Om POT

Skrevet av Liv Rannei Heldal,  14.03.2014

Rundt år 1880 drev hestefolket i Porsgrunn med kappkjøring over en 500 m lang strekning på Vallermyrene. Disse hestekarene trommet i 1888, nærmere bestemt torsdag 19. Jan. sammen til et møte med den hensikt å organisere travet i Porsgrunn og omegnen.

Det første navnet på travklubben i Porsgrunn ble Eidanger & Omegn Travklubb. Klubbens formål skulle være " En forening til Fremme af Travsporten i Porsgrunn og Eidanger og Uthaugen i Gjerpen."
Til formand valgtes kjøbmand Lars Meen.

Allerede søndagen etter stiftelsesdagen ble det arrangert prøvekjøring på Lundevannet i Bjørkedalen. Tirsdag 13. Mars 1888 avholdt klubben sin første offisielle kjøring på Lundevannet.
Fra annonse i PORSGRUNNS DAGBLAD kunne man lese selskapets første løpsinnbydelse:
Premietravkjøring

Eidanger og Omegns Travklubb afholder Premiekjørong på Lundevannet i Birkedalen Tirsdag 13. Mars 1888 .kl. 12.
(kun for medlemmer af klubben) Innmeldelse må ske inden 11te Marts til Kjøbm. Lars Meen.

Hestene deles i 3 klasser.

1. løb: 3 og 4 årige Heste. Banens lengde 600 m.
Innskudd 3 kr.

2. løb: 5 årige Heste. Banens lengde 600 m.
Innskudd 4 kr.

3. løb. 6 årige heste og derover. Banens lengde 700 m.
Innskudd 4 kr.

Hestene må fremmøte på banen presis kl. 12 for at erholde Nummer.
Bestyrelsen

 

Ved travkjøringen året etter (1889) ble alle som hadde hest invitert til å delta. Det kom nå fram at hestens alder skulle regnes fra 1. Januar i fødselsåret.
Fra klubbens første løpsreglement het det:
" Det skal kjøres et prøveskeid og 2 skeid i løpet. Utilbørlig Skrik eller bruk av Svøpe eller Pisk tillades ikke. Hvorvidt ett eller flere Kast (galopp) eller anden Uorden under
Travkjørelsen skal Utelukkes fra Konkurransen, overlades til Bedømelseskomiteen.


Navneskifte til PORSGRUNN OG OMEGNS TRAVSELSKAB.

P.g.a. manglende protokoller fra selskapets første virkeår vet vi ikke nøyaktig når navneskifte ble foretatt. Men i 1899 kan vi lese at PORSGRUNN OG OMEGNS TRAVSELSKAB averterer at banen på Gunneklevfjorden (ved Norsk Hydro) var åpen for trening og at kjøring var bestemt til 16. februar.
For øvrig ble GUNNEKLEVFJORDEN selskapets offisielle bane fram til 1935, da selskapet for en 10 års periode gikk i "dvale".


REETABLERINGEN I 1946.
Etter 10 harde år med stor arbeidsledighet og 5 lange krigsår som gjorde det vanskelig å drive med travhest, ble P.& O. T. reetablert i 1946. På generalforsamlingen i 1946
tegnet det seg 30 medlemmer. Oskar Rennesund ble valgt til formann. Møtet besluttet å kjøpe 1 aksje i Telemark Travselskap. Premiekjøringen på Gunneklevfjorden den 17. Mars samme år hadde 75 hester til start. Tilskuertallet var på rundt 3000 .
Overskuddet av arrangementet hadde styret bestemt skulle gå til Nasjonalhjelpen og Norges Røde Kors, som begge var aktivt med på å gjenreise Norge etter krigen.


GUNNEKLEVPOKALEN

 

Generalforsamlingen 1947 bestemte at man skulle gå til innkjøp av en stor sølvpokal som skulle vinnes to ganger av samme hest. Løpet har hele tiden vært forbeholdt kaldblodshesten. Fra 1963 har pokalen blitt utdelt til seirende hest av løpet om hvert år. Fremdeles er dette løpet et av de gjeveste å vinne blant Telemark Travforbunds årlige premiekjøringer.


FELLES PREMIEKJØRINGER.

