Revidert nasjonalbudsjett fremlagt i dag

15.05.2009
Artikkelbilde

Regjeringen la i dag frem revidert nasjonalbudsjett, og i Landbruk- og Matdepartementets ansvarsområde omtales hestenæringen på en måte som er positiv for trav og galoppsportens prosjekt Hest i Næring.

Landbruks- og Matdepartementet uttaler i en pressemelding:

"Klargjøring av skatte- og avgiftsmessige forhold for hestebransjen
Regjeringen jobber med flere tiltak for å klargjøre de skatte- og avgiftsmessige forholdene for hestebransjen.

- Med disse tiltakene skal seriøse næringsutøvere i hestebransjen få samme rett til fradrag for utgifter og registrering i avgiftsmanntallet som andre næringsdrivende, sier landbruks- og matminister Lars Peder Brekk.

Skattedirektoratet utarbeider en veileder for skatte- og avgiftsmessig behandling av hesteaktiviteter. Den vil sammen med organisatoriske endringer i skatteetaten være et viktig bidrag til en mer enhetlig likningsmessig behandling. Dette betyr mer forutsigbare rammevilkår for den enkelte hesteeier. 

Finansdepartementet vil i samarbeid med Skattedirektoratet kartlegge muligheter for forbedringer i skattemessig håndtering ved oppstart av virksomhet, d.v.s. hvordan underskudd i årene før aktiviteten blir godkjent som næring skal behandles. En slik forbedring kan for eksempel være å åpne for at det etter bestemte regler kan gis fradrag for tidligere års dokumenterte kostnader i det senere året hvor virksomhetskriteriet er oppfylt."