Friskmelding av hester med startforbud

Skrevet av Sportsavdelingen - Hanne Sæbø,  22.04.2015
Artikkelbilde

I tilfeller der hester ilegges startforbud, kreves friskmelding fra veterinær før hesten igjen kan innmeldes til travløp. Presisering av retningslinjer for godkjenning av friskmelding følger her.

Med hjemmel i DNTs Løpsreglement ilegges syke eller halte hester, eller hester som på annen måte ikke kan anses å være i tilstrekkelig konkurransemessig stand, startforbud av stevneveterinæren og/eller dommernemnden.
Hensynet til dyrevelferden tilsier at alle friskmeldinger må inneholde tilstrekkelig og korrekt informasjon, slik at hester ikke friskmeldes på feil grunnlag.

Friskmeldinger skal, som hovedregel, inngis på samme skjema som stevneveterinæren har utstedt ved ileggelse av startforbudet (sykmeldingsskjema).
Kopi av dette skjemaet leveres til representant for hesten på løpsdagen, eller ettersendes pr. post til hestens ansvarlige trener.

Dersom skjemaet ikke kan oppdrives, skal en friskmelding likevel oppgi standardopplysninger som hvilken hest friskmeldingen gjelder, bane, dato og årsak til sykmeldingen, samt behandlende veterinærs underskrift med stempel. Dersom stempel ikke kan påføres, skal veterinærnummeret oppgis.
Dette forutsetter en god og åpen dialog mellom behandlende veterinær og hestens ansvarlige trener og/eller eier, og partene er gjensidig ansvarlig for at slik dialog finner sted.

Videre skal friskmeldingen alltid inneholde kortfattede opplysninger om de undersøkelser hesten har gjennomgått, samt resultatet av disse. 
I tilfeller der hesten er behandlet/medisinert, skal opplysninger om hvilke preparater og/eller metoder som er tilført/benyttet, dosering, samt  tidspunkt for siste behandling, fremkomme.

Det vises også til Løpsreglementets § 7-9, der det fremgår at DNT opphever startforbud alle virkedager i tidsrommet 09.00-15.00.
I tilfeller der hesten skal innmeldes til nytt travløp, må derfor friskmeldingen være DNT i hende senest siste virkedag før innmeldingsfristens utløp, innen klokken 15.00.