Referat fra generalforsamling

Skrevet av Synne,  12.02.2009
Generalforsamling ble avholdt den 23 januar 2009 på Ytterskogen Grendehus. Det møtte ca 12 medlemmer.
Referat fra årsmøtet i Rakkestad og Degernes Travselskap 23/1-2009 Åpning. Leder Svein Karlsen ønsket velkommen og erklærte årsmøtet for åpnet. Selskapets æresmedlem Arne Fladberg hadde fylt 80 år i løpet av siste år og ble ved møtets begynnelse overrakt blomster. Godkjenning av innkalling. Enstemmig godkjent. Valg av dirigent. Leder Svein Karlsen ble enstemmig valgt som møtets dirigent. Valg av referent. Arild Johansen ble enstemmig valgt som referent. Valg av protokollunderskrivere. Arne Fladberg og Bent Melleby ble enstemmig valgt. Årsberetning. I sekretærens fravær ble årsberetningen referert av leder Svein Karlsen. Beretningen ble godkjent uten kommentarer. Regnskap Kasserer Ludvig Akselsen presenterte regnskapet for 2008. Regnskapet ble enstemmig godkjent. Fastsettelse av medlemskontingent. Årsmøtet vedtok enstemmig å holde medlemskontingenten uforandret for 2010. Hovedmedlem: kr 250,- Familiemedlem: kr 150,- Innkomne forslag. Det forelå et forslag fra styret: Styret ønsker å foreslå for DNT at oppdrettspengene holdes flatt på 15% av innkjørt premie i hestens totale levealder. Etter noe diskusjon og meningsutveksling ble forslaget enstemmig vedtatt, men årsmøtet uttrykte bekymring for at dette vil gå ut over premiene til mønstringsløpene, og dette ønsket man ikke. Valg: Valgene fikk følgende resultat: Leder: Knut Andersen (2 år) Nestleder: Svein Karlsen (1 år igjen) Sekretær: Synne Gjerdrum (1 år igjen) Styremedlem: Jan Gjerdrum (2 år) Varamedlemmer: Eivind Sæves (1 år) og Arild Johansen (1 år) Revisorer: Thore Aalborg (1 år) og John Bredholt (1 år) Vara for revisor: Sissel Haaje (1 år) Valgkomite: Jan-Erik Trinborg (leder), Brit Wahl og Magne Bjørnstad (alle for 1 år) Vara for valgkomite: Fredrik Orud (1 år) Styret utpeker selv hvem som skal representere selskapet til forbundets møter. Årmøtet avsluttet. Underveis i møtet ble det tatt en pause der Øistein Østre redegjorde for forbundets aktiviteter i 2008, og det ble også en meningsutveksling om oppdrettspenger som i etterhånd ble lagt frem som forslag fra styret. Kvelden ble avsluttet med tradisjonell julemat og loddsalg med etterføgende trekning av mange flotte gevinster. Referat underskrevet av Arne Fladberg (sign) og Bent Melleby (sign) Rakkestad 23/1-2009 Arild Johansen (referent)