Føringer for terminlisten 2012

22.02.2011

Styret i DNT behandlet føringer for arbeidet med terminlisten 2012 under sitt møte 17. februar.

Ansvaret for utarbeidelse av forslag til terminliste for 2012 er tillagt DNT i henhold til at dette er sportsorganisasjonens ansvar. Norsk Rikstoto vil som vanlig bidra i arbeidet, og vil også være de som endelig godkjenner terminlisten etter at den er behandlet av DNT styret.  DNTs sportssjef vil lede arbeidet med terminlistearbeidet.

Prosessen videre: banene inviteres til å komme med sine innspill til terminlisten etter at føringene for terminlisten er presentert for banenes sportssjefer. Innspillene leveres til prosjektgruppen innen 1 april. Utkast til terminliste presenteres for styret i DNT i juni og legges frem for Norsk Rikstoto i august. Banene får terminlisteutkastet til høring før det legges frem for styret.      

Terminlisten er det viktigste verktøyet for at norsk travsport skal nå sine strategiske målsettinger både på kort og lang sikt, både med hensyn på sportslig utvikling og hesteholdet. For å oppnå dette må både sportslig kvalitet, spillkvalitet og andre strategiske målsettinger som blant annet prioritering av norskfødte hester veies opp mot hverandre. Styret tok føringene og den fremlagte planen for terminlistearbeidet til etterretning. For 2012 vil følgende problemstillinger være i fokus:

Spill på norske løp har tilnærmet stått stille siden 2007. Omsetningsveksten på spill har vært i forhold til utenlandske arrangører. Dette har redusert lønnsomheten for Norsk Rikstoto. Fortjenesten er ca 25 % lavere for spill mot utlandet i forhold til nasjonalt spill. Det er ikke ønskelig å øke andelen spill mot utlandet, og dette medfører at en ønsker å opprettholde antall løpsdager på minimum dagens nivå.

Hovedproduktene V75 og V65 skal sikres høy kvalitet og gode utbetalinger, og både terminliste og løpsutskrivingen skal tilpasses dette. Det skal også utredes om en skal innføre et modifisert divisjonssystem i V75 for å sikre at de beste møtes og at en samtidig kan få profilerte hester.

Antall løpshester er begrensende i forhold til den spillemenyen som det er nødvendig at NR tilbyr for å unngå for stor lekkasje til andre spill. Økt startfrekvens skal derfor være sentralt i terminlistearbeidet. For å sikre antall løpshester skal nødvendige tiltak for å gjøre vinteren mer attraktiv vurderes. Premiematrisen vil være et sentralt virkemiddel for å sikre godt spilltilbud om vinteren.  

En ønsker å styrke det norske oppdrettet ved å tilby både et variert løpstilbud og ”god” inntjening for norskfødte hester. Samtidig må dette ikke gå på bekostning av spillekvalitet, som defineres som høy vanskelighetsgrad og flest mulig antall hester pr løp. I perioder med begrenset tilgang på løpshester må en ha spesiell fokus på dette.

Løpstilbudet skal i størst mulig grad tilpasses det lokale hesteholdet, og en skal spesielt ta hensyn til dette utenfor det sentrale østlandsområdet  (Sørlandet, Forus, Bergen, Leangen og Harstad) . Rekruttering av nye løpshester og økt startfrekvens skal være sentralt for løpsutskrivingen. Utviklingen for kaldblodshesten er bekymringsverdig med stadig færre løpshester og dette må snus dersom en ikke skal komme til en situasjon der denne blir en marginal rase. Spesielt bør det vurderes om en kan gjøre lunsjløpene mer attraktive for kaldblodshester. Lunsjløpene er i dag oftest dominert av varmblodshester med en andel på 80 %. 

Søndag er den ukedagen som en antar at det er lettest å øke omsetning og inntjeningen til travsporten, og det skal vurderes å høyne produktkvaliteten denne dagen og blant annet vurdere flere løpsdager på Bjerke denne ukedagen.

Storløpene har vært tilnærmet statiske både med hensyn på form og baner i mange år. En vil invitere alle banene til å komme med endringsforslag både med hensyn på nye satsinger eller endringer, og stille krav til at banene samtidig utformer en sportsplan for sin bane for 2012 der storløpene inngår. Storløpene skal tildeles som en del av terminlisten for 2012, og bare storløpstilskuddenes størrelse gjøres i forbindelse med budsjett for 2012.