Travets fremtid - skal behandles på Generalforsamlingen

15.01.2009

Disse spørsmålene skal behandles på Generalforsamlingen i Jæren Travklubb og legges ut her slik at medlemmene kan gjøre seg kjent med innholdet.

Travets fremtid.

 

Jeg har nå nærmere 50 års erfaring med trav. Den første hesten ble kjøpt med penger fra konfirmasjonen. Siden har jeg stort sett alltid hatt hest, eller i alle fall vært medeier i en hest. Nå eier jeg to som jeg steller og trener selv.

 

Den siste tiden har det dukket opp forhold som gjør meg alvorlig bekymret for den sporten og hobbyen som hele mitt liv har vært min store lidenskap. Det er min vurdering at disse forhold alle bunner i det som kalles ” Hest i næring ”.

 

Av aktuelle problemstillinger vil jeg gå inn på en del forhold.

 

Hvem kan/bør trene travhest, og hvem har krav på å få vite hvem som faktisk er hestens

trener ?

 

Dette er et tema som er blitt heftig diskutert i etterkant av Neslands Lokes seier i V65 på Klosterskogen 22/11.08. Av T&G-nytt nr. 93 fremgår det at Åsbjørn Tengsareid fremover skal stå som ansvarlig trener for de hester som faktisk trenes av Kåre Refsland. Det fremgår videre av artikkelen at Tengsareid er fullt innforstått med at han faktisk ikke har noe med treningen av hester oppstallet hos Refsland å gjøre. Han er videre klar over at han kan komme i ansvar og uttaler at : ” noen sjanser må man ta i livet ”.

 

DNTs sportssjef uttaler i artikkelen at det som her skjer ikke er i strid med reglementet. Dette er en noe forbausende uttalelse fordi det i lisensbestemmelsene gjeldende fra 01.01.09 bl.a. står at ” Med treneransvar menes jevnlig tilsyn med, og deltakelse i treningen av hesten.

 

Den faktiske konsekvens er at spillere og publikum ikke får opplyst hvem som er hestens trener. Tvert i mot får disse helt uriktige opplysninger. Spillere og publikum får opplyst at Åsbjørn Tengsareid er hestenes trener selv om DNT positivt vet at dette ikke er riktig. 

 

Jeg kan ikke unngå å se for meg følgende : En spiller presenterer en V75 bong  med 6 rette. Spilleren ryker i en avdeling fordi han ikke har med Neslands Loke. Spilleren begrunner dette med at han ikke tok med Neslands Loke fordi han så i programmet at hesten ikke lenger ble trent av Kåre Refsland. Dersom ikke DNT da hadde betalt ut spilleren ville det vært en vanskelig oppgave å ha vært DNTs prosessfullmektig i retten. I den forbindelse viser jeg også til T&Gs leder i nr 94 hvor det om Kåre Refsland sies at han ”kanskje er Norges beste trener. Hans hester vinner løp som aldri før, og de fleste firbente ser ut til å finne et nytt gir når de kommer inn på hans stall”.

 

På Klosterskogen 3/1.09. vant Tengsareid to løp i V75, da med Labella Halbakk og Neslands Loke. Dette er to hester som begge trenes av Kåre Refsland, noe alle innvidde, men ikke det ordinære publikum og spillere, vet. I programmet, i T&G nytt og liknende publikasjoner, er Tengsareid oppført som trener. Det samme gjelder i DNTs statistikker. Dersom det fortsetter som på Klosterskogen skulle det ikke forbause meg om Tengsareid i 2009 blir mestvinnende trener og også den trener som vinner flest V75 seire med hester han har i trening. Dette er glimrende gjort av Tengsareid, særlig fordi det faktisk er slik at han ikke lenger har en eneste hest i sin trening. Slik kan vi ikke ha det!

 

Det som gjelder for Refsland og Tengsareid gjelder selvsagt for alle andre, og disse to er her kun brukt som et eksempel.

