Regler for avlsfremmende tiltak og oppdretterpremier

Skrevet av Tore Kristiansen,  21.01.2011

Styret i DNT har i dag hatt møte der blant annet regler for inn- og utbetaling av oppdretterpenger ble behandlet.

Det har ikke vært noen regler for innbetaling og bruk av innbetalte oppdretterpremier fra totalisatorbanene. Det er imidlertid et styrevedtak i DNT som sier at 12 % av samlet premiesum som utbetales til hesteeierne skal innbetales til DNT. Norsk Rikstoto bevilger også midler med utgangspunkt i dette vedtaket, hesteeierpremier over premiematrisen til banene med et tillegg på 12 %. Bruken av innbetalte oppdretterpremier har i hovedsak gått til oppdretterpremier, men noe av midlene har også gått til avlsfremmende tiltak. For å få et samsvar mellom innbetalingens formål og bruken av disse, vedtok styret å endre regelverket for inn- og utbetaling av oppdretterpenger.

I tillegg så styret behov for å oppdtatere regelverket i forhold til dødsbo slik at det er i henhold til generell arverett. Bakgrunnen for tidligere bestemmelse er at man ønsket å sikre at oppdretterpremier som avlsfremmende tiltak i størst mulig grad skulle utbetales som premie til aktive oppdrettere.

Styrets vedtak:
Regler for innbetaling og utbetaling av oppdretterpenger endres til "Regler for avlsfremmende tiltak og oppdretterpremier" med følgende endringer i innhold:

Nytt punkt:
Totalisatorkjørende travbaner skal innbetale 12 % av utbetalt premiesum til hesteeiere til Det Norske Travselskap. Innbetalte penger skal benyttes til oppdretterpremier og generelle avlsfremmende tiltak. Bruken av midlene redegjøres for i budsjett og årsregnskap.

Endring i punkt 4: Oppdretterpremier utbetales til den som er oppdretter i følge DNTs register. Dersom utbetaling skjer etter oppdretterens død, tilfaller premien oppdretters dødsbo som arv etter oppdretter. Ved skifte kan retten til oppdretterpremier overdras den som arver oppdretteren. Overdragelse må være registrert i DNT gjennom innsendt skifteattest. På lik linje med DNTs regler for sertifisering av hest krever DNT at en i skifteattesten utpeker en ansvarlig person som mottaker for fremtidige oppdretterpenger.

Endringen gjøres gjeldende fra 1.1.2011.

Gjeldende regler for utbetaling av oppdretterpremier finner du her