Generalforsamling 2018

16.01.2019

Søndag 27 januar 2019 kl.14.00
sted: Kafe Tromsø Travbane

Agenda for Generalforsamling

Godkjenning av innkallingen

1) Velge dirigent
2) Referent
3) 2 personer til å undertegne protokollen                                            
4) Behandle styrets årsberetning
a. Dokumenter foreligger på møtet
5) Behandle revidert regnskap
a. Sakspapirer deles ut på generalforsamling
b. Resultatregnskap foreligger på møtet, kan sendes ut elektronisk for de som ønsker det.
6) Fastsette medlemskontingenten for 2019
a. Styrets Forslag:
Fortsatt fastholde en flat medlemsavgift, kr. 100,-
7) Behandle innkomne saker:
8) Foreta valg
a. I. Henholdsvis 2 eller 3 styremedlemmer velges for 2 år av gangen
På valg er:
Kjellaug Thommassen
Margrethe Esaiassen

b. 2 varamedlemmer til styret (velges for 1 år av gangen)

c. Styrets leder og nestleder

d. 2 Representanter med personlige varamenn til generalforsamlingen i NNTF

e 2 revisorer og 1 varamedlem (for 1 år av gangen)

g. Valgkomite på 3 medlemmer og 1 varamedlem

Innstilling 2018 til valg fra valgkomiteen.pdf