Fysiske tester for montéryttere

Skrevet av Sportsavdelingen,  29.04.2014
Artikkelbilde

Krav til obligatoriske fysiske tester for montéryttere trådte i kraft 1.1.2014, og fornyelse av montélisens vil fra og med årsskiftet 2014/2015 forutsette at rytterne har bestått påkrevede fysiske tester, i tillegg til at øvrige krav for fornyelse skal være oppfylt.

Avviklingen av obligatoriske fysiske tester skal skje i tilknytning til en totalisatorbane, og det vil være det arrangerende driftsselskaps lisensnemnd som står ansvarlig for gjennomføringen.

I samarbeid med banene vil gjennomføring av de obligatoriske testene bli avviklet i perioden medio september til ut oktober måned, og en fullstendig liste over tidspunkter, steder og kontaktinformasjon for påmelding vil bli pubblisert på DNTs og banenes hjemmesider innen utgangen av juni 2014.
Hver enkelt utøver er selv ansvarlig for at testene gjennomføres, og må kontakte den arrangør der testene ønskes gjennomført.

I henhold til gjeldende retningslinjer for obligatoriske fysiske tester, må testene gjennomføres og bestås av alle innehavere av montélisens som ønsker sin lisens fornyet, og som har ridd færre enn 50 løp siste 12 måneder.
For at testene skal kunne gjennomføres i oppsatt tidsperiode, vil antallet løp beregnes fra og med 1.september 2013 til og med 31.august 2014.
Hver enkelt utøver kan i prinsippet gjennomføre så mange tester som vedkommende er i behov av, men gjennomføring av tester utover de oppsatte testdager må avtales med den enkelte bane.

Kravet til fysiske tester for montéryttere er motivert ut ifra hensynet til utøvernes sikkerhet i banen, spillsikkerhet og dyrevelferd, da det innebærer en betydelig fysisk påkjenning for rytter såvel som for hesten å gjennomføre et montéløp.
Det er likevel rytters eget ansvar å til enhver tid fremstå i egnet fysisk tilstand slik at montéløp kan gjennomføres på en sikkerhetsmessig forsvarlig måte. Dette gjelder uanvhengig av hvilke krav til fysiske tester som stilles, og/eller hvorvidt rytter har bestått påkrevede tester!

Hvilke tester som skal gjennomføres, samt hvilke krav som gjelder for de ulike testene, er beskrevet i retningslinjene for obligatoriske fysiske tester for montéryttere.
Retningslinjene kan leses ved å følge linken:

http://www.travsport.no/PageFiles/197988/Obligatoriske%20fysiske%20tester%20mont%c3%a9ryttere.pdf

I henhold til retningslinjene for de fysiske testene skal arrangøren påse at testene kan gjennomføres på «forsvarlig måte». Med dette menes at arrangøren må sørge for at testene blir gjennomført på egnet sted, både med hensyn til oppmåling og underlag.
Det er fullt mulig å gjennomføre testene på banens eget område (løpsbane/indrebane), og underlaget vil i slikt tilfelle bli tilrettelagt på beste måte for utøverne.

Kondisjonstesten kan, etter søknad til DNT, avlegges på sykkel (10 kilometer på maks. 21 minutter) i stedet for løpetest. Vedlagt slik søknad, må erklæring fra lege eller fysioterapeut følge. Det er kun personer som er innvilget dispensasjon fra DNT som vil kunne avlegge testen på sykkel.
Utøver som skal avvikle kondisjonstesten på sykkel, må selv stille med sykkel.
Ingen utøvere vil bli gitt dispensasjon til å slippe å avlegge testene i sin helhet, ei heller slippe gjennomføring av enkelttester.

Det vil bli notert tid for hver enkelt utøver på de enkelte tester, som blir oppgitt til utøver selv, samt sendt til DNT.
Minner om at de fastsatte krav er absolutte – det vil ikke være rom for skjønnsmessige vurderinger av prestasjoner!
Hver enkelt test må være bestått for at de obligatoriske fysiske testene skal være å anse som bestått totalt sett. Dersom én av testene ikke bestås, må alle testene avlegges på nytt.

Utøvere som pr. dagens dato er registrert med gyldig montélisens i DNTs sportssystem fremkommer av liste som kan sees her.
Dersom du som utøvere ikke fremkommer av denne listen, men allikevel er innehavere av montélisens, bes du kontakte DNT.