DNTs sportssjef uttaler i T&G-nytt at det er helt greit at man til det spillende publikum oppgir en helt annen person som trener enn den person som faktisk er hestens trener. I det travprogrammet jeg leser ( Forus ) er det nå oppført en rekke personer som hestens trener som de innvidde vet aldri har tatt i verken en hest eller et par tømmer. Grunnen til at disse er oppført som trener er at de står først på hestens sertifikat.

 

I T&G-nytt uttaler amatørforeningens leder Per Arne Enholm at 75 % av travhestene i Norge trenes av sine eiere eller av andre amatører. Jeg legger til grunn at denne opplysning er riktig.

 

Det er nå på høy tid at DNT ivaretar flertallets ( eierenes og amatørenes interesser). Jeg regner med at det er enighet om at hesteeiere og spillere er de to grupper som har størst betydning for travets eksistens. Det må da bli slutt på at de profesjonelle aktørene er de eneste gruppene som blir ivaretatt.

 

I lederen i det siste nummeret av T&G i nytt i 2008 vises det til at premiene har økt og at dette innbyr til at flere bør satse på hest. Truls forsetter slik : ” Dessverre er ikke dette helt tilfellet. Andelen aktive heste-eiere stiger ikke. Den minker. Her er det en åpenbar rekrutteringsjobb å gjøre, både for DNT og den samarbeidende Hesteeierforeningen. Med et historisk høyt premienivå på norske travløp bør det være mulig å få hesteeierfamilien til å vokse. Mye er gjort om man klarer å selge inn sporten som en hyggelig hobby. Faktisk kan man også tjene penger på den om man er riktig heldig. Vi tror det i blant er et for stort fokus på at det på død og liv skal tjenes penger på hestesporten for at det skal være moro. Det produseres enormt mye skuffelse. Sporten må selges inn som en hyggelig hobby med inntjeningspotensial. Det er mer spiselig for den store hop hesteeiere som ikke får inntektene til å matche utgiftene på hestefronten”.

 

Jeg har sjelden vært mer enig med T&G-nytts redaktør enn i det som her sies. Jeg forventer derfor at T&G.nytt følger opp med å ta et oppgjør med de håpløse planene om ” Trav i næring”.

 

Vi kan uansett ikke forvente å få flere hesteeiere dersom eierene ikke lenger skal ha full råderett over sine hester, eller dersom vi skal ha en organisasjon som kun ivaretar de profesjonelle yrkesutøverene og helt overser heste-eierene og de vanlige amatørene. 

 

Slik jeg ser det er det en eiers soleklare rett selv å bestemme over sine hester. I dette ligger at eieren selv må kunne bestemme hvem som skal trene hans/hennes hest og hvem som skal ha rett til å melde hesten til løp. På de fleste av livets områder er en skriftlig fullmakt gyldig. En slik fullmakt gir imidlertid ikke en amatør rett til å melde en annen persons hest til løp. En A-trener trenger ingen slik fullmakt, jeg antar at DNT legger til grunn at A-treneren har en stillingsfullmakt.

 

Hvorfor er ikke eierens fullmakt tilstrekkelig for DNT ? Jeg kan ikke se dette annerledes enn at den eneste grunn er at DNT her ønsker å beskytte en spesiell yrkesgruppe, nemlig A-trenerene. At hesteeieren dermed fratas retten til selv å bestemme hvem som skal trene hesten, og melde den til løp, synes tydeligvis DNT ikke har noen betydning.

 

En slik beskyttelse av A-trenere mener jeg er helt unødvendig. De trenere som gjør en god jobb, og som oppnår gode resultater, vil klare seg meget bra helt uavhengig av om de har noen lisens fra DNT og, i tilfellet, hvilken type lisens de har.

 

Jeg ser ingen grunn til at verken DNT, eller samfunnet for øvrig, har noe behov for at den som ønsker å trene/stelle hest, sin egen eller andres,  trenger en særskilt lisens fra DNT. Det som her gjelder, og som har betydning, er samfunnets regler som gjelder alle som behandler dyr. Bestemmelsene om vern av dyr gjelder for alle og de gjelder uansett hvilken type dyr man har. Slik må det også være, og det er vel ingen som tror at noen dagers opphold på Starum her har noen betydning. 

