DNT tar grep i kortisonsaken

Artikkelbilde

DNT styret vedtok i styremøte i dag 15. mai å innføre en overgangsperiode fram til 1. september 2010 for de hestene som er behandlet med betametason, triamcinolonacetonid og dexametason. De innfører også gratis frivillig testing.

 

Styret i DNT anerkjenner kortison som et viktig hjelpemiddel for å sikre dyrevelferden i norsk travsport. Grunnlaget for de vedtak som er fattet er tatt med bakgrunn i vedlagte rapport fra ADU. Vi gjør oppmerksom på at Metylprednisolon ikke inngår i overgansordningen og viser til ADUs rapport om at stoffet har svært langvarig effekt og kan spores lenger enn de andre kortisonpreparatene som brukes til leddinjeksjon på hest.

Styrevedtak 6-8/10: Doping/karenstider.

1) Overgangsordning          
DNT innfører en overgangsperiode for betametason, triamcinolonacetonid og dexametason fram til 1. september 2010. I overgangsperioden vil trener av hest som har avgitt positiv dopingprøve for disse stoffene ilegges påtaleunnlatelse forutsatt at Antidopingutvalget(ADU) i sin utredning anbefaler dette overfor styret.
ADU vil i sin utredning vurdere opplysninger i hestens helsekort og veterinærjournal sammen med treners opplysninger, og den kvantitative undersøkelsen av prøven. Dokumentasjon i helsekort samt framlagt veterinærjournal som er i samsvar med dette, er en forutsetning for at påtaleunnlatelse kan ilegges. Hestens helsekort vil bli kopiert ved dopingkontroll slik at opplysningene ved prøveuttakstidspunktet er dokumentert
.
ADU vil i sin utredning anbefale at styret vedtar påtaleunnlatelse fordi alt tyder på at trener har overholdt DNTs karenstidsbestemmelser og dopingreglementets krav til dokumentasjon. Hesten har likevel avgitt positiv prøve og mister automatisk premie etc. som følge av DNTs dopingreglement § 8. Saken offentliggjøres når påtaleunnlatelse vedtas.


2) Kopi av hestens helsekort ved dopingkontroll
 Ved all dopingkontroll skal hestens helsekort kopieres. Kopi av helsekortet oppbevares sammen med stevneveterinærens kopi av dopingprotokollen slik at den kan innhentes ved positiv prøve.


3) Frivillig testing
DNT innfører snarest mulig frivillig testing på alle typer kortison etter svensk modell frem til 1.9.10. DNT betaler analysekostnadene. Dette skal være rettede prøver hvor det analyseres på bakgrunn av veterinærjournal, og kun undersøkes etter rester av den aktuelle behandlingen.


4) Veiledning til karenstid for glukokortikoider  
DNT vil gjennom deltagelse i NEMAC (Nordic Equine Medication Committee) utarbeide en veiledning til veterinærer og trenere om når hesten kan forventes startet etter behandling.

5) Økonomi
Administrasjonen bes ta kontakt med Norsk Rikstoto som har det økonomiske ansvar for stevneveterinærfunksjonen og antidopingarbeidet, om økonomiske uttellinger i denne forbindelse. Saken behandles på neste styremøte.


6) Fremdrift
Administrasjonen skal komme med forslag til en langsiktig plan med tiltak som blir gjeldende fra 1.9.10.

 Les Antidopingutvalgets uttalelse her