Protokoll fra generalforsamlingen

Skrevet av Organisasjonsavdelingen,  27.05.2014
Artikkelbilde
Illustrasjonsfoto: Richard Ekhaugen.

Protokollen fra DNTs generalforsamling 2014 er nå underskrevet og kan lastes ned fra www.travsport.no.

Generalforsamlingen 2014 vedtok følgende endringer i DNTs lov:

NY TEKST I § 2-5 Stemmerett, valgbarhet, tale- og forslagsrett
(1) For å ha stemmerett og være valgbar må man være fylt 16 år og ha oppfylt medlemsforpliktelsene, jfr. § 6-3. Stemmer kan ikke avgis ved fullmakt eller forhåndsstemmer.

NY § 2-5 Ungdomsrepresentasjon i styrer (virkning fra og med 2015 for travforbund og lag, 2016 for DNT-styret)
(1) Styrer, inkludert varamedlemmer i travlag, travforbund og DNT, skal så langt det er mulig være representert med en person 26 år eller yngre.

NYTT PUNKT I § 3-2 Representasjon
(1) g) Generalsekretæren i DNT

NY TEKST I § 4-2 Sammensetning mv.
(1) - 1 ansattes representant med personlig varamedlem som velges etter innstilling fra og av de ansatte.

NY TEKST I § 5-1 Formål
(1) Travforbund er et felles organ for travsporten innen sitt geografiske område. Dets øverste organ er generalforsamlingen som avholdes hvert år innen 15. mars.

NY § 7-5 Lovkomité (virkning fra og med GF 2016)
Lovutvalget endres fra å være et oppnevnt utvalg til å bli en generalforsamlingsvalgt Lovkomité jfr. § 4-5 c.
Lovkomiteen består av leder, 2 medlemmer og 2 varamedlemmer.
Lovkomiteen skal avgi uttalelser om innkomne lovforslag og om fortolkningsspørsmål som DNT styret forelegger.
Lovkomiteen kan også selv fremkomme med lovendringsforslag. Ved lovendringsforslag skal lovkomiteens innstilling forelegges generalforsamlingen. Lovkomiteen skal komme med uttalelser vedr. endringer av bestemmelser og reglement og om fortolkningsspørsmål som DNT styret forelegger.
Dersom dette forslag blir vedtatt så må Valgkomiteen § 7-5 endres til § 7-7.
§ 3-4 (1) 11. g endres til Lovkomité med varamedlemmer
§ 4-5 c Utgår.

NY TEKST I § 12-3 Anmeldelse
(2) Anmeldelse fra travlag gjeldende brudd på DNTs Lov sendes overordnet travforbund til behandling og videresendes styret i DNT snarest for godkjenning. Anmeldelsen sendes etter godkjenning av styret i DNT til Domskomiteen.


NYTT PUNKT I § 12-3 Anmeldelse
(3) Anmeldelse for brudd på DNTs reglement og/eller øvrige bestemmelser videresendes styret i DNT for godkjenning.
Anmeldelsen sendes etter godkjenning av styret i DNT til Domskomiteen.
Styret i DNT kan vedta at beslutning om anmeldelse i saker som angår DNTs Dopingreglement kan overdras til godkjent påtaleorgan. Sistnevnte kan ha utenlandsk sammensetning.
Dersom forslaget vedtas, forskyves nåværende § 12-3 (3) til § 12-3 (4).


Protokollen finner du i sin helhet ved å trykke på denne linken

Ny lovbok vil bli trykket, publisert og utsendt i løpet av juni måned.