Protokoller fra styremøter 2010

30.09.2010

Fra styremøte  1,  4.2.2010:

 • Utvikling og fremdrift for Fauske travbane ble diskutert.
 • Det ble vedtatt å rette en henvendelse til styret i Totonor angående uklarheter som er oppstått omkring driften ved Harstad travpark.
 • På bakgrunn av henvendelser med kritiske merknader til de nye reglene for transportstøtte og trener/stallstøtten som Totonorstyret har vedtatt, ble det besluttet å gjøre en henvendelse til styret i Totonor - spesielt om praksis for trener/stallstøtten.

Fra styremøte  2,  12.3.2010:

 • Det ble orientert om endringer i terminliste og løpsbudsjett for 2010, nøkkeltall for travlagene for 2009 og Totonors løps-statistikker for 2009.
 • Vesteraalen travlag har ikke hatt noen aktivitet siden 2006. Laget har ingen medlemmer, og ble besluttet nedlagt.
 • Søknad fra Vest-Finnmark travlag om å endre navn til Midt-Finnmark travlag ble anbefalt ovenfor DNT.
 • Therese Salen Johnsen ble oppnevnt som ny leder av ponniutvalget. Arnhild Andersen ble oppnevnt som medlem og Maja Kanstad som varamedlem.

Fra styremøte  3,  23.4.2010:

 • Det ble orientert om banebidragene for 2010, og om utviklingen for baneprosjektet på Fauske. Forbundet håper på positivt vedtak i DNT slik at treningsbanen på Fauske kan ferdigstilles.
 • Forbundet sier seg tilfreds med svar fra styret i Totonor vdr. kontrakrørforholdene ved Harstad Travpark, og har tillit til at det nye styret tar tak i de uheldige forholdene som er påpekt.
 • Forbundsstyret mener at trener/stallstøtten ikke bør omfatte hester som eies/leies av treneren eller hans nærmeste familie. Støtten bør bare gis for hester som treneren/stalleieren har i trening/oppstalling for andre, og anmoder Totonor om å endre regelverket i henhold til dette.
 • Maja Kanstad oppholder seg i Sverige og har bedt seg fritatt som varamedlem til ponniutvalget. Benedikte Andreassen, Bodø, ble oppnevnt som varamedlem i Majas sted.
 • Grand-Slam ble diskutert. Det ble besluttet å ta ordningen opp til ny vurdering høsten 2010.
 • Forbundets prosess fram mot valgene på generalforsamling i DNT ble diskutert. Styret erkjenner at man neste år må få til en bedre prosess som i større grad involverer travlagene.
 • Mail fra Elisabeth Næss ang. forhold omkring julebord som ble avholdt på Harstad travpark i desember ble henvist til Totonor som rette vedkommende.

Fra styremøte  4,  24.6.2010:

 • Det ble orientert om situasjonen ved Nye Bodø travbane: anlegget er noe forsinket og ofisiell åpning er utsatt til våren 2011. Anlegget er "økonomisk i rute", men det er noe usikkerhet omkring refusjon av merverdiavgift.
 • Strategiplan 2007 - 2017 - felles med Totonor - ble diskutert. Styret mener at en vesentlig utfordring for å få øket antall starthester er at det er for dårlig løpstilbud - for få løp - i Nord-Norge. Styret ønsker å få igang det foreslåtte prosjekt med å  tilrettelegge for en øking av antallet starthester. Yngve Pedersen oppnevnes som nytt medlem i arbeidsgruppen. (I tillegg til Anna Evensen som er tidligere oppnevnt)
 • Styret viser til sitt tidligere vedtak ang. trener/stallstøtten, og ønsker å presisere at man som nærmeste familie mener ektefelle/samboer og slektninger i rett opp- og nedadstigende linje, jfr. løpsreglementets §§ 2-5 og 3-4.
 • Det ble vedtatt å rette en henvendelse til DNT for om mulig å få til både hovedfunksjonær- og dommerkurs i høst.
 • Forbundsstyret ser positivt på det som skjer omkring treningsbanen på Fauske, og forutsetter at banen nå blir ferdigstilt innenfor den gitte kostnadsrammen på kr 800.000,-.

