Auksjonsvilkår

GENERELLE VILKÅR

Auksjonen er åpen for norskregistrerte varm- og kaldblodsåringer. Samtlige hester må være berettiget til Klasseløpene. Auksjonen avholdes fra og med tirsdag 3. september til og med lørdag 7. september. Selgeren er ansvarlig for informasjonen som er gitt for hesten. Selger forplikter seg til ikke å selge hesten i løpet av auksjonsperioden eller etter at kjøpsavtalen er inngått. Selger samtykker i at personlig informasjon (navn, postadresse, e-post adresse og telefonnummer) kan brukes i sammenheng med auksjonen. Når det gjelder kjøp etter forbrukerkjøpsloven, kan det være obligatoriske bestemmelser som erstatter eller endrer bestemmelser i disse vilkårene. Det som er angitt i vilkårene for "Hesten" eller "Dyret", gjelder også når salg refererer til et annet produkt, service, nytte eller rettighet.

PERSONOPPLYSNINGER

Det Norske Travselskap (heretter DNT) og Hestesportsmedier AS er ansvarlige for personopplysninger. Ved gjennomføring av auksjonen og salg vil DNT og Hestesportsmedier AS behandle personopplysninger som er nødvendige for å gjennomføre auksjonen, og oppfylle avtalen i forbindelse med auksjonen og salget i samsvar med artikkel 6 1b Forordning (EU) 2016/679 (GDPR Forordningen). For markedsføring av kampanjer, tilbud, nye produkter eller tjenester, vil DNT og Hestesportsmedier AS behandle personopplysninger. Behandlingen er nødvendig med tanke på DNT og Hestesportsmedier AS sin berettigede interesse for å markedsføre seg i henhold til artikkel 6 1f i GDPR forordningen. EU 2016/679 av 27. april 2016. Slik markedsføring kan gjøres gjennom annonser, direkte post, e-post eller på annen måte. For markedsføring av kampanjer, tilbud, nye produkter eller tjenester, vil DNT og Hestesportsmedier AS behandle personopplysninger i tilfeller der den registrerte har samtykket til behandlingen i samsvar med artikkel 6 (1a) i GDPR forordningen. Den registrerte har rett til å trekke tilbake sitt samtykke når som helst uten at det berører lovligheten av behandlingen på grunnlag av samtykket. Samtykke til direkte markedsføring kan oppheves ved å varsle det til . Det kan tas automatiserte avgjørelser om at markedsføring skal sendes til de som er registrert. Personopplysninger kan overføres mellom DNT og Hestesportsmedier AS, og samarbeidende parter. Overføring av personopplysninger til tredjeland vil kun skje til de land som EU-kommisjonen anser har tilstrekkelige beskyttelsesnivåer og/eller passende sikkerhetstiltak i form av blant annet bindende selskapsregler og/eller standard avtaleklausuler.» Opplysninger i regnskap blir lagret i samsvar med bokføringslovens § 13 og primæropplysninger slettes etter i 5 år. Andre personopplysninger slettes etter 4 år. Den registrerte, hvis personopplysninger blir behandlet av DNT og Hestesportsmedier AS, har rett til å be om tilgang til retting eller sletting av personopplysninger eller begrensning av data relatert til den registrerte, eller til å motsette seg behandling og rett til dataportabilitet i henhold til artikkel 20 i GDPR forordningen. Den registrerte har rett til å sende inn en klage til tilsynsmyndigheten, som er Datatilsynet. Behandling av personopplysninger er ett krav når man inngår avtale om auksjon/salg med DNT og Hestesportsmedier AS. Hvis samtykke til behandling av personopplysninger ikke blir gitt, har DNT og Hestesportsmedier AS rett til å nekte registrering for auksjon/salg.

GENERELT OM PARTSFORHOLD

DNT og Hestesportsmedier AS er kun formidlere mellom selger og kjøper. DNT og Hestesportsmedier AS er ikke ansvarlige for kjøper eller selger på noe vis. Eventuell klage/tvist må føres direkte mellom kjøper og selger. DNT og Hestesportsmedier AS fraskriver seg alt ansvar, inkludert ansvar for uriktig informasjon angående markedsførte hester.

BUDGIVNING

Minimumsbudet er NOK 25 000,-.
Fra 25 000,- til 30 000,- er størrelsen på alle overbud 2 000,- eller 3 000,-.
Fra 30 000,- til 100 000,- er størrelsen på alle overbud 5 000,-.
Over 100 000,- er størrelsen på alle overbud 10 000,-.
Det er mulig å begynne budgivningen på et høyere bud enn minstebudet på NOK 25 000,-.

Hvis to eller flere bud er mottatt med samme beløp, gjelder det første budet som er mottatt. Hvilket bud som er først avgjøres av auksjonarius. Siste bud innenfor fristen avgjøres av auksjonarius. Kjøpet er bindende mellom selger og den budgiver/kjøper som ga høyest bud. DNT informerer kjøperen, det vil si den som har gitt det høyeste budet. Kjøper mottar en faktura som skal inneholde opplysninger om kjøpsdatoen, kjøpesum inkl. salær og eventuelt første innskudd Klasseløpsauksjonsløpet 2025. Eierskifte utføres når kjøpesum er innbetalt til DNT, første eier er budgiver/kjøper.

