Lover og vedtekter for Norsk Hesteeierforbund

Skrevet av Daniel Kulblik,  06.11.2014
Artikkelbilde
Bork Odin og Lars O. Romtveit (Foto: hesteguiden.com)

Under følger våre lover og vedtekter. 

 

§ 1. 

Organisasjonsområdet 

Norsk Hesteeierforbund er en sammenslutning av lokale hesteeierforeninger og lag. (I loven betegnet som NHF) 

 

§ 2. 

Formål 

Formålet er å organisere alle hesteeiere med tilknytning til travsporten og ivareta deres økonomiske og sportslige interesser, og virke for en sunn utvikling for travsporten og avl av travhest. Dette søkes nådd ved samarbeid med andre organisasjoner innen travsporten og statsmyndighetene. 

 

§ 3. 

Medlemmer 

Som medlemmer opptas lokale hesteeierforeninger med minst 15 medlemmer, og som underkaster seg NHF’s lover og bestemmelser og hvis lover godkjennes av NHF. Som medlem i tilsluttet forening kan opptas registrert eier/leier eller medeier i travhest og avlsdyr av travhest. Hvis et medlem opphører å være hesteeier kan det fortsette som medlem, men er ikke valgbar som styremedlem eller representant til NHF’s ting. En person kan ikke ha tillitsverv i mer enn en forening tilsluttet NHF. 

Landsomfattende hesteeierorganisasjoner som godkjenner NHF’s lover og bestemmelser og hvis lover godkjennes av NHF, kan etter årsmøtevedtak opptas som medlemmer med inntil 3 representanter til NHF’s ting. 

Kontingenten fastsettes av årsmøtet etter representasjonen. 

 

§ 4. 

Medlemskap 

Innmelding skjer skriftlig til styret med opplysning om navn og stiftelsesdato og styrets sammensetning, vedlagt lover og medlemsfortegnelse. Søknad avgjøres av styret, men vedtaket kan overprøves av Årstinget. 

 

§ 5. 

Medlemmers plikter 

Tilsluttede foreninger og deres medlemmer plikter etter beste evne å støtte opp om NHF og dets arbeide – jfr. § 2. Saker av lokal interesse søkes løst av de lokale foreninger som kan anmode NHF om bistand, som blir å yte etter styrets bestemmelse. Saker av almen interesse fremmes til NHF som forsalg til styret eller Årstinget. 

Foreningene plikter umiddelbart etter avholdt årsmøte å sende NHF: 2 

 

 

a. Årsberetning 

b. Utdrag av revidert regnskap 

c. Oppgave over styre og andre tillitsmenn med, e-mail, adresser og telefon til formann, nestformann, sekretær og kasserer 

d. Oppgaver over antall medlemmer med navn, e-mail og adresse 

e. Til en hver tid opplyse det NHF måtte anmode om 

 

Foreningen skal ha sitt årsmøte innen 15. Februar. 

 

§ 6. 

Kontingenten 

Lokalforeningens kontingent til NHF, fastsettes hvert år av Årstinget. Det skal fastsettes pr. medlem i foreningen og skal ukrevet være innbetalt innen årets utgang. Æresmedlemmer er fritatt for betaling av kontingent. Foreninger som skylder kontingent for 2 – to – år strykes. 

 

§ 7. 

Opphør av medlemskap 

Utmelding skjer skriftlig til styret. Kontingent for det året utmeldingen skjer pliktes betalt. Vedtak om utmelding må være fattet på ordinært årsmøte med minst 2/3 flertall. Uttrådte medlemmer har ingen krav på NHF eller dets midler. Går medlemstallet under 15 opphører medlemskapet. 

 

§ 8. 

Straffer, tvister o.l. 

Krenker et medlem – det være så vel foreninger som disse medlemmer – NHF’s lover eller lovlige vedtak, eller på annen måte motarbeider NHF og dets interesser kan styret: 

a. Gi advarsel 

b. Suspendere medlemskapet til første Årstinget hvor saka legges frem til avgjørelse om hvilken forføyning skal treffes. 

c. Vedtak etter pkt.ene a og b kan ikke gjøres før berørte parter er hørt av styret eller Årstinget. 

 

Innkalling til disse møter skal sendes som e-post eller skriftlig, med minst 14. dagers varsel. Tvister mellom foreninger eller innen foreninger kan forelegges styret og avgjørelsen kan innankes for Årstinget. 

 

§ 9. 

Årstinget 

Det avholdes ordinært årsting hvert år innen utgangen av mars måned. NHF’s høyeste myndighet er Årstinget. Senest 6 – seks – uker før tinget meddeler styret foreningene tidspunktet. Senest 4- fire- uker før tinget må saker eller forslag foreningene ønsker tatt opp på tinget være styret i hende. Senest 2 – to – uker før tinget skal styret sende endelig innkalling ledsaget av årsberetning, regnskap og fullstendig saksliste. 

