Referat fra formannsmøte høsten 2013

Skrevet av NHF
Artikkelbilde

Formannsmøte i NHF ble avholdt fredag kveld den 11. og lørdag 12. oktober 2013. Møte ble arrangert i samarbeid med Østfold Hesteeierforening på Smålenenes Hotell i Askim og på Momarken travbane i forbindelse med V75-kjøring.


 Tilstede: Styret v/ Nils Ø Vallesether leder, Kjell Aage Øie-Kjølstad nestleder/sekretær, Anne-Guro Herregården kasserer, Haavel O Stastad og Per Ole Tysland

Lokallagene representert ved Geir Rom Haugerud – Oppland og omegn, Stian Holtan - Telemark, Ole Ødegaard, Sverre Hjørnerød, Arne Ødegård, Vegard Skoglund, Ole Jonny Hansen – Østfold, Trond Gudmestad – Rogaland, Vestfold ikke representert, Anne Hellem – Vestenfjeldske, John Valstad –  Nord Trøndelag, Erik Skaug – Buskerud, Kjell Aage Øie-Kjølstad – Hedmark.

 

Sak 1 Åpning av møte v/ leder Nils Ø Vallesther

Nils ønsket alle velkommen og takket Østfold spesielt for å ha tatt ansvaret for regien rundt møtet. Styret setter pris på at nesten alle lag er representert.

Styret innrømmer at aktivitetsnivået kunne vært høyere, men påpeker også at det er oppnådd resultater på flere områder.

Det ble tatt kontakt med DNT v/ Rune Gustavsen og foreslått at det burde opprettes et Samhandlingsmøte med NHF og kanskje med andre tilsvarende organisasjoner. Dette er gjennomført. Møtene kalles DNTs møte med Samarbeidende organisasjoner og skal avholdes hvert kvartal. Møtene har en tidsramme på 4 timer, forberedes med en fast agenda og med saker som er spilt inn og forberedt av organisasjonene og gjennomføres på en ryddig og god måte. DNT møter fast med generalsekretær som leder møtet, avlssjef, sportssjef, organisasjonssjef og andre på sak. Fra samarbeidende organisasjoner møter NHF med 2 representanter og NTTF, NTAF, Veikle Balder og NDTF med 1 representant hver. Det er i 2013 avhold 3 møter og innkalt til et fjerde.

NHFs styret har lagt opp til en samhandlende arbeidsform mot DNT og de andre organisasjonene. Det har ført til at en har god dialog og blir hørt uten skriking i gangene.  

 

Sak 2 Status i forhold til Styrets arbeid v/ Kjell Aage Øie-Kjølstad

Kjell Aage orienterte om styremøtene og om saker som er behandlet og fremmet for DNTs møte med Samarbeidende organisasjoner.

Det er i perioden avholdt 3 styremøter derav 2 telefonmøter. Styrearbeidet går i all hovedsak på dugnad og det er derfor viktig å forenkle mest mulig. Det er derfor valgt å bruke telefonmøter og det fungerer rimelig greit. Telefonkostnad ca kr 1300,- pr møte.

Sak 3 Saker som er behandlet og fremmet for DNT v/ Kjell Aage

 • Traver fra start til slutt.

Denne saken har det blitt jobbet med fra den ble tatt opp. DNT har utarbeidet et saksframlegg som omhandler travhesten i fokus, hestevelferd gjennom tiltak som fond, returpant, slakting/avliving, samhandling med Mattilsynet, avl, omskolering, finansiering gjennom avgift på utstedelse av pass, avgift pr start eller annen disponibel pott. Se vedlegg.

 • Amatørers mulighet for trening av 3-5 hester for andre.

Denne saken har det også blitt jobbet med fra den ble tatt opp.

NHFs argument er at dette er et tiltak for å skaffe flere hesteeiere og en utvikling av sporten. Det skal gjennom dette skapes et større mulighetsrom heller enn større konkurranse for profftrenerne.  Og for hesteeiere som for eksempel trener selv skal det bli enklere å kunne ta ferie eller få hjelp til trening i perioder. Det kan også gi mulighet for større geografisk spredning av hesteholdet.

Det er sammenlignet med svensk regelverk og det vil bli en oppmykning allerede fra 2014.

 • Klasseløpsauksjonen.

Det har blitt diskutert forskjellige tiltak som for eksempel kostnad, utropspris, servering av mat og kaffe osv.

Vår oppfatning er at Klasseløpshelga inkl. auksjon ble suksess i år, og så kan en selvfølgelig diskutere priser og mange ting.

 • Lisensreglementet oppløpsgalopp og pisk
 • Rettigheter og plikter ved å stå først på sertifikatet

 

Sak 3 Saker som er behandlet og fremmet for DNT v/ Per Ole Tysland

 • Løpsutskrivning og terminliste. Se vedlegg.

Per Ole orienterte om NHFs forslag.

NHF er positive til bruk av Sportsplan 2011-2015 som handlingsverktøy. NHF er opptatt av at alle hesteeiere skal ha gode startmuligheter. Vi registrerer at NR er opptatt av gode spilleprodukter, men vi mener det er mulig å lage gode og rettferdige løp for hesteeierne som også fungerer som gode spilleløp.

Dette skalfrontes sammen med NTTF. Løpsutskrivningen i april og mai bør vurderes. NHF bør delta i møtene om løpsutskrivning.

