Generalforsamling 2011

Skrevet av Otto Kjelby,  10.03.2011
Artikkelbilde
Tillitsvalgte og funksjonærer på samling

Lørdag den 5. mars hadde forbundet sin generalforsamling. Under pkt. valg ble det en livlig debatt. Valgkomiten fikk kritikk for sitt arbeid. De hadde begynt forsent og hatt for lite møter. Det ble også levert delt innstilling, men etter at forslagstilleren hadde lest opp en erklæring, trakk hun forslaget.

 

 

REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN

5.MARS 2011

I

VESTENFJELDSKE TRAVFORBUND

 

Til stede:        BOT  -  Voss  -  Hardanger  -  Osterøy  -  Nordhordland  -  Fana

                        Sogn  -  Nordfjord  -  Sotra  -  Sunnhordland  -  Arna  -  Askøy  -  Firda

 

Ikke møtt:      Etne  -  Os.          

 

Totalt:                        13 lag av 15 lag

 

 

Total 26 stemmeberettigede  (av maks. 33)

 

Fra styret:      John Blindheim, Ragnvald Rasmussen, Bjørn Vethe, Leiv Hauge, Anita Iversen Lilleskare, samt forbundsekretær Otto Kjelby.

                        (varamedl. Nadja G.Tysse møtte for Osterøy Tråvlag)

 

Øvrige:           Arne H.Skeie (valgkom.), Nils Dagestad (Bergen Travpark), Knut Olav Dahl (DNT), Kato Bruland (Til start prosjektet) og Kristine Kile, (Trav og Galopp)

 

 

Forbundsekretæren opplyste om en del praktiske saker og opplyste om antall

stemmeberretigede. Ordet ble så gitt til lederen.

 

Leder John Blindheim ønsket velkommen og orienterte litt om det som styret hadde vært mest opptatt av i 2010, samt noen personlige betraktninger.

 

En gikk så over til sakslisten:

 

1.      Godkjenne innkallingen

Enkelte av delegatene hadde problemer med å få frem papirene på sin PC.

Det er innkalling til generalforsamling, ikke årsmøte.

Det ble reist spørsmål om valgkomiteens innstilling skal ligge ved

generalforsamlings innkallingen. Det er ikke et krav.

Med disse merknadene ble innkalling godkjent.

 

2.      Valg av dirigent.

Knut Olav Dahl ble foreslått  -  enstemmig valgt.

 

3.       Valg av 2 representanter til å undertegne protokollen.

Rikke Haave Damm og Einar Kvamsdal ble foreslått.  Disse ble valgt.

                       

4.       Årsberetning.

Under pkt. styrets arbeid ble det påpekt at referatene ikke var sendt ut.

Sekr. opplyst at hver leder skal få referatet. Dette skal bli gjort fra 2011.

Det var et ønske fra en del delegater at referatet ble lagt ut på vår hjemmeside. Vi vil kjøre det, samme praksis som DNT.

 

Penger for premiekjøringen ble etterlyst. De kommer på 2011 regnskapet.

Ellers ingen kommentarer  -  Enstemmig godkjent.

 

5.       Revidert regnskap.

Forbundsekretæren gikk gjennom de viktigste postene. Hoved årsaken til årets underskudd er mereutgifter i forbindelse med høstkonferansen Møteleder leste opp revisjonsberetningen.

                 Regnskapet enstemmig godkjent.

 

6.      Valg

Det ble fra en del av delegatene reist kritikk til årets valgkom. De måtte begynne å arbeide før. Alle medlemmene hadde ikke vært med på møtene.

Mindretallet i valgkom. (Rikke) leste opp en betraktning hvordan hun følte at arbeidet hadde vært, samt noen ord om dette å være ærlig med hverandre.  Hun ba seg så fritatt fra å sitte i valgkom. For resten av perioden.

 Der etter trakk hun sin innstilling og sluttet seg til flertallets innstilling.

 

Vi gikk så over til selve valget.

a.

Valg av 3 styremedlemmer for 2 år.

På valg er: Leiv Hauge, John Blindheim og Ragnvald Rasmussen

                 (Ragnvald Rasmussen hadde frasagt seg gjenvalg)

Forslag fra valgkom.: John Blindheim, Leiv Hauge  (gjenvalg)

                                      Nadja G. Tysse (ny)

Forslag fra salen:        Bente Hvidsten,

                                     Per Viggo  Kaland.

 

     

Valgt ble:       Leiv Hauge  -  Per Viggo Kaland og John Blindheim

                      

                (John etter omvalg med Bente)

 

b)

Valg av 2 varamedlemmer for 1 år.

På valg er: Bente Borgen og Nadja G. Tysse.

Forslag fra valgkom.:  Kato Bruland (ny)

Forslag fra salen:         Karstein Midtun,

                                      Bente Hvidsten  og

                                       Nadja G. Tysse.

 

                 Valgt ble:  Bente Hvidsten

                                og Karstein Midtun.

 

c)

Valg av styrets leder blant styrets medlemmer for 1 år

På valg er: John Blindheim.

Forslag:   John Blindheim

 

                 Enstemmig valgt.

 

d)

Valg av nesteleder blant styrets medlemmer  for 1 år.

På valg er Ragnvald Rasmussen (tar ikke gjenvalg)

Forlag:     Bjørn Vethe

 

                 Enstemmig valgt.

 

e)

Valg av 2 revisorer for 1 år

På valg: Arne Hamre  (tar ikke gjenvalg)

        Asbjørn Tunes

                               Forslag fra valgkom: Asbjørn Tunes og

                                                            Jan Geir Jensen, Voss Tråvlag

                               Forslag fra salen:  Jan Erik Vaagen, Hardanger.

                                               Valgkom. trakk så sitt forslag på

                                                Jan Geir Jensen

                       

                                               Valgt ble: Asbjørn Tunes og

                                                      Jan Erik Vaagen

 

                         f)

                              Valg av utsending til DNT`s generalforsamling.

                               Forlag: Styrets leder

                                                           Enstemmig valgt.

                        g)

                        Valg av varamedl. til samme.

                        Forslag. Styrets nestleder.

                                                           Enstemmig valgt

 

                        h)

                        Valg av medlem til valgkom. (for 3 år)

                        Valgkom. hadde innstilt på. Johnny Skjoldal, BOT 

                                                                                                  (for 3 år)

                                                           Enstemmig valg       

                        Valg av medlem til valgkomiten (for 1 år)

                        På valg er: Ricke Haave Damm. Hun har trekkt seg.

                        Her kom det forslag på

                                                        Ingrid B. Angeltveit, Sunnhordland

                                                           Enstemmig valgt.

 

                        Valg av varamedl. til valgkom. for 1 år.

                        På valg er Kjetil Tepstad.

                        Forlag: Nadja G. Tysse.

                                                           Enstemmig valg.

 

Etter denne generalforsamligen i forbundet består valgkomiten av følgende:

 

                                   Johnny Skjoldal                     (3 år)

                                   Arne  H. Skeie                        (2 år)

Ingrid B. Angeltveit                (1år)

 

Varamedlm Nadja G. Tysse   (1 år)

 

 

Honorarene ble prolongert:

(Leder kr.5000,  nestleder kr. 2000,  styre og varamedl. kr.1000

 

 

 

Underskrift:

 

 

 

Rikke Haave Damm                          Einar Kvamsdal                     Knut Olav Dahl

                                                                                                          Ordstyrer.

 

Otto Kjelby

Sekr.

 

(REFERATET ER IKKE UNDERSKREVET)