Generalforsamling 2019

11.11.2019

Søndag 26 januar 2020 kl. 14.00
sted: Kafe Tromsø Travbane

Agenda for Generalforsamling

Godkjenning av innkallingen

1) Velge dirigent
2) Referent
3) 2 personer til å undertegne protokollen                                            
4) Behandle styrets årsberetning
a. Dokumenter foreligger på møtet
5) Behandle revidert regnskap
a. Sakspapirer deles ut på generalforsamling
b. Resultatregnskap foreligger på møtet, kan sendes ut elektronisk for de som ønsker det.
6) Fastsette medlemskontingenten for 2020 med utgangspunkt i DNTs generalforsamlingsvedtak etter § 3.3(9).
    DNTs generalforsamlingsvedtak april 2019 Minimumskontingent på kr. 200,-
7) Behandle innkomne saker:
8) Foreta valg
a. styremedlemmer og varamedlemmer til styret
b. Styreleder
c. Nestlederd.
d 2 Representanter med varamedlemmer til generalforsamlingen i NNTF varamedlemmene velges i rangert rekkefølge.
e 2 revisorer og 1 varamedlem (for 1 år av gangen)
g. Valgkomite på 3 medlemmer og 1 varamedlem.