Dom i Røster-saken

Skrevet av Britt Helene Villand Lindheim,  28.01.2013
Artikkelbilde
Illustrasjonsfoto

Domskomiteen har avsagt dom i dopingsaken mot Åsbjørn Tengsareid.

Hesten Røster trent av Åsbjørn Tengsareid avga 19. april 2012 positiv dopingprøve for triamcinolonacetonid (kortison). Hesten var veterinær behandlet med en svært høy dose av stoffet nesten 6 mnd. før den positive prøven, og dette kan være årsaken til den positive prøven. Trener forholdt seg til karenstiden som veterinæren hadde oppgitt før hesten kom til start.

DK har funnet Åsbjørn Tengsareid på objektivt grunnlag skyldig i overtredelse av DNTs Dopingreglement §2, 1.ledd pkt a., og ilagt Åsbjørn Tengsareid i legges kr 30.000 i bot.

Les dommen i sin helhet her

I sin diskusjon av skyldspørsmålet skriver DK:

Denne saken viser hvor viktig det er at trenere/innmeldere som har travhester i sin varetekt aktivt følger opp den veterinærbehandling/medisinering slike hester blir gjenstand for. I henhold til Vedlegg 2 til Dopingreglementet skal ansvarlig innmelder sørge for at fullstendige, korrekte og tidfestede opplysninger om de behandlinger hesten har fått føres i hestens helsekort. Kravet om fullstendige opplysninger om behandlingen må innebære at også legemiddel og dose skal oppgis. Selv om behandlingen foretas av en veterinær ligger ansvaret for at helsekortet er korrekt ført hos ansvarlig innmelder.

Etter DKs oppfatning er det ikke mulig å ha et troverdig dopingregime uten at DNT, i likhet med en rekke andre organisasjoner, har bestemmelser om objektivt ansvar i dopingsaker. I de fleste dopingsakene som har vært til behandling i DK har det verken vært snakk om forsett eller uaktsomhet fra ansvarlig innmelders side. Det har i flertallet av sakene heller ikke vært mulig med sikkerhet å fastslå årsaken til de positive prøvene. Dersom man skulle se bort fra det objektive innmelderansvaret slik det er nedfelt i Dopingreglementets § 5, ville det medføre at så godt som samtlige dopingsaker ble henlagt. Dette ville etter DKs oppfatning undergrave dopingregimet, og gjøre det fritt fram for personer som ønsker å bryte dopingreglementet til personlig vinning. Etter DKs oppfatning tilsier hensynet til et troverdig og praktikabelt dopingregime at det er nødvendig å ha en bestemmelse om objektivt innmelderansvar.     

DK legger til grunn at det ved innmelding i en forening etableres en avtale mellom medlemmet og foreningen som innebærer at partene får rettigheter og plikter i forhold til hverandre. DK forutsetter videre at personer med trenerlisens og personer som melder hester til travløp har gode kunnskaper om DNTs dopingreglement, og at de er kjent med det ansvaret de påtar seg i denne sammenheng. I dette ligger etter DKs oppfatning at de ved å påta seg rollen som ansvarlig innmelder til travløp har akseptert bestemmelsene om objektivt innmelderansvar i Dopingreglementets § 5.  

 DK er innforstått med at det kan oppfattes som strengt å bli holdt ansvarlig for overtredelser av dopingbestemmelsen i tilfeller hvor man har fulgt råd fra veterinær, og at dette stiller meget strenge, kanskje urimelige, aktsomhetskrav til sportens utøvere, men for at man skal ha et troverdig dopingregime må det være slik.