 

De nye reglene om lisenser er skremmende lesning. Slik jeg forstår reglene har jeg ikke lenger anledning til å trene de hester jeg selv eier med mindre jeg får utstedt lisens fra DNT. For å få slik lisens må man i utgangspunktet gjenomgå et kurs og betale for dette. For dem som har  erfaring  er det mulig å få slik lisens uten å gjennomgå kurs. Man må da søke om dette og deretter håpe at den/de som skal avgjøre søknaden gir et positivt svar.

 

Moe Odin del eies av Tor-Martin Moe, og i hans trening har Moe Odin kjørt inn over 9. millioner kroner. Som en følge av de nye lisensbestemmelsene måtte Moe Odins eiere gjøre endringer ( mot betaling) i det formelle eierforholdet, slik at Tor-Martin Moe på sertifikatet fremsto som den ansvarlige eier. Hadde dette ikke blitt gjort ville han etter reglementet ikke lenger hatt anledning til å trene hesten, han ville altså ikke lenger være god nok til å trene hesten. Etter de nye reglene må han også ha amatørlisens. Jeg får jo bare håpe han får slik lisens etter søknad, slik at han ikke ( igjen mot betaling) må gå på kurs. Jeg håper at dette eksempelet klart viser hvor vanvittige regler man nå innfører.

 

Når noen faktisk går så langt som å kalle amatørtrenere for ”Svarttrenere” blir det direkte latterlig. At det har blitt, og blir, trent hester svart i Norge er nok dessverre et faktum. Det gjenstår imidlertid å sannsynliggjøre, og å bevise, at en trener med A-lisens har høyere skattemoral enn en trener som ikke har en slik lisens. For øvrig er det min oppfatning at det er skattemyndighetene, ikke DNT, som har som sin oppgave å påse at skatt og avgift betales etter gjeldende regler.

 

Jeg kan ikke se annet enn at de rigorøse reglene som etter hvert skal innføres har annet formål enn å ivareta de profesjonelle trenerene, og særlig dem som gjennom år har vist at de ikke har lykkes i dette yrket.

 

Dersom man bare lykkes i å bli kvitt amatørene, og annet formål kan jeg ikke se at planene om hest i næring har, så forstår jo også de trenere som ikke har lykkes at de likevel kan få flere hester i trening.

 

Slik jeg ser det medvirker de nye reglene til at antall hesteeiere minker. Når reglene har den virkning at en eier fratas bestemmelsesretten over egen hest er dette helt naturlig. Jeg har hørt flere som har uttalt at de ikke lenger vil være hesteeiere og som har begrunnet dette i de nye reglene som er trådt i kraft og også i de nye regler ( Hest i Næring ) som de frykter vil bli innført.

 

Det har nylig vært avholdt et meget kort kurs hvor en rekke personer har fått profflisens. Kåre Refsland fikk ikke profflisens fordi han hadde stort fravær og ikke tok eksamen. At han rent faktisk, og gjennom en rekke år, har bevist at han er blant Norges absolutt dyktigste trenere har ingen betydning når profflisens skal utdeles. Alle de 34 andre personene som deltok på kurset fikk sin profflisens, og ingen av kandidatene strøk til eksamen.

 

Jeg er ikke kjent med noen andre yrker, som i forbindelse med svennebrev eller annen fagprøve, kan vise til en strykprosent på 0. Dette må enten bety at kravene for å bestå eksamen var små, eller at alle kandidatene var særdeles flinke og intelligente.

 

Jeg registrete videre at noen av kandidatene også var så voksne at det virket underlig at de nå ville gå over i et annet yrke. Særlig underlig fremstår det når kandidatene har andre gode jobber, for eksempel som reporter i NRK. Disse kandidatene har, for hester de selv eier og trener, likevel oppnådd en fordel. De må fremover kun betale 5% av premiene til de profesjonelle kuskene de benytter, ikke som tidligere 10%. Hvorvidt det var dette som var motiverende for deltakelsen på kurset vites ikke.

