To hester har avgitt positiv dopingprøve for oxazepam

22.04.2010

To hester har avgitt positiv dopingprøve for oxazepam. Oxazepam er et såkalt angstdempende legemiddel. I tillegg virker legemiddelet ofte også beroligende (sederende), søvninduserende og muskelavslappende. Legemidlet er ganske vanlig til bruk hos mennesker.  

Substansen er ikke kjent brukt til hest, men det har vært noen få positive tilfeller på hest i andre land. I de tilfellene har man ment at forurensning av fôr eller halm fra urin fra mennesker har kunnet forklare forekomsten av substansen. I begge de to aktuelle sakene er den påviste konsentrasjonen svært lav.

To hester har avgitt positiv dopingprøve for oxazepam.

Samina Ø.K.
Det er påvist oxazepam i urinprøve fra hesten Samina ØK, tatt ut etter seieren i 5. løp på Bergen Travpark den 28. januar 2010. Hestens ansvarlige innmelder og trener er Bernt Øksnevad, Kleppe.

B-prøven er verifisert og DNT har mottatt Antidopingutvalgets utredning i saken. DNTs domskomité har suspendert hesten inntil resultat av negativ C-prøve foreligger. 

Super Spot
Det er påvist oxazepam i urinprøven fra hesten Super Spot, tatt ut etter seieren i 7. løp på Bergen Travpark 14. februar 2010.

Hestens ansvarlige innmelder er Kjell Vidar Braaten, Bø i Telemark. B-prøven er verifisert og DNT har mottatt Antidopingutvalgets utredning i saken. DNTs domskomité har suspendert hesten inntil resultat av negativ C-prøve foreligger. 

Påtaleunnlatelse
Styret i DNT har vedtatt å  ilegge påtaleunnlatelse* i disse to sakene jfr. DNTs lov § 12.6, med bakgrunn i at konsentrasjonen av det aktuelle stoffet var svært lav, at det er svært lite sannsynlig at det i disse tilfellene foreligger bruk av et legemidlet til hest, og  videre at begge de to aktuelle trenerne har vist stor vilje til å forsøke å finne forklaring på den positive prøven.

Påtaleunnlatelse betyr i dette tilfelle at det ikke er tvil om at det foreligger brudd på dopingreglementet § 2a), men at særskilte forhold rundt sakene taler for ikke å anmelde sakene. Av dette følger også at hestene er suspendert til negativt svar på C-prøven foreligger, og automatisk tap av premier, mesterskap og resultat jfr. Dopingreglementet §8.

*Jfr. DNTs lov § 12.6:
”§ 12-6 Påtaleunnlatelse

(1) Selv om overtredelse av straffebestemmelsene anses bevist kan DNTs
styre unnlate påtale såfremt slike særlige forhold er til stede at DNTs styre
etter en samlet vurdering finne at overveiende grunner taler for ikke å påtale handlingen. DNTs styre kan gjøre unnlatelse av påtale betinget av slike vilkår som DNTs styre finner hensiktsmessig.

(2) Dersom den som er meddelt påtaleunnlatelse mener at straffeskyld ikke foreligger, kan vedkommende bringe saken inn for DNTs domskomité innen en måned etter at påtaleunnlatelsen er meddelt.”