VILKÅR VEDRØRENDE HESTEN

Hestene skal selges i henhold til beskrivelse i helseattest og /røntgenskjema. Bestemmelsene i kjøpsloven §19 skal ikke gjelde. Feil opplysninger på hesten kan bare gjøres gjeldende på de grunnlag, og innen den tid som er spesifisert nedenfor under kjøper/selgerforhold. Helseattest ikke eldre enn 7 dager skal være DNT og Hestesportsmedier AS i hende senest dagen før den første auksjonsdagen, i dette tilfellet senest mandag 2. september. Røntgenresultater skal være DNT og Hestesportsmedier AS i hende senest dagen før den første auksjonsdagen, i dette tilfellet senest mandag 2. september. Hesten skal være sertifisert, grunnvaksinert og fulgt opp i samsvar med DNTs vaksinebestemmelser senest en uke før auksjonsstart. Hesten selges i den stand den forefinnes på salgstidspunktet. DNT kan kreve å ta dopingprøver av hesten.

FORHOLD MELLOM DNT/HESTESPORTSMEDIER AS OG SELGER

Kopier av helse og røntgenattester som er innsendt av selgeren publiseres på Hestesportsmedier AS sin auksjonsside sammen med annen tilstrekkelig informasjon angående hesten, som for eksempel innkjøring med mer. Selgeren må sørge for film og bilder av auksjonshesten. Disse vil vises i forbindelse med auksjonen. Selgeren er ansvarlig for all informasjon som er gitt for hver hest. Hestene blir auksjonert ut i nummerrekkefølge. Selgeren er innforstått med at DNT/Hestesportsmedier AS ikke kontrollerer betalingsevnen til kjøper på tidspunktet for budgivning. Selger godkjenner 10 dagers kreditt til kjøperen. DNT er ansvarlig for innkreving av kjøpesum etter at budgivningen er over. Påmeldingsskjema må være DNT i hende senest søndag 12. mai 2024. Påmeldingsavgift NOK 2 500,- medlem/3 000,- ikke medlem pr. hest. Påmelding er bindende. Ved strykning belastes selger et tilleggsgebyr på NOK 20 000,- pr. hest. Dersom hesten blir strøket fra auksjonen vil påmeldingsavgiften kun bli tilbakebetalt dersom hesten dør før auksjonen. Dersom selger selv får høyeste bud og høyeste bud er på NOK 50 000,- eller høyere, vil 5% i salær påløpe total budsum.

Auksjonen kan flyttes eller avlyses etter gjensidig beslutning mellom DNT/Hestesportsmedier AS. Dersom en ny auksjon ikke kan avholdes innen to måneder, vil auksjonsavtalen utløpe mellom partene. DNT/Hestesportsmedier AS påtar seg intet ansvar for tap eller skade, verken direkte eller indirekte, dersom auksjonen blir avlyst eller flyttet.

VILKÅR MELLOM SELGER/KJØPER

For hester som vises på Bjerke Travbane under Klasseløpsauksjonen:
Selgeren har ansvaret og risikoen for hesten fram til hesten er solgt, deretter har kjøperen ansvaret og risikoen for hesten. DNT har ikke i noe tilfelle ansvar eller risiko for hesten. Selgeren er ansvarlig for utlevering av hesten, hestepass og røntgenbilder til kjøper.

For hester som ikke vises på Bjerke Travbane under Klasseløpsauksjonen:
Selger er ansvarlig for hesten og hestens kostnader til og med utlevering av hesten. Risikoen for hesten går over på kjøper ved leveringstidspunktet. Selger har ingen plikt til å utlevere hesten før DNT har mottatt den fulle kjøpesum og salær/innskudd fra kjøper. Dersom hesten ikke blir levert innen 14 dager, og det skyldes kjøper eller noe forhold fra kjøpers side, overgår risikoen til kjøperen når selger har gjort sitt for at for at utlevering av hesten kan gjennomføres. Informasjon, røntgen og helseattest er kun veiledende for kjøperen, og fritar ikke kjøperen fra sin undersøkelsesplikt. For å ha rett til heving av kjøp ved eventuelle feil ved hesten må kjøper gjennomføre en veterinærundersøkelse innen 14 dager etter utlevering av hesten. Hvis utlevering skjer senere enn 14 dager fra kjøpet, og dette er på grunn av selger, er 14 dager fra utlevering gyldig. Dersom hesten ikke er oppstallet på Bjerke, og selger/kjøper ikke har avtalt annet skal hesten fortrinnsvis overleveres på Bjerke Travbane.

