Ønsker forslag til hedersutmerkelser

Skrevet av Richard Ekhaugen,  04.12.2013
Artikkelbilde
Fristen for innsendelse av forslag til DNTs hedersmerker er 15.mars 2014. Illustrasjonsfoto: Richard Ekhaugen.

Er det en ildsjel eller et travlag som har utmerket seg spesielt i 2013? Nå er tiden inne for å sende forslag til DNTs hedersmerkeutvalg.

15.mars går fristen ut for å sende inn forslag på Årets ildsjel og Årets travlag, samt Æresmedlemskap og Hederstegn. Forslagene fremmes av lag eller forbund. I tillegg kan styremedlemmer i DNT enkeltvis fremme forslag til kandidater.

Hedersmerkeutvalget innstiller
DNT har et eget hedersmerkeutvalg bestående av Tove Paule, Arne Salberg, Knut Olav Dahl og Tore Kristiansen, som skal sende sin innstilling til styret. DNT-styret tildeler æresmedlemskap/hederstegn på bakgrunn av et enstemmig styrevedtak.

Kriteriene for de ulike æresbevisningene finner du her

Kriterier
Kriterier for Årets Travlag:
Travlagene blir bedømt etter hvor godt man har etterlevd formålsparagrafen - der formålet søkes nådd ved følgende punkter:
a) Å samle flest mulige travsportsinteresserte innen sitt distrikt som medlemmer.
b) Å bygge ut og drive treningsbane/ og eller treningsanlegg etter godkjente planer og normer.
c) Å avholde travløp etter gjeldende bestemmelser.
d) Å drive opplysningsarbeid om norsk travsport og hesteavl, samt de interesser som står i forbindelse med denne.
e) Å drive rekrutteringsarbeid gjennom aktiviteter for barn og ungdom, herunder tilrettelegge for ponnitrav.
f) Å fremme saker til beste for travsporten.
g) Årsrapport leveres innen fristen i henhold til retningslinjer vedtatt av DNT styret.
Jfr. Normallov for travlag § 2 (2).

Kriterier for Årets Ildsjel:
Prisen for Årets ildsjel tildeles en person som gjennom flere år, og som stadig gjør, en solid og positiv innsats for travlaget og travsporten i sitt lokalmiljø. Arbeidet skal ha vært preget av frivillighet og være tuftet på travsportens grunnverdier; opplevelse, tillit, fair play og skikkelighet. Personen skal inneha gyldig medlemskap i Det Norske Travselskap.

Premiering:
Et enstemmig styre vedtar vinnerne som får følgende premie, foruten heder og ære:
Årets travlag blir belønnet med kr. 10 000,-.
Årets ildsjel får valgfritt delta på et travarrangement i Norge der DNT dekker reise, overnatting og bord i restauranten for 2 personer.

Forslagene sendes på e-post innen 15.mars 2014 til: knut.olav.dahl@travsport.no