Generalforsamling 2017

16.01.2018

Tromsø Travbane
Kafe søndag 28.01. kl.1400

Agenda for Generalforsamling

Godkjenning av innkallingen

1) Velge dirigent
2) Referent
3) 2 personer til å undertegne protokollen                                            
4) Behandle styrets årsberetning
a. Dokumenter foreligger på møtet
5) Behandle revidert regnskap
a. Sakspapirer deles ut på generalforsamling
b. Resultatregnskap foreligger på møtet, kan sendes ut elektronisk for de som ønsker det.
6) Fastsette medlemskontingenten for 2018
a. Styrets Forslag:
Fortsatt fastholde en flat medlemsavgift, nedsettes til kr. 100,- eller kr. 50,-
7) Behandle innkomne saker:
a. Styret foreslår at det sendes inn forslag til Nord Norge Travforbund om å se på økonomi og mulighet rundt en opprettelse av 2 Travforbund med driftselskap for hver av banene Harstad Travpark og Bodø Travbane. Travforbundene knyttes til Nordland fylke og nytt fylke bestående av Troms og Finnmark.

8) Foreta valg
a. I. Henholdsvis 2 eller 3 styremedlemmer velges for 2 år av gangen
På valg er:
Erik K. Jæger
Odd Helge Vekve
Tor Kristian Sørmo

b. 2 varamedlemmer til styret (velges for 1 år av gangen)

c. Styrets leder og nestleder velges blant styremedlemmene for 1 år av gangen

d. 2 Representanter med personlige varamenn til generalforsamlingen i NNTF

e 2 revisorer og 1 varamedlem (for 1 år av gangen)

g. Valgkomite på 3 medlemmer og 1 varamedlem