 • Utenlandsksertifiserte hester. Se vedlegg

NHF er en organisasjon som setter primærnæringen (oppdretter og hesteeiere) i norsk travsport i høysetet. Vi har som mål at vi skal ha et bærekraftig oppdrett av både kaldblods- og varmblods travhest i Norge, som igjen skal sørge for at vi får gode norskfødte travhester som hevder seg internasjonalt.

Vi er ikke motstandere av import av løpshester fra utlandet dersom disse er registreringsbare i den norske stamboka og dermed har et potensiale til å bli avlsdyr i Norge. Vi støtter derfor fullt ut dagens strenge krav for registrering av importerte travhester i den norske stamboken. 

Vi er derimot kritiske til at travhester som ikke tilfredsstiller dagens krav for registrering i den norske stamboka likevel skal få fulle startrettigheter i Norge. Vi tenker da på hester utenfor UET - født i tredje land, dvs. hester fra USA, Canada, NZ og Australia.

F.o.m. 01.01.2010 vedtok DNT’ styre å fjerne regelen som begrenset startmulighetene for disse hestene.

Saken fremmes for Avlskomiteen. Målet er å tette smutthullene.

 Sak 4 Saker fra lokallagene

Det ble stilt spørsmål fra noen av lagene om aktiviteter og arbeidsform i styret.

Østfold - konkret Hva gjør NHF? og med klar undertone at det blir gjort alt for lite og NHF er ikke synlig.

Styrets syn er at det kunne vært gjort mer og informert bedre, men det er etablert en plattform som det det er god mulighet for å jobbe videre på og at en må kunne stå på egne bein før en kan begynne å sloss med andre.

Medlemslister er de oppdatert? Lokallagene må selv korrigere egne lister. Underlagene sendes ut nå. Korrigering ferdigstilles innen 10. nov 2013.

 

Medlemmer:              Bet. Mrdlemmer

Vestenfjeldske                       61                               23

Buskerud                               50                               28

Hedmark                                23                               12

Nord Trøndelag                     41                               18

Oppland                                125                             64

Telemark                                165                             88

Vestfold                                 50                               20

Østfold                                  ca 60?                         ca 60?

Rogaland                                ?                                 ?

 

Telemark - mener det er for mange langløp over 2600 m. Fikk ikke tilslutning.

Østfold - ønsker regnskap i Formannsmøte.

Nøkkeltall:     

                       Inntekt kontingent                             ca   100 000,-

                       Bidrag DNT                                               45 000,-

                       Sponsorer                                                            0,-

                       På konto                                                   316 000,-

Rogaland – har signalisert at de vil melde seg ut. Hva gjør NHF og hva ønsker medlemmene i Rogaland?  Er det andre medlemmer som kunne bidra i styret?

Lokallagene må sende inn Årsmelding og regnskap for 2012. 

 

 • Oppland har mange aktiviteter. Det viktigste arrangementet er rundt kåringen i november. Ellers er det Hestesportstunet, hingsthamner m.m. Det som er viktig er å være i dialog med hverandre og ikke minst mot DNT. Gamle stridsøkser er begravet.
 • Buskerud har hatt 4 styremøter. Driver Travskolen sammen med Drammen Travbane.
 • Østfold har hatt stor aktivitet og mange arrangementer. Deriblant sponsordag, amatørløp, deltar i løpsutskrivningen m.m. 6 styremøter.
 • Rogaland har hatt årsmøte og styremøter. Diverse aktiviteter som fortsetter, som Månedens Kaldblodshest, Pokalløp for unghest, Utstillingspokal og diskuterer Amatørstall.
 • Vestfold ingen aktivitet.
 • Vestenfjeldske orienterte om en litt vanskelig prosess. Det er etablert Interimstyre og Interimstyret kaller nå inn til Årsmøte. Formannsmøtet støtter prosessen og NHFs styre behandler dette i første styremøte.
 • Nord Trøndelag er tilbake i god aktivitet og har hamner, utstilling, fagdag m.m.
 • Hedmark er tilbake i en startfase. Det ble etablert et Interimstyre og avholdt Årsmøte. Styret har hatt 3 styremøter arrangert NHF og Hedmark Hesteeierforenings Pokalløp og planlegger aktiviteter for 2014. Tenker på en fagtur til Hudiksvall m.m.

 

 

 

Sak 5 Arbeidsform

 • Hva er NHF viktigste oppgave?
 • Jobbe for primærnæringa Hesteeieren og Oppdretteren.
 • Forpliktende medlemskap?
 • Informasjon er meget viktig og spesielt til medlemmene.
 • Bruke Trav og galopp-nytt dersom det er mulig.
 • Referater og medlemsskriv sendes til lokallagene og som lokallagslederne videresender medlemmene, for eksempel dette referatet.
 • Fronte saker overfor DNT og gjerne sammen med NTTF.
 • Tydelig og hyggelig kommunikasjonsform.
 • Møte Mattilsynet sammen med DNT for å tydeliggjøre synspunkter – pass, helsekort, dublikat pass.
 •  Kompetanse
 • Fag
 • Organisasjon

 

Sak 6 Strategi- og handlingsplan

 • Jobbe for primærnæringa Hesteeieren og Oppdretteren.
 • Forpliktende medlemskap?
 • Vervekampanje

 

Konklusjon

Formannsmøtet stiller seg bak styrets arbeid og ønsker et sterkt NHF som jobber godt mot DNT og de andre organisasjonene.

Et godt møte.