Protokoller fra styremøter 2009

08.03.2009

Referat  fra  styremøte  1,  23.  februar  2009:

 • Dagfinn Martinsen møtte og redegjorde for ekstra kostnader ved bygging av påselingsbokser på Lofoten Travbane. Redegjørelsen ble tatt til etterretning.
 • Midt-Troms får anledning til å brøyte banen i full bredde på grunn av at elever ved Senja videregående skole bruker banen til opplæing og trening. Brøytingen skal holdes innenfor den totale kostnadsrammen på kr 20.000 pr. år.
 • Styret etterlyser økonomi for å gjennomføre tiltak i forbindelse med "Mollekleivprosjektet".
 • Styret ønsker å videreføre ordningen med innkjøringstilskudd for unghester. Saken tas opp med Totonor.
 • Styret vedtaok å støtte innspill fra Bodø Travlag vdr. Trav 2015.
 • Av økonomiske hensyn blir ordningen med regnskapsfører avsluttet. Sekretæren fører regnskapet.
 • Styret ser positivt på forslag fra Totonor om felles satsing for å øke hestepopulasjonen i landsdelen. Saken tas opp i samarbeidsmøte med Totonor.
 • Status for Fauske travbane ble gjennomgått. Fremdriftsplan for  ferdigstillelse av banen tas til etterretning.
 • Overslag over investerings- og driftskostnader for nye Bodø Travbane ble fremlagt. Prosjektgruppa fikk fullmakt til å arbeide videre med prosjektet ovenfor DNT og Norsk Rikstoto.

Referat fra styremøte 2, 13. mars 2009:

 • Etter forslag fra administrasjonen i Totonor blir propaganda V5-kjøring 26.7.09 flyttet fra Olsborg travbane til Tromsø travbane. Registrert premiekjøring 6. september (Grand-Slam) flyttes fra Tromsø til Olsborg travbane.

Referat fra styremøte 3, 23. mars 2009:

 • Styret gjennomgikk DU-utvalgets argumenter for å gå imot utbyggingen av "Nye Bodø travbane".  Styrets kommentarer og argumenter sendes DNT.
 • Man vil i større grad bruke forbundets nettsider til informasjon, og det skal avholdes et eget informasjonsmøte i Bodø vdr. status for "Nye Bodø Travbane".
 • Det oppnevnes nytt ponniutvalg med Kirsi Pettersen, Tana, som leder. Medlemmer blir Therese Salen Johnsen og Eva Kristine Eriksen Bjørnstad, begge Harstad. 

Referat fra styremøte 4, 7. mai 2009:

 • Registrerte premiekjøringer i Bodø 2009 tidfestes til 27.6, 18.7. og 3.10.09.
 • Søknad om premietilskudd til Tana og Varanger travlags lokalløp 27. juini må avslåes av budsjettmessige årsaker.
 • Vest-Finnmark travlags søknad om å endre navn til Midt-Finnmark travlag anbefales, men saken må behandles i travlagets generalforsamling før den kan realitetsbehandles av DNT.
 • Jan-Ottar Østring er forbundets representant i arbeidsgruppen for Fauske travbane. Styret i NNTF forutsetter at det skaffes sentrale midler til å fullføre ovalen.
 • Prosjektet vdr. "Nye Bodø Travbane" stilles i bero intil saken er behandlet av forbundets generalforsamling. I utgangspunktet tar man sikte på å avholde ekstraordinær generalforsamling i forbindelse med høstkonferansen.
 • Det sendes søknad til DNT om dekkning av foreløpige prosjektutgifter vdr. "Nye Bodø Travbane", foreløpig beregnet til kr 672.020,-.
 • Kr 50.000,-, bevilget fra DNT's overskudd brukes til kurs/kompetanseheving i lagene.

Referat fra styremøte 5,  8.6.09

 • Sekretær Ragnar Storå fungerer som anleggskontakt intil videre.
 • Felles styremøte med Totonor 21. juni i Harstad.

Referat fra styremøte 6,  15.9.09

 • Styret informert om at Tom Christer Nygård har overtatt som ny leder av Midt-Troms travlag etter Jan-Ottar Østring.
 • Anna Evensen oppnevnt som nytt medlem i arbeidsgruppen vdr. organisasjons- utviklingsprosjektet
 • Kriss Ytterstad oppnevnt som nytt medlem av arbeidsgruppen for "Flere starthester i Nord-Norge"
 • Kriteriene for anleggsmidler i Nord-Norge (Nord-Norge-Midlene) endret slik at egenandelen i prosjektet nå skal utgjøre minst 2/3 av totale anleggskostnader
 • Status i prosjektet "Nye Bodø Travbane" ble gjennomgått
 • Høstkonferansen avvikles 3. - 4.10.09 i Bodø
 • Hovedfunksjonærkurs eterlyses hos DNT
 • På grunn av stor tilgang på hester anmodesTotonor om å arrangere flere poengløp

 Referat fra styremøte 7, 2.10.09

 • Etter at Totonor ikke lenger ser seg istand til å betale de særskilte støtteordningene for Nord-Norge, sendes det søknad til DNT om midler til å videreføre ordningene (Gjelder transporttilskudd, trener- og stallstøtte, brøytetilskudd for lokalbaner og innkjøringsstøtte for unghester)
 • En arbeidsgruppe bestående av Bjørge Pedersen og Egil Trudvang går gjennom og evaluerer Totonors støtteordninger for Nord-Norge. Ragnar Storå fungerer som sekretær.
 • Nord-Norge-midlene for 2010 ble fordelt med 250.000 til toppdekke på Fauske travbane, 115.000 til påselingsbokser ved Svanvik travbane og kr 35.000 til toppdekke på treningsanlegg i Skjomen i Ofoten
 • "Nye Bodø Travbane" tas opp til behandling på høstkonferansen.
 • Forslag til terminliste for Nord-Norge for 2010 ble gjennomgått og vedtatt

Referat fra styremøte 8, 10.11.09

 • Styret informert om at Fauske travbane planlegges ferdigstilt i 2009 som treningsbane, videre arbeid med "Nye Bodø Travbane" og at planlagt trenerkurs for Nord-Norge ble avlyst på grunn av liten deltakelse. 
 • Det enkelte travlag avgjør selv om de vil invitere finske kaldblodshester til lokalløp.  Løpene SKAL imidlertid da arrangeres som tidsløp. Tidsløp anbefales også der finske varmblodshester deltar.
 • Totonors støtteordninger for Nord-Norge ble gjennomgått.  Vedtatt reduksjoner i transportstøtten: ikke støtte for hester som oppnår premie på kr 3000 eller høyere i løpene og for de hestene som har kortest vei. Fergestøtten beregnes pr. transportenhet - ikke pr. hest som nå. Søknadsfristen reduseres til 14 dager.  Trener og stallstøtten vedtatt helt fjernet. Brøytetilskudd og unghesttilskudd ønskes videreført som nå. Det søkes til DNT og forhandles med Totonor om midler for å videreføre disse ordningene.
 • Generalforsamlingen 2010 vedtatt samordnet med Totonors generalforsamling i Harstad 13. mars 2010.
 • Som en prøveordning for 2010 blir registrerte premiekjøringer åpnet for hester i alle grunnlag, men stengt for alle hester som har 300 eller flere startpoeng.
 • Premieordningen i lokalløp med premietilskudd skal diskuteres med DNT, og dersom det er budsjettmessig rom for det vil løpet i Lofoten 26.6. bli oppgradert til registrert premeikjøring.