Kurs og opplæring

15.10.2014

Det Norske Travselskap har flere interessante kurs å tilby sine medlemmer og styrer. Under finner du beskrivelser og kontaktpersoner.

"TRAVLAGET I SENTRUM"

Formålet med konseptet "Travlaget i sentrum" er å hjelpe laget til selv å endre og utvikle seg i ønsket retning. Travlagene kan ha forskjellige motiver for å søke slik støtte, men fellesnevneren er at det er hos lagene selv nøkkelen til utvikling ligger.

Hvordan fungerer DNTs "Lagsutvikling" i praksis?
Det hele innledes med et møte i travlagets lokaler hvor status for lagets arbeid gjøres opp. DNTs representant vil innta en veilederrolle og få travlagets medlemmer til å belyse lagets styrker og svakheter. Møtet munner ut i en tiltaksplan, hvor laget jobber videre med de konkrete målene som blir satt. Det avholdes siden et oppfølgingsmøte for å kvalitetssikre at tiltaksplanen fungerer, eller om kursen bør justeres.

Kontaktperson: Organisasjonskonsulent Anette Leiren

"TILLITSMANNSKURS"

Kurset er rettet mot nyvalgte styremedlemmer i travlagene. Tillitsmannskurset gir blant annet et innblikk i oppbyggingen av DNT som organisasjon, organisasjonskultur, hvilke oppgaver travlaget har og rollefordelingen innen norsk travsport.

Tillitsmannskurset holdes som regel på vårparten, etter at travlagene har avholdt sine generalforsamlinger og nye styrer er valgt.

Kontaktperson: Din lokale forbundssekretær

"WEBKURS"

Våre travlag tilbys hjemmesider på DNTs egen plattform. For å stå godt rustet til å presentere sitt travlag for omverdenen, råder vi travlagene til å delta på webkurset.

Kurset gir blant annet en innføring i nyhetspublisering, enkel bildebehandling, hyperkoblinger og rettighetslovverk.

Webkurset som tilbys er myntet på nybegynnere innen nettpublisering. Ønskes tilpassede kurs for viderekommende, kan dette gis etter avtale.

Kontaktperson: Din lokale forbundssekretær

"MEDLEMSREGISTERKURS"

Medlemsregisteret er et av de viktigste verktøyene travlagene har. I dette registeret kan den ansvarlige i travlaget blant annet hente ut lister med betalingsoversikter, sende e-post/SMS til sine medlemmer og melde inn nye medlemmer.

Dette kurset gir en grunnleggende innføring i bruken av registeret, lovverk og retningslinjer for betaling av medlemskontingent. Medlemmer som skal virke som medlemsansvarlige bør ha gjennomført dette kurset før tilgang til registeret gis.

Kontaktperson: Din lokale forbundssekretær