Fra styremøte  5,  3.8.2010:

 • Styret ble orientert om mindre endringer i terminlisten for 2010.
 • Styret beklager sterkt den ryktespredning som Stine Marlen Bendiksen og Jan Martin Bjerring er blitt utsatt for, og håper Stine Marlen Bendiksen ser seg tjent med å fortsette som trevtrener, og som den resurs hun er for Nord-Norsk travsport.

Fra styremøte  6,  22.9.2010:

 • Ettersom det blir overskudd på løpsbudsjettet for 2010 fikk Harstad og Oppland travlag bevilget premier til sin premiekjøring 31.10., og Sør-Varanger travlag fikk bevilget premietilskudd til sin kjøring 2. oktober. Øvrige baner gis mulighet til å søke om ekstra kjøringer.
 • Brev fra Tana og Varanger travlag ang. uheldige episoder i hesteringen ved deres kjøring 19.9. ble diskutert. Laget tilskrives og det tas kontakt med laget for å diskutere hvordan slike ting kan unngås for fremtiden.
 • Anna Evensen orienterte fra møte hos DNT i forbindelse med klasseløpshelgen. Saker som ble tatt opp skal behandles og sendes til behandling i lagene så snart referat foreligger. 
 • Styret vedtok at forbundets høstkonferanse legges til en av de første helgene etter DNT's høstkonferanse.
 • Nystiftede "Tanafjorden og omegn travlag" ønskes velkommen og anbefales godkjent. Samtidig påpeker styret at banebygging ikke m å startes før planer, økonomi og finansiering er godkjent av forbundet.

Fra styremøte 14.10.2010 (fellesmøte med styret i Totonor AS):

 • Prinsipper for terminlisten 2011 ble vedtatt. Alle baner får i prinsippet likt antall kjøringer som de hadde i 2010, men med mulighet til å søke flere kjøringer.  Begrensning på 300 startpoeng skal videreføres unntatt for Helgeland og i Finnmark. Justeres etter behov.
 • Dato og saksøiste for NNTF's høstkonferanse ble vedtatt.
 • For fremtiden blir Nord-Norske hester som vinner V75-løp hedret på forbundets hjemmeside.

Fra styremøte 5.11.2010 (fellesmøte med styret i Totonor AS)

 • Det ble orientert om svakheter ved lysanlegget på Harstad Travpark.
 • Styremøtet ønsker sterkt at travbaneprosjektet på Fauske skal fullføres innenfor den gitte rammen på kr 800.000. NNTF vil holde kontakt med DNT og Indre Salten travlag med sikte på å komme fram til en løsning som alle parter kan være tjent med.
 • Første forslag til budsjett for Totonor for 2011 ble gjennomgått. Man vil forsøke å finne rimeligere løsninger for telefonmøtene.
 • Søkerlisten til banemesterstillingen i Harstad ble gjennomgått. Knut Stokmo og Egil Trudvang foretar intervju av søkere og ansetter dersom det ligger til rette for det.
 • Styrene tar på generellt grunnlag avstand fra alle skriverier i media som er egnet til å virke negativt ovenfor travsporten.
 • Forslaget til terminliste ble vedtatt med mindre endringer. Terminlistgegruppa (Terje Bøe og Ragner Storå) har fullmakt til å arbeide videre med lista og innarbeide eventuelle endringer som viser seg nødvendig.
 • Avtroppende sportssjef Egil Trudvang oppnevnes som æresmedlem i Nord-Norge travforbund.  Egil Trudvangs æresløp kjøres f.o.m. 2011.

Fra styremøte  16.12.2010 (felles styremøte med Totonor AS)

 • Styret orientert om at nytt travlag - Tanafjorden og Omegn travlag - er godkjent av DNT som Nord-Norges 13. travlag
 • Styret tiltrådte forslag om endring av reglene for familiemedlemsskap: Familiemedlemmer kan være ektefelle/samboer og/eller barn som har samme adresse som hovedmedlemmet og som er under 16 år. (Forslaget må behandles av DNT's genralforsamling)
 • Anleggsmidlene for 2011 (Nord-Norge-midlene) fordeles slik:  Helgeland travlag kr 140.000 til påselingsbokser, Ofoten travlag kr 130.000 til treningsbane i Skjomen og Midt-Finnmark travlag kr 130.000 til ny bane i Lakselv. Vedtaket er først gyldig etter godkjenning fra DU-utvalget/DNT.