Regler for møtegodtgjørelse og honorarer for styremedlemmer og medlemmer i råd og utvalg i DNT

Skrevet av Erik Håkonsen,  26.05.2011
Artikkelbilde
DNTs styreleder, Atle Larsen

Styret i DNT vedtok i styremøte den 13. mai regler for møtegodtgjørelse og honorarer for styremedlemmer og medlemmer i råd og utvalg i DNT. De legger vekt på at krav om reisegodtgjørelse og møtehonorar skal gjøres innen 3 måneder fra aktuell dato.

Styret
Styremedlemmer har faste styrehonorarer som skal dekke godtgjørelse til styremøter og forberedelser til disse og andre vedtektsfestede møter knyttet til vervet som styremedlem (landsrådsmøter, DNTs høstkonferanse og generalforsamling). Andre pålagte møter og godkjente offisielle representasjonsoppgaver honoreres med møtehonorar – kr 2.250. Honoraret begrenses til møtedagene og ikke for reisetid.

Godtgjørelsene er for 2011 (fra generalforsamling til generalforsamling):
Styreleder kr 200.000
Nestleder kr 75.000
Øvrige styremedlemmer kr 50.000
Varamedlemmer til styret mottar møtehonorar på kr 2250 pr møte.
Invitasjoner utenom de offisielle listene som fastsettes i styremøte godtgjøres ikke med møtehonorar.  
Reise og diett dekkes etter statens satser, se vedlegg.
Generalsekretær godkjenner reiseregninger og møtehonorar i henhold til gjeldende regelverk, ved dissens legges sakene frem for styreleder.

Komiteer utvalg og råd der en oppnevnt av styret eller generalforsamling
Arbeidet godtgjøres etter det generelle møtehonoraret som er fastsatt av generalforsamlingen og som for 2011 er fastsatt til kr 2250 pr møte.
Reise og diett i henhold til statens satser, se vedlegg.

Generelt
Lederen for styret, utvalg, komiteer og råd med mer skal vurdere behovet for antall møter og telefonmøter skal benyttes når dette er formålstjenelig. Dersom det avholdes flere møter på samme dag honoreres det bare for et møte. Det utbetales kun honorar til møter det innkalles til fra styret og ikke møter der det inviteres til. Varamedlemmer innkalles i henhold til vedtektene eller når leder finner det nødvendig. Tlf møter av konsulterende karakter honoreres ikke med møtehonorar. Det gis ikke dekning for tapt arbeidsfortjeneste.
Krav om reisegodtgjørelse og møtehonorar skal gjøres innen 3 måneder fra aktuell dato.