Mattilsynet starter tilsynskampanje

Skrevet av Erik Håkonsen,  18.10.2011
Artikkelbilde

Mattilsynet skal i gang med en stor tilsynskampanje i Hordaland og Sogn og Fjordane for å kartlegge hestehold og sjekke at dyrevelferden i hestehold er god. Mattilsynet ser at det er en del problemer særlig med hobbypregete hestehold. DNT oppfordrer alle profesjonelle travtrenere til å sørge for å ha tillatelse til å drive treningsstall tilgjengelig når Mattilsynets tilsynskampanje starter.

Det er viktig å legge merke til at § 28 stiller krav om tillatelse fra Mattilsynet for å drive travtrenervirksomhet. Jfr:
§ 28. Tillatelse
       Den som skal drive hestesenter, omsetning av flere enn 6 hester i året,1 treningsstall eller hestepensjonat, skal søke Mattilsynet om tillatelse. Søknaden skal ha en form og et innhold som oppfyller kravene til melding etter § 26. Plikten til å melde fra om endringer etter § 26 gjelder tilsvarende. Tillatelsen skal henges opp på et lett synlig sted i stallen.
       For at Mattilsynet skal kunne gi tillatelse, må anlegget og driften tilfredstille kravene i denne forskriften. Det er også en forutsetning at søker gjennom sin tidligere befatning med dyr har opptrådt i samsvar med gjeldende regelverk for dyrehold. Hvis Mattilsynet finner grunn til det, kan det gis tillatelse for et begrenset tidsrom og settes vilkår for tillatelsen, herunder største antall hester som tillates oppstallet.

http://www.lovdata.no/cgi-wift/ldles?doc=/sf/sf/sf-20050602-0505.html#28

Registreringsskjema og søknadsskjema kan fåes ved henvendelse til Mattilsynets distriktskontor.

Se også: http://www.mattilsynet.no/dyrevelferd/familie_hobbydyr/dette_m__du_vite_om_velferd_for_hest_22660

Se Mattilsynets hestekampanje her