Sport

Hva skjer dersom jeg stryker hesten min fra travløp?

I henhold til DNTs Løpsreglements § 7-9 kan starterklært travhest  utebli fra start kun dersom det etter fristen for starterklæring inntreffer sykdom eller skade hos hesten, eller annen uforutsett hendelse som hindrer start inntreffer.
Strykning kan foretas av ansvarlig trener eller annen representant for hesten som nevnt i § 7-3 (egenerklæring), eller av stevneveterinær (sykmelding), og melding om fravær skal meddeles arrangøren umiddelbart.

Strykning på egenerklæring gjøres i forkant av løpsdagen (dvs.før hesten har ankommet arrangørbanen) og medfører uten unntak fem dagers innmeldingsforbud for hesten. Innmeldingsforbudet utløper automatisk slik at ny innmelding kan foretas på sjette dagen, regnet fra løpsdagen hesten var strøket fra. Dersom friskmelding fra veterinær foreligger, kan innmeldingsforbudet reduseres til to dager, slik at ny innmelding kan foretas på tredje dagen. Innmeldingsforbud vil uansett medføre at hesten strykes til løp den allerede er innmeldt eller starterklært til, jfr, § 7-9.
Ved strykning på transporthinder, eller sykdom for person, kan innmeldingsforbudet oppheves helt dersom godkjent dokumentasjon fremlegges. Med godkjent dokumentasjon menes eksempelvis faktura eller ordrebekreftelse fra verksted (transporthinder) eller erklæring fra lege eller fysioterpeut (sykdom for person).
Innmeldingsforbudet oppheves også i situasjoner der strykning skyldes ekstreme vær- og føreforhold.

Etter stevnestart, eller eventuelt etter at hesten har ankommet arrangørbanen,er det formelt stevnevterinæren som stryker hester som ikke skal delta i travløp grunnet sykdom, skade eller annen hendelse.
I tilfeller der hesten strykes av stevneveterinæren, ilegges automatisk fem dagers innmeldingsforbud, samt krav om friskmelding fra veterinær, før hesten igjen kan innmeldes til løp. Stevneveterinæren kan i slikt tilfelle ilegge startforbud utover fem dagers innmeldingsforbud, dersom vedkommende anser dette som nødvendig,
Dersom friskmelding fra veterinær foreligger, kan innmeldingsforbudet reduseres til to dager, slik at ny innmelding kan foretas på tredje dagen.
Innmeldingsforbudet vil også her medføre at hesten strykes fra løp hesten allerede er innmeldt eller starterklært til.

Hvordan får jeg lisens?

Amatørtrenerlisens
Utstedes til personer som ønsker å trene egen hest(er), eller hest(er) som eies av personer i nært slektskap til lisensinnehaver. For å få utstedt amatørtrenerlisens må søker være over fylte 16 år, ha bostedsadresse i Norge, samt inneha gyldig medlemskap i et travlagt tilknyttet DNT.  
Søknadsskjema med informasjon finner du her.

Profesjonell trenerlisens A
Utstedes til personer som  har fått utstedt vitnemål fra Travtrenerskolen på Norske Hestesenter, Starum. Søkeren må være over fylte 18 år, folkeregisterregistrert i Norge, samt dokumentere minimum 3 års praksis med travhester, i tillegg til å oppfylle øvrige formalkrav som fremkommer av henholdsvis DNTs Løpsreglement og Lisensbestemmelser.
Profesjonell trenerlisens A gir rett til å opptre som ansvarlig trener for et ubegrenset antall hester uavhengig av eierforhold, og er forbeholdt personer som ønsker å drive næringsvirksomhet basert på trening av travhester.
Søknadsskjema med informasjon finner du her.

Profesjonell trenerlisens B
Ustedes til personer som har gjennomført og bestått påkrevet kurs i regi Norsk Hestesenter, Starum. Søkeren må være over fylte 18 år, samt være folkeregisterregistrert i Norge. Profesjonell trenerlisens B gir rett til å opptre som ansvarlig trener for et ubegrenset antall hester som lisensinnehaver selv, ektefelle/samboer eller egen barn er registrert som ansvarlig eier eller leietaker av i Det Norske Travselskap eller utenlandsk sentralforbund. I tillegg kan innehaver av profesjonell trenerlisens B opptre som ansvarlig trener for et antall på maksimalt fem (5) hester som helt eller delvis er eid eller leid av andre enn lisensinnehaver selv, eller personer i nært slektskap til lisensinnehaver. Det stilles krav til at den delen av virksomheten som omfatter trening av hester for andre skal drives som næringsvirksomhet.
Søknadsskjema med informasjon finner du her.

Kjøre/montélisens
Søkeren må gjennomføre og bestå lisenskurs, herunder teoretisk og praktisk eksamen, arrangert ved totalisator- og/eller regionbaner. Draktfarger, samt påkrevet dokumentasjon for søkerens helsetilstand, må være godkjent og registrert av DNT.
Søknadsskjema med informasjon finner du her.

Utfyllende informasjon om vilkår og rettigheter for lisens finnes i DNTs Lisensbestemmelser.


Hva vil det si at en hest er innmeldingsberettiget i Kriteriet og Derby?

Norskfødte hester som registreres ved fødselsmelding hos DNT innen 31.12 det året hesten er født, er automatisk innmeldingsberettiget til Norsk Travkriterium og Norsk Travderby. Dersom fødselsmeldingen ikke er hos DNT innen den nevnte fristen, vil ikke hesten være innmeldingsberettiget. Ansvarshavende eier bestemmer selv om/ når vedkommende vil stryke hesten. Dette må gjøres skriftlig til DNT, inneholdende ansvarshavende eiers underskrift. Man kan velge å stryke fra ett eller begge løp. Vær oppmerksom på at varmblodshester må være innmeldingsberettiget i minst ett av løpene for å være innmeldingsberettiget til DNTs Unghestserie. Se her for mer informasjon om rutinene rundt Kriteriet og Derby.


Historikk

Kappkjøring med hest - det vi i dag omtaler som travsport - er den eldste organiserte sportsgren i Norge. De første kjente, organiserte travløp ble arrangert i 1832, og i 1875 ble Det Norske Travselskap stiftet.

Bakgrunnen for utviklingen av travløp var blant annet at en rask landeveishest var et samfunnsmessig mål, som spesielt presteskapet arbeidet for å utvikle på 1700-tallet. På landsbygda ble arbeidshester brukt til kappkjøring for konkurranse og underholdning.

Travløp knyttet opp mot organisert veddemål - totalisatorspill - har pågått her i landet siden 1928, og spillselskapet Norsk Rikstoto ble stiftet i 1982.

I Norge har vi 11 travbaner som arrangerer travløp med totalisatorspill fast. Spredt over hele landet fra Kristiansand i syd til Harstad i nord avvikles nesten daglig travkjøringer.

I tillegg kjøres det travløp lokalt og regionalt på ytterligere 11 regionbaner, og en rekke lokalbaner.
Travsportens viktigste oppgave i dag er å bidra til å bevare hesten i vårt land gjennom midler fra spillomsetningen i travløp.

Rekruttering til travsporten skjer blant annet gjennom ponnitrav. Over 1000 barn og unge er lisensierte til å delta i travløp med ponnier.