Reviderte reglement & bestemmelser 2014

Skrevet av Sportsavdelingen,  20.12.2013
Artikkelbilde

Styret i DNT vedtok 7.desember 2013 endringer i DNTs løpsreglement og dopingreglement, samt DNTs lisensbestemmelser og prøveløpsbestemmelser. Endringene vil tre i kraft fra og med 1.1.2014, med unntak av prøveløpsbestemmelsene som vil tre i kraft fra og med 1.2.2014.

Løpsreglementet 2014:

§ 3-1, obligatoriske løpsfunksjonærer under travløp:
Foreslått endring innebærer at kravet til kompetanse for funksjonærer ved avvikling av prøve- og mønstringsløp skal være tilsvarende som det som kreves i henhold til status på stevnet som skal gjennomføres.Kravet til kompetanse for funksjonærer ved avvikling av prøve- og mønstringsløp skal dog aldri understige de krav som stilles til funksjonærenes kompetanse ved avvikling av registrerte premiekjøringer.

§ 3-2, Banedommernemnden:
Setningen "banedommerkomiteen velger selv sin leder" fjernes, da dette må avgjøres med bakgrunn i krav til kompetanse, samt etter avtale med arbeidsgiver.

§ 4-5, Prøveløp:
Endringen er i samsvar med vedtatte endringer i prøveløpsbestemmelsene, se nedenfor.

§ 5-1 - 5-3, Startgrunnlag/utenlandske hester:
Endring i ordlyd har sammenheng med foreslåtte endringer i DNTs registreringsreglement, og som skal behandles av styret i DNT i januar 2014.

§ 6-1, Løpstyper:
Bestemmelsen om at hester må ha fått minimum én godkjent tid for å være startberettiget i tidsløp bortfaller. Dette for å kunne gi et bedre løpstilbud til ustartede hester.

§ 7-6,  Innmelders plikt/ansvar:
Ansvarlig innmelder av ponni pålegges det samme ansvaret som ansvarlig innmelder av travhest når det kommer til korrekte og fullstendige opplysninger ved innmelding.

§ 8-2, Innhold ti løpsprogram:
Krav til innhold i løpsprogrammet endres, og opplysninger om arrangørens styre, administrasjon samt hovedfunksjonærer behøver ikke lenger annonseres i løpsprogrammet.
Opplysninger om hovedfunksonærer og arrangørens adminstrasjon vil i stedet bli publisert gjennom oppslag på banen.
Endringene er motivert ut ifra et ønske om å redusere kostnadene ved produksjon av løpsprogrammet.

§ 12-1, pkt. 7, Kjøring utenfor løpsbanens grenser
Ny ordlyd gir hjemmel for å diskvalifisere ekvipasje som har kjørt på utsiden av løpsbanens grenser etter at oppløpsmerket er passert og dermed forbedret sin posisjon. På oppløpet vil det være tilstrekkelig at deler av ekvipasjen (eks. hjulet på sulkyen) er utenfor løpsbanens grenser.
Før oppløpsmerket er passert må hele hesten ha vært utenfor løpsbanens grenser, samt at hesten må ha forbedret sin posisjon før grunnlag for diskvalifikasjon foreligger.

 § 12-7, Startforbud grunnet travhests/ponnis opptreden:
Endring henviser til vedtatte endringer i prøveløpsbestemmelser, se nedenfor.

DNTs Løpsreglement med endringer finnes her.
Nye bestemmelser trer i kraft fra og med 1.januar 2014.

Dopingreglementet 2014:

Vedlegg 1:
Aldersgrense for personer som kan møte i dopingboksen på vegne av ansvarlig trener er senket fra 18 år til 16 år. Bakgrunnen er blant annet en uforholdsmessighet  ved at nedre aldersgrense for innehavere av amatør trenerlisens er 16 år.
Kravet til fullmakt opprettholdes.

DNTs Dopingreglement med endringer finnes her.
Nye bestemmelser trer i kraft fra og med 1.januar 2014.

Lisensbestemmelser 2014:

Bestemmelser om treners filial:
Bestemmelser om norsklisensierte treneres filial er uendret, men flyttet til nytt kapittel.
Bestemmelsene om utenlandsk treners filial er utarbeidet på bakgrunn av den økende trend med utveksling av tobeinte utøvere mellom landene. Gode betingelser (i form av eksempelvis premier) i Norge kontra andre europeiske land gjør at Norge vil være et attraktivt land å starte hester i, også for utenlandsklisensierte trenere. Da er det viktig å få på plass bestemmelser om hvordan dette skal håndteres.

Overflytting av trenerlisens fra annet land:
Bestemmelsene om overflytting av trenerlisens fra annet land er utarbeidet på bakgrunn av den økende trend med utveksling av tobeinte utøvere mellom landene. Gode betingelser (i form av eksempelvis premier) i Norge kontra andre europeiske land gjør at Norge vil være et attraktivt land å opprette en trenervirksomhet i, også for utenlandsklisensierte trenere. Da er det viktig å få på plass bestemmelser om hvordan dette skal håndteres.

Bestemmelser om konkurs:
Tildigere bestemmelser for håndtering av konkurs hos profesjonell trener  var mangelfulle, og ny ordlyd vil i større grad fremstå dekkende for de utfordringer som oppstår i slike situasjoner.

