Dom i Winner Augustinu saken

Skrevet av Britt Helene Villand Lindheim,  04.04.2013
Artikkelbilde

DNTs domskomité har avsagt dom i saken mot Geir Kihle.  

Kjennelsen lyder:

1. Geir Kihle er frikjent

2. Saksomkostninger ilegges ikke

DK skriver i sin dom at «DK er etter samlet vurdering kommet til at ansvarlig innmelder, Geir Kihle, ikke kan lastes for regelbruddet og at en straffereaksjon vil ha liten eller ingen effekt for å hindre at samme regelbrudd blir begått på nytt. DK er videre av den oppfatning at ileggelse av straffereaksjoner i dette tilfelle vil være i strid med strafferettens beviskrav.»

les dommen her

DNT frykter at dommen kan få store konsekvenser for håndhevelsen av dopingreglementet hvis den endrer treners objektive ansvar (treneransvaret). Vi vil derfor bruke tiden framover til å ta stilling til om saken skal ankes.