Styremøte 14.mars 2011

Skrevet av Otto Kjelby,  21.03.2011

Generalforsamlingen i forbundet ønsket at vi la ut styrereferatet på nettsiden vår. Her kommer det første.

 

 

Til stede:     John Blindheim - Bjørn Vethe   -  Leiv Hauge

                        Per Viggo Kaland,  Bente Hvidsten og Karsten Midtun

                           

 Meldt fravær:            Anita I. Lilleskare  

 

 

Kopi til:          Det Norske Travselskap  -  Lagsformennene i VTF - 

                       Bergen Travpark ,

                         

                         

 AD:            REFERAT FRA STYREMØTE  NR. 2  i

Vestenfjeldske Travforbund    14-03-2011

 

                        ÅPNING

John åpnet møte og ønsket de nye medlemmene velkommen. Han orienterte om en del praktiske ting, samt at han påpekte viktigheten av at vi ikke refererte detaljert hvordan diskusjonene hadde gått.

På styremøtene skal vi ha stor takhøyde.

 

 

SAK  1           GENERALFORSAMLING  2011

John tok forseg en del av den kritikken som hadde blitt rettet mot han  og da spesielt i forkant av generalforsamlingen. Kritikk til styrets årsberetning , var ikke innbefattet.

John fikk styrets godkjenning for at det kunne være arrangement (lagledermøter) hvor han var forhindret i å være til stede. Styret påpekte at det lå også et ansvar på de, til å være tilstede ved slike arrangement.

 

De merknader som kom opp og vi kan gjøre noe med, må vi rette opp. Otto bemerket at han hadde rette opp i selv teksten til innkallingen, samt at referatene skal sendes ut / legges på nettet, etter at styremedlemmene har lest de. 

Det ble litt meningsutveksling rundt valgkomitens arbeid.

 

 

SAK  2           VALG I DNT

                        John fortalt fra generalforsamlingen i 2009 og de møter

                        som forbundslederene  hadde hatt om fredagskvelden .

                        Vi diskuterte ikke kandidatene  til årets valg.

                        John påpekte viktigheten av at vi dannet allianser

                        med andre forbund, noe styret var enig i . 

                       VTF tidligere sluttet seg til det forslaget som ble innsendt fra 

                        Oppland.

                        Vi holder et lagledermøte i VTF mandag den 4. april

                         Innstillingen er da kjent  og vi kan diskuterer navn.

 

 

 SAK  3                ARBEIDSOPPGAVER  I  STYRET  I  VTF.

Vi ble enig om at styremedlemmene hadde et hovedansvar innenfor de områder arbeidsområder vi har ansvar for.

 

 Sikkerhet, reglement.

Ansvar:  Bjørn

 

Prosjekter direkte  mot hest (Unghest prosjektet: Til start )  

Anleggskontakt

Ansvar:  Leiv

 

Arrangement  hvor VTF bistår. (for eksempel ”Gøy på  landet

Ansvar:  Bente

 

 Stallsiden

Ansvar: Per Viggo

                       

 Er det saker en ønsker å drøfte med noe andre fra styret, enn den som har hovedansvar, ja så gjør en selvfølgelig det.

Arbeidsoppgaver for de styremedlemmene som ikke er nevnt, kommer en tilbake til

                       

 

 

SAK 4             LAGLEDERMØTE

                        Det blir lagledermøte mandag den 4. april.

                         Saker som skal drøftes da er:

                        Valgene i DNT.  -  Opplæring i bruk av regnskapssystem  

                         lagene. Informasjon fra lagene

 

 

 

SAK  5           AKTIVITETER I FORBUNDET I 2011

Unghest (Til start) ansv. Leiv -  Tillitsmannopplæring ansv. Otto. Vi prøver å få til et fagmøte. ansv. John.  Delta i arrangementer som lagene arr. ansv. Bente

 

 

 

SAK 6             EVENTUELT.

                        Stallområdet

Det ble tatt opp mangel på orden i stallområdet, rundt stallene, samt vedlikehold av luftegårdene.  Det ble påpekte en rekke ting som ikke var slik det burde være.  Dette var tatt opp med trenerne, men de skylte på vaktmestrene.  Bjørn henviste til de inngåtte kontrakter. John skal ta forholdet opp med Atle.

Ansvar: John

                       

Forholdet til hver andre

Otto tok opp hvordan vi oppfører oss mot hver andre og om vi kan gjøre noe med det.  Han henviste til Ricke sitt innlegg på generalforsamlingen, samt John sitt innlegg på styremøte.

Styret var enig i saken, men mente at en vil få lite utbytte av å gjøre noe på generelt grunnlag.

En burde kanskje gå mer direkte på personer som driver ukulturen.

 

 

 

 

 

John Blindheim                      Bjørn Vethe                Leiv Hauge

 

 

 

 

Per Viggo Kaland      Bente  Hvidsten        Karsten Midtun.

 

                       

 

Sett: Anita Iversen Lilleskare             

.                      

 

 

 

 

 

Otto Kjelby  (ref.)