Profesjonell trenerlisens B:
Profesjonell trenerlisens B vil gi en begrenset adgang til å trene hester som er eid eller leid av andre personer enn lisensinnehaver selv eller personer i nært slektskap til lisensinnehaver, angitt til maksimalt 2 hester.
Krav til kompetanse for å få utstedt profesjonell trenerlisens B vil være et kortere utdanningsløp, estimert til ca. 40 klokketimer.
Utdanningen vil bli gjennomført på Norsk Hestesenter på Starum.
Det vil stilles samme krav til at enhver virksomhet skal drives i henhold til norske lover, tilsvarende som for profesjonell trener A.
Innehavere av profesjonelle trenerlisens B skal heller ikke kunne godkjennes som opplæringsbedrift i Hestefaget, og vil ikke kunne omfattes av DNTs trekkordning.

Bakgrunnen for de foreslåtte endringer er flere:
a)      Profesjonell trener B lisens vil gi en mulighet for det segment av aktive utøvere og hesteeiere som i dag føler at de «faller mellom to stoler. Årsaken til dette kan være et ønske om å bidra med trening av hest for en nabo eller venninne etc., eller at man som hesteeier trenger bistand og hjelp, men av ulike årsaker ikke ønsker eller kan sette hesten i profesjonell trening. I dag oppfattes Lisensbestemmelsene som «stivbeinte», og i en situasjon der sporten opplever et frafall av hesteeiere og aktive utøvere, er det viktig å legge til rette for et system som både er rekrutterende/inkluderende, samtidig som det ivaretar organisasjonens behov for skikkelighet, etterrettelighet og kontroll.
b)      Ny lisenskategori vil kunne fungere som en «rekrutteringskategori» for profesjonelle trenere A. Pr. i dag ser vi at uteksaminerte kandidater fra Travtrenerutdanningen på Starum tar ut en profesjonell trenerlisens A, uten reelle muligheter til å klare seg i et konkurransebasert marked.
Også personer som i første omgang gjennomfører utdanningsløp for profesjonell trener B, vil kunne søke seg til fulltidsstudiet for travtrenere dersom man kommer til å ville satse som profesjonell trener på fulltid.
c)       Statistikk over antallet hester i trening hos profesjonelle trener A, viser at en relativt stor andel av de som i dag innehar denne betegnelsen, har mindre enn fem hester registrert på sin treningsliste. I mange tilfeller utgjør et flertall av treneravtalene hester som lisensinnehaver eller personer i nært slektskap til lisensinnehaver er eier/leier av. Profesjonell trenerlisens B vil kunne fungere som en lisens for personer som ikke lenger driver en fulltids trenervirksomhet, men som fortsatt ønsker å trene en eller to hester for andre.

Amatør trenerlisens:
Kravet til at det skal gjennomføres amatør trenerlisenskurs er fjernet.

Rekrutt kjøre-/montélisens:
Endring i aldersgrense for rekruttlisens er vedtatt slik at dette på en bedre måte harmonerer med DNTs ponnibestemmelser.

Begrensning i kjøre-/riderettigheter:
Endringen vil medføre en mulighet for DNT i samarbeid med NR til å dispensere fra denne bestemmelser i spesielle løp. Eksempel på "spesielle løp" vil kunne være finalen i TGN-serien for ungdomskusker, som de senere år har vært kjørt som et V75-løp.
Enkeltstående dispensasjoner vil uansett ikke innvilges.

Fornyelse av kjøre-/ridelisens:
Endringen innebærer at kravet til automatisk fornyelse av kjøre-/montelisens gjøres likt for prøve- og mønstringsløpsløp, som for vanlige løp.

DNTs Lisensbestemmelser med endringer finnes her.
Nye bestemmelser trer i kraft fra og med 1.januar 2014


Prøveløpsbestemmelser 2014:

Periode for startberettigelseøkes fra åtte til tolv måneder:
En økning i perioden for hesters startberettigelse, vil innebære et utøket tidsrom før en hest må
gå nytt prøveløp, jfr. pkt. 1. og 2. i gjeldende bestemmelser.

To sekunder dårligere kilometertid på regionbaner er fjernet:
Prøveløp som avlegges på regionbane vil ikke lenger gi to sekunders tillegg i kravet til kilometertid.

To sekunder tillegg for dårlige baneforhold:
Ekstremt dårlige baneforhold kan vanskeliggjøre hestenes mulighet til å gjennomføre prøveløp i henhold til gjeldende tidskrav. Det er bakgrunnen for innføringen av tillegget på to sekunder på tidskravet etter gitte retningslinjer.
Beslutningen om tillegg i tidskravet skal være meddelt i forkant av prøveløpene, og i samarbeid med representant for de aktive samt banemannskapet.

Tidskrav for monté:
Tidskravet for å få hester godkjent for montéløp senkes, og sidestilles med tidskrav for sulkyløp.
Nye tidskrav vil bli som følger:
Varmblodshester: 1.23,0
Kaldblodshester; 1.42,0

DNTs Prøveløpsbestemmelser med endringer finnes her.
Nye bestemmelser trer i kraft fra og med 1.februar 2014.

I tillegg vil krav til fysiske tester for innehavere av montélisens tre i kraft fra og med 1.1.2014. Bestemmelsene finnes her.