Årsregnskap 2022 for DNT

Skrevet av Det Norske Travselskap,  24.03.2023
Artikkelbilde
Foto: Eirik Stenhaug

Styret i DNT har i dag vedtatt sitt forslag til årsregnskap for DNT. Forslaget legges frem på DNTs generalforsamling 29. april. Her får du informasjon om det viktigste innholdet i regnskapet.

DNTs økonomi baseres i hovedsak på overføringer fra Norsk Rikstoto (NR). Ved inngangen til året var de budsjetterte inntektene fra NR til DNT, inkludert Norsk Trav AS, på 41 mill. kr til selskapenes aktiviteter unntatt premier og transporttilskudd knyttet til totalisatorløp. Til løpspremier og oppdretterpremier budsjetterte Norsk Rikstoto med 201,2 mill. kr til premiematrisen for 2022. To mill. kr var satt av til transporttilskudd.

Med NRs budsjettrammer for DNT som bakgrunn, fattet styret i DNT et budsjettvedtak med et underskudd på 25 mill. kr. Det ble senere fattet vedtak om ekstrabevilgninger på til sammen 2,7 mill. kr., slik at samlet underskudd var beregnet til 27,7 mill. kr. Budsjettet hadde tatt høyde for uttak av 9 mill. kr fra premiefondet som kunne inntektsføres.

Sentralforbundets resultat for 2022 ble en god del bedre enn budsjettert, grunnet ekstraordinære midler som er øremerket spesielle formål. Årsresultatet ble derfor et underskudd på 6,5 mill. kr.

DNTs driftsresultat, inkludert resultat av finansposter, men før ekstraordinære inntekter/kostnader, ble 27,9 mill. kr i 2022. Det er dette beløpet som kan sammenlignes med driftsbudsjettet. DNT søkte om og fikk godkjent et uttak fra NRs premiefond på 1,5 mill. kr som er inntektsført i 2022. Dette var 7,5 mill. kr mindre enn opprinnelig planlagt.

Styret i NR fattet våren 2022 en beslutning om avvikling av ordningen med bidrag til avskrivninger overfor travbanenes driftsselskaper. Den gjenstående saldoen på avskrivningsbeløpene ble besluttet overført DNT med til sammen 25,3 mill. kr. Av dette beløpet har enkelte driftsselskaper søkt om og fått godkjent bidrag til investeringstilskudd/ avskrivninger som er brukt i henhold til DNTs formålsaktiviteter. Det ble kostnadsført 3,9 mill. kr til dette formålet i 2022. Restbeløpet på 21,5 mill. kr er inntektsført og avsatt til øremerket egenkapital, forbeholdt driftsselskapene.

DNTs omløpsmidler er på 77,3 mill. kr, og forholdet til den kortsiktige gjelden er positivt med 34,7 mill. kr, hvilket er 9 mill. kr mindre enn ved utgangen av 2021. Det er et mål om at forholdet mellom omløpsmidlene og den kortsiktige gjelden alltid skal være positivt.

I DNT konsern inngår Det Norske Travselskap, Norsk Trav AS, Bjerke Travbane Eiendom AS, Bjerke Nord AS, Bjerke Syd AS, Bjerke Trav AS, Hesteskoen AS, Norsk Travsportsenter AS, Bergens Traverbane AS, Sørlandets Travpark AS, Travparken Eiendom AS og Totonor Eiendom AS. Fem av selskapene ble fisjonert ut av Bjerke Travbane Eiendom AS i 2022, hvor fire selskaper er tilknyttet tomteområder på Bjerke Travbane. Det femte er Norsk Travsportsenter AS som har gjenoppstått som eget selskap.

DNTs datterselskaper hadde et samlet underskudd i 2022 på 1,25 mill. kr, mens konsernets driftsmessige underskudd var på 7,7 mill. kr.

Årsregnskapet legges frem på DNTs generalforsamling 29. april.