På grunn av dårlig økonomi ble premiekjøringene fra 1958 og fram til 1970 arrangert sammen med travlaga Solum & Melum og Helgen & Holla.
Den gamle tradisjonen med å ha travløp på Gunneklevfjorden var nå slutt.
Fra 1958 har Porsgrunn & Omegns premiekjøringer vært knyttet til Klosterskogen Travbane.
Den dårlige økonomien i 60-åra la en demper på aktiviteten i selskapet.
For å rette på dette ble det i 1969 startet en bingoklubb sammen med Skien & Omegn Travselskap. Dette ble en økonomisk suksess for selskapet, og rettet kraftig opp i en slunken kasse. Fra 1970 var selskapet igjen i stand til å arrangere egne premiekjøringer.
Trdisjonen med premiekjøring lever fortsatt i dag. Hvert år i Januar/Februar arrangerer selskapet premiekjøring på Klosterskogen Travbane. Reelle premiekostnader ved kjøringen i 2001 var på 31 800 kr.


DE AKTIVE 80 - ÅRA.
Utover 80 - åra økte interessen for travsport kraftig. Særlig blant de yngre av begge kjønn. Medlemstallet økte år for år, og mange av de nye medlemmene gikk til innkjøp av travhest.
0 1. 12. 87 . var det i alt 83 varmblods og 63 kaldblodshester i eie blant selskapets medlemmer. Medlemstallet i jubileumsåret 1988 var på 125.
Selskapets medlemmer var aktive på alle plan innen travsporten. Formann i jubileumsåret, Morgan Eide var meget aktiv innen sporten. I tillegg til at han var formann i selskapet, var han nestformann i Telemark Travforbund, samt formann i Telemark Hesteeierforbund.
Selskapet har nå god økonomi. Kvaliteten på premiekjøringene er blitt meget bra, med stor oppslutning av hester og publikum. Godt gjennomførte arrangementer med sponsorstøtte har vært betegnende for premiekjøringene fra midten av 80 åra Ved premiekjøringen i 1989 var det hele 99 hester anmeldt.


VALLERBANEN
Ved slutten av 1980 - åra har selskapet fått egen RETTBAN på 580 meter. Banen heter Vallerbanen og ligger ved travtrener Per Gottlings stall på Vallermyrene.
Selskapet la ned mye økonomi og dugnadsinnsats i realiseringa av banen. Da banen var ferdig ble den kostnadsført til 630.000 kr.
Banen hadde stor bruk utover første halvdel av 1990 - åra. Dessverre har en stor del av de mange mindre private stallene i Porsgrunn avviklet sin virksomhet de siste 10 år, noe som har ført til at bruken av banen er blitt redusert.
Vår største leietaker til banen er lagets egen travtrener, Per Gottling, som har mellom 20 og 30 hester i trening.
Han har det daglige vedlikeholdet av banen, og holder den i fin stand året rundt. Vinterstid blir banen saltet, slik at den fremstår som sommerbane året rundt.
På oppselingsplassen er det 5 oppselingsbokser. De siste 2 åra har medlemmene i selskapet hatt anledning til å benytte Vallerbanen avgiftsfritt.


90 - ÅRA. "GENERASJONSSKIFTET "

Utover 1990 tallet sank medlemstallet merkbart .Fra over 100 til ned mot 50.
"Gamle" medlemmer er av forskjellige årsaker borte fra medlemslista, og nye er kommet til.
90- åra har på mange vis vært et tiår med store strukturendringer innenfor hesteholdet i vårt område. Mange private mindre staller er avviklet innenfor Porsgrunn og omegnen. Hovedårsaken til dette er nok realiseringa av de nye reguleringsplanene i bynære områder. Disse har redusert treningsmulighetene for travhester, noe som igjen har ført til avvikling av eget hestehold . Den "gode gamle" hesteeieren med egen stallplass og eget ansvar for trening, foring og i enkelte tilfeller løpskjøring, er nesten helt bort.
Den nye type hesteeier har ofte hest oppstallet på profesjonell trenerstall, eller amatørstall.
Travhesten er ofte delt i andeler. Hester i alt fra 2 til nærmere 25 andeler er registrert blant våre medlemmer. I dag er det få av selskapets hesteeiere som har hest oppstallet hjemme og skjøtter treningsarbeidet selv.
Når vi nå har kommet inn i et nytt årtusen vil vi påstå at Porsgrunn & Omegn Travselskap
Igjen seiler i medvind. Selskapet har ved utgangen av 2001 over 80 medlemmer. Styrets mål er å passere 100 medlemmer, et tall vi tror er realistisk kanskje allerede i år.
Aktiviteten i laget er relativt stor. Hvert år arrangeres det premiekjøring, medlemsmøter, turer, fest og egen Porsgrunnsdag ved "toto" kjøring på Klosterskogen Travbane. Vi har mange trofaste sponsorer som støtter oss økonomisk ved de ulike arrangementer. I 2001 var sponsorstøtten på nærmere 50 000 kr.