Årstinget er vedtaksført uansett frammøte når det er lovlig innkalt. Det ledes av styreleder, og sekretæren fører protokoll. Hvis Årstinget finner det ønskelig kan det velges dirigent og referent. 3 

 

§ 10. 

Representasjon 

Foreninger med inntil 50 medlemmer har 1 representant, foreninger med 51-100 medlemmer har 2 representanter, og foreninger med høyere medlemstall ytterligere 1 representant. Representanter med varamenn skal velges på foreningens årsmøte. 

Som medlemmer etter § 10 regnes medlemmer som de enkelte foreninger har betalt kontingent for pr. 31.12 året før årstinget. 

 

§ 11. 

Årstingets oppgaver 

a. Godkjenne innkalling og saksliste 

b. Behandle årsberetning 

c. Behandle regnskap 

d. Behandle innkomne saker,- herunder de som styret tar opp selv 

e. Fastsette kontingenten 

f. Valg på: 

1. 5 styremedlemmer, det ene året velges 2 medlemmer det andre året velges 3 medlemmer. 

2. Styreleder blant styrets medlemmer for 1 år 

3. Nestleder blant styrets medlemmer for 1 år 

4. 2 varamedlemmer til styret for 1 år, henholdsvis 1 og 2. 

5. 3 medlemmer til valgkomite, med funksjonstid på 3 år, slik at ett medlem trer ut hvert år. 

6. Valg av revisor 

g. Eventuelt – hvor saker kan reises, men ikke vedtas som annet enn henstilling til styret. 

 

§ 12. 

Forhandlingsregler 

Valg av styre foretas skriftlig om Årstinget krever det og slik at styreleder velges særskilt. 

Denne skal velges med absolutt flertall, men andre valg foretas med alminnelig flertall. Ved stemmelikhet foretas loddtrekning hvis ikke omvalg avklarer situasjonen. Valgbare er alle medlemmer av tilsluttede foreninger med de reservasjoner som er tatt i § 3. Ved avstemming i saker anses forslag som falt når det ikke oppnår flertall (stemmelikhet). Styreleder (den som leder forhandlingene) skal underskrive protokollen sammen med to av tingets valgte vitner. 

 

§ 13. 

Styret 

Styret består av 5 medlemmer. Valg til styremedlemmer skjer for 2 år ad gangen slik at det hvert år uttrer 2 stykker, første gang ved loddtrekning. 

Styret ledes av styrets leder som innkaller til møte så ofte han finner det nødvendig eller når 3-tre – styremedlemmer forlanger det. Styret forplikter, administrerer og representerer NHF overensstemmende med disse lover i saker som kommer opp i årets løp samt Årstingets vedtak. Det plikter å føre protokoll, brevjournal og regnskap. Det er vedtaksført når 4 – fire – medlemmer møter og innkallingen er sendt 8 – åtte dager før møtet. Styremedlem som har forfall plikter selv å varsle 4 varamedlem samtidig som sekretæren underrettes. Ved stemmelikhet i styret anses forslaget som falt. 

Formannsmøter. (Formenn fra tilsluttede lag/foreninger). Mellom Årstingene kan styret innkalle til formannsmøter i viktige saker som ikke kan utsettes til Årstinget. 

Formannsmøtene er rådgivende møter for styret. 

 

§ 14. 

Lønnet hjelp 

Styret ansetter sekretær og engasjerer annen lønnet hjelp i den utstrekning det finnes nødvendig, likesom det fastsetter godtgjørelsen for disse. 

 

§ 15. 

Ekstraordinært Årsting 

Ekstraordinært Årsting avholdes når styret bestemmer det, eller når det forlanges skriftlig av foreninger som til sammen representerer . halvparten av stemmene på siste ordinære Årsting. 

 

§ 16. 

Møtegodtgjørelse 

Eventuell møtegodtgjørelse til Årsting, styret eller andre møter fastsettes av Årstinget etter innstilling fra valgkomiteen. 

 

§ 17. 

Oppløsning 

NHF kan kun oppløses på ordinært Årsting og da med minst . - trefjerdels – flertall. Slikt forslag fremsettes etter reglene i § 15, og forslaget med styrets innstilling må være behandlet på ordinært eller ekstraordinært årsmøte i de foreninger som ønsker å stemme for forslaget på Årstinget. NHF’s eventuelle midler skal ved oppløsningen anvendes til fremme av travsporten og travavlen etter Årstingets bestemmelse. 

 

§ 18. 

Lovforandring 

Disse lover kan kun forandres på ordinært Årsting med minst 2/3 – to tredjedels – flertall. 

 

§ 19. 

Ikrafttreden 

Disse lover trer i kraft straks, samtidig som de tidligere lover oppheves. 


Lovene vedtatt Årstinget 25/2 1955, endret på Årstinget 2/3 1979, 22/2 1980, 21/3 1998, 4/3 2000 og 10/3 2001, 20/10 2012, 9/3 2013