Utdrag av protokoller fra styremøter 2007

24.09.2008

Styremøte 1, 14.mars 07:

 • Odd Helge Vekve oppnevnes som forbundets anleggskontakt
 • Gry Andersen oppnevnt som nytt medlem og Merete Edvartsen oppnevnt som varamedlem til ponniutvalget
 • Arbeidsplan 2007 vedtatt og arbeidsoppgaver fordelt i styret
 • Orientert om at Totonor dekker reise for 3 lisensierte kusker til Finmark for at det kan avholdes prøveløp lokalt
 • Orientert om travbaneprosjektet i Bodø og nedsatt utvalg for å avklare forhold omkring Fauskebanen

Styremøte 2, 12. sept. 07:

 • Orientert om konsekvenser vdr. Rikstotos oppsigelse av driftsavtale med Totonor
 • Søknader om støtte til trenerutdanning avslått ettersom søkerne får støtte fra Totonor
 • Vedtatt at "Totonor Cup" utgår og erstattes av ny Grans Slam
 • Vedtatt utbetaling til Tana og Varanger, kr 95 000 til toppdekke
 • Vedtatt støtte til Bodø Travlags søknad om DA-midler til ny travbane i Bodø, men presisert at valget mellom Bodø og Fauske først skal tas når prosjektet er finansiert og prosjektene er kvalitetssikret

Styremøte 3, 15. oktober 07:

 • Tillatt omdisponering av kr 30 000 som er bevilget til treningsbane på Olsborg - omdisponeres til toppdekke på Olsborg
 • Opprettholder tidligere vedtak vdr. støtte til "Bodøprosjektet"
 • Det skal arbeides opp mot Nord-Norsk Hestesenter for å få trav inn på senterets program

Styremøte 4, 2. november 07:

 • Vedtatt terminliste og løpsbudsjett for 2008. Helgeland får kjøre med forhøyet premieskala i forbindelse med Hestens-dag-arrangement, og Grand Slam gjennomføres med 5 premier for hver rase
 • Egil Trudvang, Odd-Helge Vekve og Anita Toftesund utarbeider forslag til statutter for Grand Slam.

Styremøte 5,  13. februar 08:

 • Vedtatt mandat for anleggskontakt
 • Vedtatt endringer for transportstøtten - utbetales uavhengig av oppnådd premie
 • Proposisjoner for Grand Slam 2008 vedtatt
 • Regnskap for 2007 og budsjettforslag for 2008 vedtatt
 • Utkast til årsberetning for 2007 og aktivitetsplan for 2008 vedtatt
 • Terje Bøe tar ny kontakt med Salten for å forsøke å få avklart baneprosjektets fremtidige status
 • Ofoten travlag gis anledning til å søke brøytetilskudd til treningsbane