Budsjett 2011

Skrevet av Tore Kristiansen,  24.01.2011

DNT styret behandlet årets budsjett i sitt møte 21. januar. Styret er opptatt av å styrke økonomien samt bedre kostnadskontrollen.

Med dette som bakteppe, samt forutsetninger som tildelt budsjettramme fra Norsk Rikstoto, 3 % lønnsglidning, ny skisse til organisering av administrasjonen i DNT og vedtatte politiske prioriteringer/Trav 2015, ble det vedtatt et budsjett med resultat på 2 millioner kroner. Dette krever streng prioritering og budsjettdisiplin, og administrasjonen vil legge frem en ny, forbedret budsjett- og regnskapsmodell på neste styremøte.

Styrets vedtak:
Styret vedtar fremlagt budsjett for DNT for 2011, med et resultat på 2 mill kr. Styret presiserer at budsjettet er stramt, men nødvendig for å styrke DNT sin økonomi.  Budsjettet vil kreve streng budsjettdisiplin og styret vil være svært forsiktig med å iverksette aktiviteter som ikke er budsjettert dersom en ikke samtidig gjør nødvendige omdisponeringer i budsjettet. Budsjettet er vedtatt for hovedpostene og administrasjonen skal på neste styremøte legge frem ny budsjett- og regnskapsmodell der bruken av midlene kommer tydelig frem.