Stall

31.03.2011

 

Avtale for leie av stallplass ved Bø Tråvbane 

 Avtalen har som intensjon å gjøre driften av stallen så ryddig, trivelig og sikker som mulig for alle parter. Dersom leietager ikke innretter seg etter eksisterende regler, kan Styret i Bø Tråvlag, eller bemyndiget, forlange at avtalen opphører og at utflytting skal skje innen en frist på 14 dager etter opphørsdato. Skal meddeles skriftlig. Oppsigelse under punkt 9 skal også meddeles skriftlig.

Avtalen inneholder 14 punkter.

Følgende inngår i avtalen:

1     Stallen kan leies ut til enkeltmedlemmer av Bø Tråvlag. Det er hestens sertifikat som er             avgjørende for eierforholdet. Kopi av vaksinekort.

        Enkeltpersoner som ønsker å tilby tjenester til andre, f. eks. skoing, behandling o.l. skal ikke foregå i Stallen selv om disse tjenestene utføres gratis/uten godtgjørelse.

        Det vil til enhver tid være Bø Tråvlags styre som har den avgjørende beslutning dersom det    skulle oppstå dissens om disse retningslinjer vedrørende stalleie.

        Begrunnelsen er at Bø Tråvlag vil følge opp intensjonene med ”Trav 2015”, utarbeidet av DNT                sentralt og som har til hensikt å fjerne såkalte ”svarte tjenester” som undergraver      målsettingen. Et ”renere” travmiljø er målet.

       Det skal ikke foregå utskiftninger av hester uten styrets godkjenning.

2     Leie av …... stk. boks med 1/8 plass i selerom og forrom.

3     Hver boks disponerer 1 stk. luftegård som tildeles ved innflytting. Styret har rett til      omdisponering av luftegårder dersom det skulle være nødvendig av ulike årsaker. Tråvlaget har ansvar for å skal holde gjerde og tråd i forsvarlig tilstand til nye leietakere.

4     Slik luftegårdene er pr. dato kan, ikke hingster oppstalles før sikker hingstehavn er montert. Det er leietager som er ansvarlig for "sikker havn" og konsekvensene dette kan få dersom         hingst kommer seg løs.

5.    Utstyr, vogner, hestehengere og lignende skal lagres ryddig ved stallen/stallområdet eller i    ledig uteboks etter tilvising fra Styret.

6     Gjødsel tømmes i anvist depot og leietakerne har ansvar for bortkjøring. Så lenge nåværende               avtale om henting er gjeldende, er det ingen avgift i leieavtalen om dette.

7     Hver leietaker har ansvar for egen boks og luftegård samt at vedlikehold utføres fortløpende.               Pålegg og frister gitt av Styret i Bø Tråvlag eller bemyndiget skal overholdes.

8     Kostnader til løsøre som koster, trillebore, utstyr til reparasjon av bokser og luftegårder samt                strøm og byggforsikring inngår i leieavtalen. Forsikring av hest og eget utstyr må gjøres av   leietaker/eier.

9     Leieavtalen har en gjensidig oppsigelsestid på 2 -to- mnd. fra oppsigelsesdato. Dersom             travhester blir utestengt som leietaker pga. andre typer hester  som ikke deltar i trav, kan             Styret si opp leieavtale med disse da travhester skal ha 1. prioritet ved utleie.

10   Stalleien er pr. dato kr 500 pr. mnd og leien betales med  2 - to - mnd. forskudd med   betalingsfrist den 15. i hver mnd. Enten med avtale over bank, eller bruk av bankgiro.  Det        innbetales et depositum på kr 2000.- / boks på egen konto.

        30 % av boksleien/stalleien tilbakeføres til drift / vedlikehold, se punkt 7. Ingen hest kan          oppstalles før leieavtale er signert og depositum og forskuddsleie er betalt. Når dette er på         plass overleveres nøklene.

11   Stallen drives som en selvstendig økonomisk enhet og valgt leder kommuniserer direkte med               styret i Bø Tråvlag på styremøtene etter behov. Vedtatt driftsbudsjett må overholdes.           Flertallet i Stallen avgjør "Stallregler" med simpelt flertall.

12   Ridebanen inngår ikke som en del av denne avtalen og kan dersom Styret ønsker det,               omdisponere den til nye luftegårder.

13   Alle leietakere har full bruksrett til alle tider i velferdsboden, (Vekta) og toalettanlegg som      alle andre.  Alle må til en hver tid følge de ordensregler/rutiner som er for disse rommene.

14   Denne avtalen er vedtatt på Generalforsamlingen i Bø Tråvlag 26.01.2016.

 

 

Bø,……….. /……….20…….

 

---------------------------------------------                      ----------------------------------------------------

        Formann i Bø Tråvlag                                                                               Leietaker