Endring i rutiner for strykningskoder

Skrevet av Sportsavdelingen,  21.01.2014
Artikkelbilde

Tidligere gjennomgang av retningslinjene for bruk av strykningskoder ved uteblivelse av travhest/ponni som er starterklært til løp, viste tendenser til misbruk av enkelte strykningsårsaker. Dette medfører at DNT nå gjør endringer i gjeldende retningslinjer for bruk av enkelte strykningskoder, herunder transporthinder som strykningsårsak.

I henhold til DNTs løpsreglements § 7-9 kan starterklært travhest/ponni kun utebli fra start dersom det etter fristen for starterklæring inntreffer skade eller sykdom hos hesten, eller annen uforutsett hendelse inntreffer. Med "annen uforutsett hendelse" menes hendelse av uvanlig eller ekstraordinær karakter, og som er utenfor ansvarlig treners kontroll.

Det er spesielt retningslinjene for bruk av transporthinder som strykningsårsak som ikke har fungert som ønskelig. Blant annet viste en gjennomgang av denne strykningskoden at sammenhengen mellom strykning på transporthinder og dårlig spor var påfallende stor, se link:
http://www.travsport.no/Nyhetsarkiv/2013/April/Transporthinder/

Fra og med 1.februar vil transporthinder som strykningsårsak medføre fem dagers innmeldingsforbud for hest/ponni, tilsvarende som for andre strykningsårsaker.
Innmeldingsforbudet vil kunne oppheves ved å sende inn relevant dokumentasjon for årsak til transporthinderet, eksempelvis faktura/kvittering fra NAF/falken, pristilbud/faktura fra godkjent verksted, faktura fra forhandler av bildeler etc.
I tilfeller der uteblivelsen skyldes vær- og/eller føreforhold, må dette oppgis til arrangør, som i samarbeid med DNT får opplysningene bekreftet.

Innmeldingsforbudet vil ikke oppheves før dokumentasjon er mottatt og godkjent!

I tilfeller der strykning vil gi følgestrykning på annen bane (hest/ponni som allerede er innmeldt/starterklært til nytt løp) må ansvarlig innmelder oppgi hvorvidt dokumentasjon vil bli sendt eller ikke, til den arrangør hesten strykes til.
Gyldig dokumentasjon være DNT i hende innen 24 timer før stevnestart til ny løpsdag som hesten er starterklært til.
Dersom dokumentasjon ikke mottas, eller ikke godkjennes, vil hesten bli strøket fra påfølgende løp.

Hester som ikke lar seg laste på transporten, er ikke å anse som transporthinder, og vil i alle tilfeller ilegges fem dagers innmeldingsforbud.

Tilsvarende som ved transporthinder, kan innmeldingsforbud på hest/ponni oppheves dersom strykningsårsaken er sykdom for ansvarlig trener eller annen representant for hesten/ponnien. 
Også i disse tilfellene må fraværet dokumenteres.

På generelt grunnlag vises det til at korrekt strykningsårsak skal oppgis i alle tilfeller av uteblivelse for starterklært hest/ponni. Uteblivelse uten gyldig grunn, uriktige opplysninger eller misbruk av egenerklæring medfører minimum fjorten dagers startforbud.
Vi minner også om at det er hestens ansvarlige treners ansvar å påse at starterklært hest/ponni 
kommer til start i de løp hesten/ponnien er starterklært til i alle tilfeller der det ikke foreligger gyldig årsak til uteblivelse, jfr. løpsreglementets § 7-9.