Vi ser tilbake på historien

29.11.2010
   
Historien om

Ullensaker Travselskap stifitet i 1887.

 
Etter innbydelse fra Julius Mørch, M. Sørensen, Chr, Olsen, Lars J. Haug og L. Døhlen ble Ullensaker Travkjørerforening stiftet i januar 1887. Denne foreningens formål var å ”vekke og fremme interessen for travsporten og utdanne gode travere for derigjennom å virke til hestenes utvikling og foredling.” Det ble besluttet å avvikle et travløp på Nordbytjernet allerede 20. februar s.å. Premielisten for ett løp 29. januar 1888 foreligger og ett løp i 1889. Nordbytjernet hadde sin begrensning som travarena, isavhengig som man er, og problemer med snømengden ved den tids redskap. I 1896 ble foreningen reetavlert med sakfører Claus Mørch som formann og med M Alm, Chr, Sundby, Fr. Throndsen og dyrlege J.B: Sundby som styremedlemmmer. Nordbytjernets bane ble holdt oppe hver onsdag og søndag i vinterhalvåret. Høsten 1911 ble Kløften og omegn Travselskap stiftet med Rikvald Refsum fra Sørum som formann. Det første året arrangerte man et vellykket travstevne på jordene til garden Ullersmo. Noe senere ble det innkjøpt 50 dekar mjelemo på samme gård og anlagt en landbane på 1000 meter. Banen og travselskapet besto noen år, for så å bli nedlagt siden det var vanskelig å opprettholde en god vinterbane på denne grunnen. Den 22. desember 1912 ble Hovind Travselskap stiftet. I begynnelsen hadde selskapet vesentlig tilslutning fra de midtre deler av bygda, men seinere fra hele kommunen. Amtsagronom Kristen Haave fungerte som formann fram til 1919. Fra 1919 og til 1923 var Nils Kjos formann, fra 1923 til 1926 Kaare Laake. Under Laakes formannstid kom de første signalene fra atyremøtene om å gå til anskaffelse av egnet område til fast landbane. ”Styremøte holdtes paa Jessheim 11. juli (1926) hvr spørgsmaalet om landbane ble drøftet. Det samlede styre besaa derpaa et jordstykke tilh. Lensmand Wohlen, beliggende på Nordby. Etter forskj. Uttalelser, ble det overdrat til formanden at forhandle med lensmanden, hvorefter nærmere bestemmelser ang. den paatenkte landbane

 
 
Kaare Laake inntok sin andre formannsperiode 1930 – 33. Kjøp av landbanen ble gjennopptatt i 1932, da i samarbeide med Norsk Motorcykkelklubb. Nok en gang ble spørsmålet resultatløst. I tredveårene ble fortsatt Nordbytjernet benyttet til de årlige travkjøringene med opptil 1000 personer tilstede. Kristoffer Holum ble nok en gang valgt til formann, og han virket årene 1933-35. Jens Wohlen innehadde formannsvervet 1935 – 37. På årsmøtet 3 desember 1937 ble styret bemyndiget til å kjøpe landbanen på Nordbymoen. På samme møte ble Harald Furuseth valgt til formann, et verv han hadde sammenhengende til 1947. I 1938 ble banen på Nordbymoen anskaffet og opparbeidet året etter. Det ble et areal som til sammen utgjorde 70 dekar og med en pris à kr. 20,- per dekar. Finansieringen kom i stand etter et lån i Ullensaker Sparebank pålydende kr. 1000,- og med Harald Furuseth og Kaare Laake som kausjonister. Den ytterligere fiansieringen ble besørget med et velvillig bidrag fra Det Norske Travselskap på kr, 750,-. Vinterkjøringene på Nordbytjernet som før inntil 1946 da Helserådet nektet dette. Nordbytjernet var blitt bygdas drikkevannskilde. Det første stevnet på Nordbymoen ble så en realitet 26. januar 1947. Samme år ble området utvidet ved tilkjøp av 26 mål fra Ørbeck og Ullensaker kommune, og året etter 2 mål fra Halvor Bogstad. Da Harald Furuseth fratrådde som formann i 1947 etter å ha hatt vervet siden 1938 og i alle krigsårene, ble Nils Kjos (1919-23) igjen valgt som formann 47-50. Asbjørn Balterud fra 51 – 54, og Kristoffer Holum igjen fra 1956 – 58.  
 
Adolf Søberg overtok formannsklubba 1958 og innehadde vervet til 1969. I 1964, og der omkring, var det generelt laber aktivitet, også i forhold til tilliggende distrikter opg formann Adolf Søberg kommer bl.a. med følgende hjertesukk i sin årsberetning; ”—og dens tilhengere har skrumpet betraktelig inn, oh en hest på Nordbymoen i dag er nær sagt et skjeldent skue. Dette beklagelige forhold må antas å stå i nær forbindelse med den skjebne, som det ser ut til at hesten i fremtiden er tiltenkt i vår bygd og vårt land.—” Formannen ante at et krafttak måtte til og innså at en standardheving av anlegget på Nordbymoen måtte til for å stimulere til økt aktivitet. Tanken om en stall hadde vært drøftet også tidligere, og ulike løsninger vurdert. Arbeidet gikk kontinuerlig og i 1966 forelå det tegninger til en stall for 20 hester. Etter samarbeide med advokat Bjørn Unneberg ble det utarbeidet vedtekter for et andelslag. På ekstraordinært årsmøte 4. juli 1968 var Nordbymoeen Stallbygg A/L en realitet. DnC innvilget lån og stallen ble bygget. Så vidt en kan registrere, fantes ikke kostnadsoverslag da byggingen ble satt i gang. Kasserer Olaf M. Furuseth, mens byggingen pågikk, fremheves. Han var en drivende kraft hvor endene økonomisk vanskelig lot seg møte. Stallbygget ble reist som planlagt, og historien er klar; de lokale kjøpmenn og håndverkere måtte ta til takke med andelsbrev for varer og tjenester.  
 
Adolf Søberg går nå av og Harald Furuseth blir igjen valgt som formann og virket i tidsrommet 1969 – 1973. Travstevnene var i denne perioden i samarbeide delvis med Nitelven Travlag og med Eidsvoll og Nes Travselskap. Dette samarbeidet utgjorde større bredde og var både miljøskapende og hestefremmende. 3. februar 1969 ble det inngått kontrakt med trener Frank Marthinsen som leier stallen fram til 1973. Da overtar Svein Dyrhof leieforholdet, som varer fram til 1975. Banen ble i Dyrhoffs tid utbedret, svingene fylt opp med riktigere doseringer uten utlegg for travlaget. Eilert Navestad overtok formannsvervet i 1973 og innehadde dette til 1982. Juel Kristiansen overtok i 1982, og året etter ble Odd Ommundsen valgt til formann etter å ha avløst Erik Opperud som sekretær i 1978. Erik Opperud hadde da fungert som sekretær i en årrekke og ble utnevnt som æresmedlem. Nils Laake ble valgt til formann i 1986 og innehadde vervet i jubileumsåret 1987. Jubileumsfesten ble holdt på Asper Hotell på Kløfta med en rekke inviterte gjester.

  

 I kolonnen til høyre vil dere finne litt historie om Baus hestene og Brage.

3 store travhester i vår historie.