Referat fra generalforsamlingen

24.02.2009
Forbundets generalforsamling ble avholdt på Sørlandets Travpark mandag 23. februar. Det ble ingen endringer i styret, og Willy Salvesen fortsetter som leder.

Til stede fra styret: Willy Salvesen (leder), Erik Tønnesland (nestleder), Gustav Larsen, Trygve Holtebekk, Elin Gumpen (styremedlemmer) og John Arne Degnes (forbundssekretær).

Fra klubbene møtte det 25 stemmeberettigede, og alle 13 klubber var representert. Totalt med æresmedlemmer, styret og valgkomiteen møtte det 36 personer.

Generalforsamlingen ble avholdt på Sørlandets Travpark.

Forbundsleder Willy Salvesen ønsket velkommen. Generalforsamlingen ble innledet med ett minutts stillhet til minne om John Terje Blakstad, leder i Øyestad og Fjære Travklubb, som omkom i en tragisk arbeidsulykke 10. februar.


1. Godkjenning av innkalling
Innkallingen ble godkjent uten merknader.

2. Valg av dirigent, referent og to personer til å underskrive protokollen
Som dirigent ble valgt Trygve Holtebekk, som referent John Arne Degnes, til å underskrive protokollen Olav Anda og Magne Mikkelsen.

3. Årsberetning 2008
Trygve Holtebekk leste opp årsberetningen for 2008. Steinar Eskeland, Mandal Travklubb, påpekte at Moi Eldens deltagelse i kaldblodsløpene på Vincennes burde vært nevnt. Det var ellers ingen merknader.

4. Revidert regnskap 2008
Trygve Holtebekk leste opp fra regnskapet. Willy Salvesen og John Arne Degnes kom med tilleggsopplysninger. Det var ingen merknader.

5. Valg
Det kom benkeforslag på Magne Mikkelsen som styremedlem for to år. Valgkomiteens innstilling var gjenvalg på Erik Tønnesland og Gustav Larsen. Det ble da skriftlig avstemming om de to plassene, med følgende utfall: Erik Tønnesland 22 stemmer. Gustav Larsen 22 stemmer. Magne Mikkelsen 4 stemmer.

Valgkomiteens innstilling ble fulgt på alle poster, og de øvrige ble valgt ved akklamasjon.

Det nye styret består av:

Willy Salvesen (ikke på valg)
Trygve Holtebekk (ikke på valg)
Elin Gumpen (ikke på valg)
Erik Tønnesland (styremedlem for to år, gjenvalg)
Gustav Larsen (styremedlem for to år, gjenvalg)
Kjetil Olsen (varamedlem for ett år, gjenvalg)
Kenneth Hobbesland (varamedlem for ett år, gjenvalg)

Willy Salvesen ble valgt som leder, med Erik Tønnesland som nestleder.

Revisorer:
Svein Fredriksen (for ett år, gjenvalg)
Tore Hansen (for to år, gjenvalg)
Kjell Mikalsen (vara for ett år, ny)

Valgkomiteen:
Harald Håland (for tre år, til 2012, ny)
Kjell Mikalsen (ikke på valg, til 2011)
Olav Inge Beisland (ikke på valg, til 2010)
Tore Hansen (varamedlem for ett år, ned fra fast plass)

Som utsending til DNTs generalforsamling ble forbundsleder valgt, med nestleder som vara.

6. Høring Trav 2015
Klubbene ble oppfordret til å komme med innspill til strategiplanen Trav 2015. Stein Fossan, Setesdal Tråvlag, hadde følgende innspill:

Punkt 6.2.5 under målet om å øke antallet profesjonelle oppdrettere: ønske om ekstra punkt om å legge til rette for bruk av importsæd fra gode hingster.

7. Eventuelt
Willy Salvesen orienterte om prosjektet som gjennomføres for 2-åringer. Ola Fossestøl berømmet opplegget.

John Arne Degnes orienterte om ungdomsserien som vil bli gjennomført i 2009. Det ble diskutert om øvre aldersgrense burde være 23 eller 25 år, og det var mest stemning for 23 år.

Møtet ble hevet, og daglig leder Frank Håland fra Sørlandets Travpark AS holdt en presentasjon og svarte på spørsmål. Deretter ble det servert middag.

John Arne Degnes
referent