Treneres fakturering og oppfølging av utestående

Skrevet av Anette Isaksen,  25.05.2011

Det har i lengre tid vært sett til den løsningen Svensk Travsport (ST) tilbyr for sine profesjonelle trenere gjennom det såkalte TDS – trenerdebiteringssystemet. Det tilbys nå en alternativ løsning for norske travtrenere, som DNT mener er et veldig godt hjelpemiddel for trenerne.

I Norge har man sett at det å programmere en tilsvarende løsning er svært kostnadskrevende, spesielt med tanke på at antallet trenere kostnaden ville fordeles på, er langt mindre enn det ST har.
I tillegg innebærer et debiteringssystem, som det jo ligger i navnet, at de fakturerte beløpene debiteres, dvs. at det kreves en høy inngangskapital for penger som skal forskutteres.  Dessuten er det selvsagt alltid en risikofaktor i å forskuttere penger – det vil være treneren som hefter for disse pengene til sist dersom hesteeieren ikke gjør opp. Dette kan føre til en stor økonomisk utfordring for treneren, samt også mulige tap for DNT.

I den senere tiden har det vært utarbeidet en avtale med Kredinor, som står for oppfølging av inkassosaker for DNT/Rikstoto i dag. Trenerforeningen har nå signert denne avtalen, og den innebærer at alle medlemmene i Trenerforeningen kan benytte Kredinor til oppfølging av purring og inkassosaker. Det er også mulig å gjøre avtale med Kredinor om å ta seg av hele faktureringen.

I tillegg har DNT i samarbeid med Trenerforeningen utarbeidet en kontrakt (revidert versjon av tidligere kontraktsforslag som forelå i et samarbeid mellom Trenerforeningen og Norsk Hesteeierforbund). Denne kontrakten er nå å finne på DNTs nettsider, samt at den sendes til samtlige norske profesjonelle travtrenere. DNT oppfordrer på det sterkeste alle trenere om å ta den i bruk med alle hesteeiere.
Vi vet at skriftligheten i bransjen er svært liten, og dette vil løfte seriøsitetsnivået og være en sikkerhetsfaktor for alle parter.

I kontrakten finnes også en passus om at dersom hesteeier ikke gjør opp med treneren og saken forfaller til inkasso, kan treneren søke DNT om å få ilagt hesten startsperre. En slik sperre vil forutsette at treneren har fulgt bestemte faktura, purre og inkassorutiner, og kan vedlegge dokumentasjon på dette. Videre må treneren signere på at hesteeieren ikke har kommet med innsigelser på kravet innen den i kontrakten angitte fristen.

Å sperre en hest på denne måten kan DNT gjøre så lenge det er fastsatt i kontrakten. Å sperre andre hester for samme hesteeier kan derimot DNT juridisk ikke gjøre, da dette er hester som ikke er omfattet av det kravet som er sendt til inkasso, og heller ikke av kontrakten.
Imidlertid er det et ønske om å kunne sperre også ”hele” hesteeiere som ikke gjør opp med sine trenere, på samme måte som det har vært uttrykt et ønske om at DNT kan sperre hesteeiere på vegne av andre lands sentralforbund ved manglende oppgjør. For å kunne ilegge personer sperrer av slike årsaker må DNT ha hjemmel i sitt reglement. Sportsavdelingen kommer til å fremme forslag om dette i årets reglementsrevidering, slik at det evt. kan tre i kraft 1. januar 2012.

DNT mener at foreliggende avtale med Kredinor, samt sperremulighet i DNT gir norske travtrenere en meget god løsning på de viktigste elementene i ønsket om en faktureringsordning via DNT, samtidig som kostnaden og risikofaktoren for både trenere og DNT er minimal.

Kontrakten finner du her.
Den vil også ligge tilgjengelig under Sport/skjemaer, og på travtrenerforenings side.

Du kommer direkte til trenerforeningens siden her.