Felles vilkår mellom selger/kjøper

Siden kjøper som oftest ikke har hatt muligheten til å undersøke hesten før kjøpet, har kjøperen rett til å kreve erstatning eller heving av kjøp dersom det ved en veterinær/røntgenundersøkelse avdekkes feil som åpenbart kan få betydning for hestens bruksverdi som aktiv travhest eller avlshest. Kjøper har rett til innsyn i journaler og røntgenbilder vedrørende hesten. Dersom det oppdages vesentlige feil som etter all sannsynlighet har vært til stede, men som ikke er i henhold til innleverte attester/skjemaer, må dette opplyses til DNT i henhold til ovennevnte gitte frister. Retten til å klage bortfaller dersom kjøper ikke reklamerer på beskrevet måten innen den angitte tiden, bortsett fra i tilfelle selgeren har opptrådt uredelig. Til tross for ovennevnte klagefrist har kjøperen rett til å forlenge fristen dersom hesten har blitt tilført forbudte substanser eller stoffer, eller utsatt for forbudte metoder, behandling eller manipulasjon, jf. DNTs forbuds- og karenstidsliste det A (forbudslisten), og dette etter all sannsynlighet har skjedd mens hesten var under selges ansvar. Eventuell tvist er direkte mellom kjøper og selger. Utfylt egenerklæringsskjema hvor selger bekrefter at det ikke er oppdaget sykdom/skader eller symptomer på smittsomme sykdommer på hesten eller stallen/besetningen den kommer fra skal følge hesten ved utlevering. Selger er ikke ansvarlig for skader som rammer et annet dyr eller personer på grunn av smittsom sykdom som dyret hadde ved leveringstidspunktet dersom selger har handlet i god tro. Selger forplikter seg til å levere hestepasset ved utlevering av hesten, dersom hestepasset er bortkommet vil selger bli belastet for utstedelse av ett duplikatpass. Dersom hesten returneres til selger på grunn av vesentlige feil/mangler er selger ansvarlig for transportkostnad. Andre kostnader som påløper etter utlevering av hesten er kjøpers ansvar.

VILKÅR MELLOM DNT OG SELGER/KJØPER

Betalingsbetingelser:

DNT krever 4% salær på kjøpesummen, salær belastes kjøper. Dersom selger er momspliktig, er kjøpesummen inkludert merverdiavgift. Dersom selger er mva pliktig opplyses dette i katalogen.

Betaling skal gjøres til DNT, forfall 10 dager fra auksjonsdato. Dersom betaling blir forsinket, belastes kjøper med en rente på lovens forsinkelsesrente fra forfallsdato på faktura. Eiendomsretten til hesten overføres til kjøperen når full betaling er utført. Første eierskifte av hest solgt på auksjonen vil utføres vederlagsfritt av DNT.

Dersom kjøper ikke overholder sine betalingsforpliktelser har Det Norske Travselskap rett til å treffe følgende tiltak:

  1. Kansellere kjøpet, dersom kjøpet blir kansellert, er kjøper forpliktet til å betale erstatning tilsvarende 10% av kjøpesummen, dog minst NOK 20 000,- til selger.
  2. Inndrive kjøpesummen til fulle: DNT vil rettslig inndrive kjøpesummen for selger hvor kostnadene er for kjøpers regning.

Selger kan innvilge utvidet kreditt til kjøper. Dette avgjør hver enkelt selger selv etter at han/hun vet hvem som er kjøper. I slike tilfeller skal håndpenger innbetales tilsvarende 10% av kjøpesummen, dog minimum NOK 20.000. Restoppgjøret skal finne sted i henhold til avtale mellom selger/kjøper. Dersom selger godkjenner kreditten, kan hesten utleveres umiddelbart. Dersom selger ikke godkjenner kreditten, blir hesten oppstallet på kjøpers regning inntil hele oppgjøret er mottatt. Hesten utleveres ikke før hele beløpet er betalt dersom annet ikke er avtalt. For begge typer selgerkreditt skal ett særskilt gjeldsbrev undertegnes.

Alle varmblodsåringer som blir frembudt under auksjonen er berettiget til å starte i DNTs Auksjonsløp 2026 med en førstepremie på NOK 200 000,-. Første innskudd på NOK 2 000,- vil automatisk bli belastet kjøper ved overdragelse. Dersom hest er strøket før auksjonen er den ikke berettiget til Auksjonsløpet 2026.

Hester oppstallet på Bjerke Travbane auksjonshelgen oppstalles på eiers risiko. Egenerklæringsskjema skal leveres ved ankomst til stallområdet.

LOVVALG OG VERNETING

Norsk lov anvendes både i forhold mellom DNT/Hestesportsmedier AS og selger/kjøper, så vel som mellom selger og kjøper. Lov om internasjonale kjøp er ikke gjeldende. Tvist skal avgjøres av den norske offentlige domstolen, med Oslo Tingrett som avtalt verneting.

KONTAKTINFORMASJON

DNTs kontaktinformasjon:
E-post:
Postadresse: Det Norske Travselskap, Postboks 194 Økern, 0510 OSLO
Tlf: 0047 22 95 60 00

Kontaktinformasjon auksjonsansvarlig:
Navn: Laila Stolpnes
E-post:
Tlf: 0047 950 77 061

Kontaktinformasjon Hestesportsmedier AS:
Navn: Stein Larsen
E-post:
Postadresse: Frivollveien 80, 4877 Grimstad
Telefon: 0047 901 93 048