Veldig viktig med korrekte helsekort!

28.04.2010
Artikkelbilde

Dopinglaboratoriene i Europa har forbedret sine metoder til mer samordnet europeisk standard. Dette har ført til en situasjon der de nordiske travsport organisasjonene så seg nødt til å forlenge karenstidene for enkelte kortisonpreparater (glukokortikoider). Kortisonpreparatene som brukes til leddbehandling, brukes i en form der stoffet har forlenget virkning og utskillelse fra kroppen.

Opplysninger fra andre europeiske land indikerer at karenstidene på disse preparatene er for korte. Dette var bakgrunnen for at karenstiden for deksametason (Vorenvet) ble forlenget til 28 dager, at man frarådet bruk av metylprednisolon acetat (Depo.Medrol), og at man oppfordret veterinærene til generell aktsomhet ved angivelse av karenstid etter behandling av hest med glukokortikoider.
Dopingforskriften pålegger behandlende veterinær en plikt til å opplyse hesteholder om behandlingens rettsvirkninger (jfr. forskrift om forbud mot doping av hest).
Hvis det behandles mange ledd eller brukes store doser, og det er brukt langtidsvirkende kortikosteroider kan det være behov for å øke karenstiden. Trener kan ikke forutsettes å kunne foreta denne vurderingen. Det er en veterinærfaglig vurdering som den behandlende veterinær må gjøre.
En positiv dopingprøve verifisert med en B-prøve medfører automatisk tap av premier, mesterskap og resultat. Styret bestemmer om saken skal anmeldes og det er DNTs domskomite som dømmer. I en slik sak vil forhold som treners dokumentasjon av alle behandlinger, veterinærjournal etc. være med i vurderingen. Hvis det er dokumentert at karenstiden er overholdt, trener dokumenterer gode rutiner på stallen der alle substanser med karenstid er ført i hestenes helsekort, og dette er i samsvar med veterinærens journaler, vil dette tjene til treners fordel.
Det er alltid trener som er ansvarlig for hestens ve og vel. Å bruke dyrevern som argument i denne saken er et blindspor. Forlenget karenstid betyr lengre restitusjon for hesten. Det er aldri akseptabelt å starte med en "ukurant" hest.
 
DNT erkjenner at vi har fått en ny og mer uoversiktelig situasjon, og vi arbeider for å avklare denne. Inntil videre oppfordrer vi alle til å innarbeide nøyaktige rutiner i forhold til dokumentasjon av behandlinger i hestenes helsekort.