Valgkomiteens arbeid

Skrevet av Richard Ekhaugen,  18.12.2014
Artikkelbilde
Illustrasjonsfoto: Hesteguiden.com.

Valgkomiteene har en viktig jobb foran seg før travlagenes generalforsamlinger i januar. Denne huskelisten kan være nyttig.

Husk at følgende valg skal foretas i henhold til lovene:

g) foreta følgende valg:
- styremedlemmer.
- varamedlemmer til styret.
- leder og nestleder.
- representant og varamedlem til DNTs generalforsamling.
- representanter med varamedlemmer til travforbundets
generalforsamling.
- 2 revisorer og ett varamedlem.
- valgkomité på 3 medlemmer og ett varamedlem.

(2) Styret i travlaget skal bestå av 5 medlemmer og 2 varamedlemmer.
Funksjonstiden er 2 år. Det ene året velges 2 medlemmer,
det andre året velges 3 medlemmer. Varamedlemmer velges
hvert år. Styrets leder og nestleder velges av generalforsamlingen
blant styrets medlemmer for 1 år av gangen.

Viktig å merke seg for valgkomiteen
Det er viktig at valgkomiteene tidlig kommer i gang med sitt arbeid for å innstille til best mulig styresammensetning. Valgkomiteene må spesielt merke seg vedtaket fra DNTs generalforsamling i 2014 gjeldende ungdomsrepresentasjon:
§ 2-5 Ungdomsrepresentasjon i styrer
"Styrer, inkludert varamedlemmer i travlag, travforbund og DNT, skal så langt det er mulig være representert med en person 26 år eller yngre."

Lykke til videre med arbeidet!