 

 

Jeg vurderer at det å eie travhest er en hobby og at det aldri kan, eller bør, bli en næring. Jeg presiserer at jeg nå snakker om trav, ikke om avl og oppdrett.

 

Med snart 50 års erfaring i travet så vet jeg at det er svært få, eller ingen, som over tid har tjent penger på å ha travhester. De aller fleste, undertegnede innbefattet, har tapt mye penger. Det synes jeg er helt greit. Trav er en enestående kjekk hobby og en hobby koster penger. Å få av seg arbeidsklær, komme seg til stallen, måke, stelle og kjøre blir en livsstil, og jeg føler at dette virkelig har gitt meg mye, men altså enda ingen penger. Håpet er der alltid likevel. Som de fleste entusiaster har jeg aldri hatt en så flott åring som den jeg nå har. I drømmene ser jeg for meg start på Vincennes om et par år. Sånn må vi tenke selv om vi selvsagt vet at sjansene for noe slikt er jevne med å vinne en toppgevinst i lotto. Skulle jeg en gang oppleve å få en hest som virkelig tjener penger vil jeg absolutt ikke at skattemyndighetene skal banke på døra og informere om at trav er næring og at innbetaling av skatt av det hesten har sprunget inn imøteses umiddelbart.

 

Jeg kan ikke forstå at skattemyndighetene/finansmyndighetene virkelig vil tillate at jeg får trekke mine årlige utgifter til hestehold fra min vanlige lønnsinntekt før skattbar inntekt fremkommer.

 

Praksis i Norge er at for at en næring skal aksepteres skattemessig må det dokumenteres at næringen har rimelig gode muligheter for å gi overskudd. Alle som er ærlige vet at slike muligheter har hold av travhest ikke.

 

Dersom finans/skattemyndigheter lurer på dette er det vel rimelig enkelt å beregnede de samlede kostnadene ( oppstalling, trening,veterinærutgifter,transport,avskriving m.v.) for en travhest. Deretter kan man dele det netto premiebeløp som er utbetalt til norsk oppstallede hester på antall registrerte hester i startklar alder. Resultatet av en slik beregning er gitt. Det blir et stort gjennomsnittelig underskudd.

 

Dersom man virkelig får til noe med næring for travhester så tenker jeg at dette kun vil gjelde for folk med mye penger og som driver annen næring, ikke for vanlige lønnsmottakere.

 

Det man da tenker er at hestene kan puttes inn i et A/S, eller et annet selskap, som driver annen inntektsgivende virksomhet. Siden travhestene går i minus reduseres selskapets fortjeneste og dermed selskapets skatt. Det er lett å skjønne at man kan bruke hundrevis av tusen på travhester dersom selskapets skatt reduseres med et bortimot tilsvarende beløp. Dermed veltes kostnaden med selskapseierenes hobby over på fellesskapet, og eierene kan sole seg i vinnersirkelen.

 

 

 Amatørenes muligheter til å få premie på sine hester reduseres. Det er vanskelig å konkurrere med hester som selskapene har kjøpt inn for store summer uten at selskapene i realiteten har hatt store utgifter. De hundretusener som er brukt til å kjøpe hest ville ellers blitt innbetalt til fellesskapet som skatt.

 

Vi får, og det er tydeligvis det som gjelder, svenske tilstander, Frem til nå har majoriteten av travhester vært eid av vanlige privatpersoner. Slik er det ikke i Sverige, der eies nå de fleste hestene av et A/S, eller et annet selskap. Den svenske løsning er skattemessig fundert og vanlig lønnsmottakere har ikke lenger noen muligheter i travsporten. Slik må det aldri blir i Norge.

 

 

Det viktigste er nå at majoriteten av entusiaster og hesteeiere, altså amatørene, høres og prioriteres.

 

Som et eksempel synes jeg at det er meningsløst at majoriteten skal betale for at DNT delvis ivaretar profesjonelle yrkesutøveres regnskapsførsel. Jeg tenker her på at DNT nå trekker 5% av premiebeløpet og overfører dette til hestens trener dersom treneren har A-lisens.

