Norsk Rikstoto styreledersak

Skrevet av Marianne Todorovic,  08.05.2015
Artikkelbilde

Til: DNT – Organisasjonen

Fra: Styret i DNT

Styrearbeid i NR- saken

 

"Styret i DNT har registrert at enkeltpersoner i trav Norge stiller spørsmål ved ryddighet i styrearbeid og prosessen knyttet til oppnevning av nytt styre i NR.

Styret stiller seg uforstående til den kritikk som fremkommer.

Styret i DNT med varamedlemmer har siden februar da vi fikk den første orienteringen om saken fra styreleder, og i påfølgende møter hvor styrets nestleder har orientert om framdriften, hatt åpne og reelle debatter om hestesportens behov de kommende år.

Det vil si at pr dato har styret i 3 påfølgende styremøter diskutert og vurdert denne saken.

Styret har diskutert forskjellige løsninger og flere dyktige hestefolk ved navn.

Det vil for styret være helt unaturlig og offentliggjøre hvilke navn styret har vurdert helt konkret og hvilke alternative løsninger som er vurdert.

Vi har ved denne vurdering lagt vekt på de utfordringer hestesporten står ovenfor på kort og lang sikt. Styret i DNT er helt klare på at det er viktig at DNT, som en av stifterne av NR, må ha en stødig og stor hånd på rattet.

Styret har derfor etter mange diskusjoner og meningsutvekslinger kommet til at DNT sin nåværende styreleder Atle Larsen er travets best egnede kandidat til ledervervet i NR.

Vi mener at vår styreleder er best egnet til å lede NR fremover og at ingen andre kandidater slik vi ser det, har større kunnskap, kompetanse og forutsetninger for å ta styringen på hestesportens store fremtidige utfordringer.

Styret i DNT mener at fellesskapsløsninger må til for sportens fremtid, og da må det også være slik at «våre» medlemmer av NR styret ser dette. Vi viser her til det vedlagte styrevedtaket for sak 13-3/15.

DNT styret har full tillit til at innstillingsrådet i NR tar sitt ansvar og jobber videre for å legge frem en innstilling i denne saken. For oss er det viktig at det er innstillingsrådet som styrer og kontrollerer saken.

Vi registrerer selvsagt at andre har oppfatninger og synspunkter på enkeltkandidater og prosess, men styret står fjellstøtt på vår innstilling.

I alle saker vil det være forskjellig synspunkter, og styret vil selvsagt bli evaluert for den jobben som er utført når den tid kommer, og slik vil og må demokratiet fungere."

Oslo 07.05.2015

STYRET I DNT

Trygve Holtebekk/s     Inger-Louise Dølvik/ s            Elin Bergseth/s

Styremedlem                  Styremedlem                       Styremedlem

Roy Kristiansen/s

Ansatt repr.

Fredrik Eng/s     Trond Rønningen/s     Svein Norling/s

Varamedlem       Varamedlem              Varamedlem

Styrevedtak finner du her: