en veterinærs tilgang dersom DNT av sikkerhetsmessige, tekniske eller andre grunner, finner det nødvendig.

Ansvarsbegrensning

All datakommunikasjon til og fra DNT skjer på veterinærs egen risiko. DNT er ikke i noe tilfelle ansvarlig for manglende vaksinasjoner, evt. påfølgende tap som for eksempel tap av startmulighet.

Personopplysning

Det Norske Travselskap behandler dine personopplysninger i tråd om lov om behandling av personopplysninger. Personopplysningene som oppgis i dette skjemaet vil bli lagret hos DNT og benyttet i all kommunikasjon som ansees som nødvendig for din brukertilgang. Opplysninger registrert via VetApp kan benyttes til statistikk av DNT eller samarbeidspartnerne.

Tvister

Tvist om denne avtale, dens tilkomst eller tilpasninger skal ikke bringes inn for de offentlige domstoler, men behandles av DNTs interne selvdømmerettssystem etter de gjeldende saksbehandlingsbestemmelser jf. DNTs lov § 14-1.

 

Bekreftelse