 

Dette er noe den profesjonelle trener selv må gjøre og denne tjeneste skal ikke betales av majoriteten som ikke har sine hester i profesjonell trening. Dessuten må spørsmålet om treneren skal ha prosenter, og i tilfellet hvor mange prosent, avgjøres i avtale mellom treneren og hans kunde. At det her trekkes en fast prosentandel strider antakelig mot enhver konkurranse lovgivning.

 

Nå synes det som om DNT her ønsker å gå enda lenger. Nå vil DNT sende ut ordinær månedsregning for de profesjonelle trenere, så slipper de endatil selv å gjøre dette selv. Dette skal også betales av en organisasjon hvor amatørene er i klart flertall. Den eneste begrunnelse synes å være at det er slik man gjør det i Sverige, og trenerene i Sverige synes rimelig nok at dette er en bekvem ordning. Er det noen som har hørt om en fri yrkesgruppe med tilsvarende ordning som endatil betales av andre ?

 

Dersom en selvstendig næringsdrivende selv ikke klarer å fakturere sine kunder så mener jeg faktisk at vedkommende bør få seg et annet yrke.

 

Når det gjelder de profesjonelle løpskuskene er det også grunn til merknader. Disse er også selvstendig næringsdrivende, og de må da selv besørge fakturert de oppdrag de påtar seg.

 

Det er meningsløst at vår organisasjon skal subsidiere ( fri regnskapsførsel ) de eneste som tjener penger i denne sporten. Alle andre medlemmer må betale for hver eneste tjeneste organisasjonen utfører for dem.

 

Det som videre er uakseptabelt er at det faktisk heller ikke på dette området er noen fri konkurranse. Riktignok beregnes selve oppsittspengene noe ulikt, men ikke mye. Kuskens betaling er ellers helt lik, 10% hvis hesten trenes av eieren selv eller en amatør og 5% dersom den trenes av en profesjonell ( en kollega som da automatisk også får 5% ). Kusken gjør nøyaktig samme jobb enten hesten trenes av en proff eller en amatør. Likevel skal kusken ha dobbel betaling dersom det er en amatør som trener hesten. Denne ordningen anser jeg som direkte rettsstridig og ulovlig.

 

Særlig klart synes jeg dette er blitt etter den siste utdeling av lisenser. Hvorfor skal Bjerring nå betale Borg 5% av det han kjører inn på  hestene Bjerring selv eier mens han tidligere måtte betale 10% ?. Eller et eksempel fra mitt nære miljø : Hvorfor skal Wiig ha 10% hvis han kjører en hest som jeg eier, men 5% hvis hesten eies av min venn og nabo Egil Stensland ?

 

Jeg vil videre påpeke at catchdriverene bør vurdere om de ikke skal ha ulik betaling etter dyktighet og erfaring. Det virker rart at en kusk med dårlige resultater og lite erfaring skal ha samme betaling som de dyktigste i landet. Dette bør kuskene selv få gjort noe med før pris- og konkurranse myndighetene griper inn.

 

Jeg foreslår etter dette følgende

 

 

1. Hesteeier skal ha full rådighet over den/de hester han/hun eier. Eier bestemmer hvem som skal trene/stelle og melde hesten til løp uavhengig av om treneren har noen lisens fra DNT eller hvilken lisenstype treneren har. Har treneren ikke profesjonell lisens kan det kreves det at han/hun har skriftlig fullmakt fra hesteeieren for å kunne melde hesten til løp.

 

2.Profesjonelle trenere og løpskusker fører selv sitt eget regnskap og sender selv regning til sine kunder. Ingen trekk av prosenter  til trenere og løpskusker, uansett lisenstype, foretas av DNT.

 

3.En løpskusk skal ha samme betaling for den jobben han/hun utfører hva enten hesten trenes av en profesjonell eller en amatør.

 

4.Trav er en hobby, ikke en næringsvirksomhet. Alle planer om at vår hobby skal omgjøres til  næring skrinlegges umiddelbart.

 

 

Rolf Vaage