Protokoller fra styremøter 2011

22.03.2011

Fra styremøte  1/2011,  4.3.2011

 • Dokumenter til generalforsamlingen ble gjennomgått.
 • DNT har meddelt at alle anleggsmidler for 2011 - inkludert Nord-Norge-midlene på kr 400.000 - vil bli inndratt. Ubenyttede anleggsmidler fra tidligere år står imidlertid på konto og kan benyttes.  På denne bakgrunn besluttet styret å søke om å få omdisponere kr 400.000 av anleggsmidlene som tidligere er avsatt til Fauske travbane, slik at planlagte anlegg i Nord-Norge i 2011 kan fullføres.  Forutsettningen er imidlertid at styret i DNT ikke ser det som sansynlig at anlegget på Fauske kan fullføres i 2011.
 • DNT har meddelt at Nord-Norges ubenyttede løpsmidler fra 2010, kr 681.824,-, vil bli inndratt.  Dette betyr at den vedtatte terminlisten for 2011 må reduseres tilsvarende, og styret vedtak at følgende løpsdager utgår: Registrerte premiekjøringer i Bodø 3. april, Olsborg 25. juni, Bodø 26. juni, Harstad 19. november og lokalløp i Pasvik 16. juli. I tillegg blir premiekjøring i Lofoten 24. september omgjort til lokalløp. 

Fra styremøte 2/2011,  20.5.2011:

 • Kirsi Helle ble opnevnt som ny leder av ponniutvalget etter Therese Johnsen som trekker seg.  Samtidig ble det vedtatt at leder i ponniutvalget får en årlig utgiftsgodtgjørelse (telefoner m.v.) på kr 2.000,-  og hvert av styremedlemmene får kr 1.000,-.
 • NNTF deltar i forhandlinger med DNT og Indre Salten travlag med sikte på å få ferdigstillt Fauske travbane i løpet av året.
 • Styret kan ikke anbefale at Hålogaland travlag Vesterålen blir godkjent slik man har søkt om. Ber om et møte med interimstyret for å få avklart visse forhold omkring det nye lagets hjemstavn og fremtidige virksomhet.
 • Styret tar på nytt kontakt med Totonor for å få endret løpsutskrivingene slik at det blir mere like forhold mellom norske og utenlandske hester.
 • Forhandlinger om ny Nord-Norge-plan starter umiddelbart etter 15. august.
 • Terminfestet registrert premiekjøring i Bodø 2. juni flyttes til 18. juni.
 • Styret takker ja til invitasjon om møte med representanter for Gamnes gård.
 • Som hovedregel er det styrelederen som uttaler seg til pressen på forbundets vegne, men i samråd med nestleder.
 • Det presiseres at de anlegg som har fått innvilget Nord-Norge-midler må ferdigstilles i løpet av 2011.
 • Nesteleder Jan-Ottar Østring møter for forbundet i generalforsamlingen i Nord-Norsk Hestesenter.

Fra styremøte  3/2011,  30.6.2011 på Sortland

 • I utkastet til terminliste for 2012 har Nord-Norge fått redusert antall løpsdager, + at det er overført løpsdager fra Harstad tiol Bodø. Dette er i strid med de forutsettninger som ble avtalt for at Nordnorge skulle gå med på en utbygging i Bodø.  På denne bakgrunn har Jan-Ottar Østring - på styrets vegne - skrevet et brev til DNT, Norsk Rikstoto og Totonor. Styret i NNTF slutter seg helt og fullt til innholdet i dette brevet.
 • På bakgrunn av at det er overskudd i forbundets løpsbudsjett får banene en kort frist for å komme med ønske om nye løpsdager. Løpsutvalget (styreleder og sekretær) tildeler deretter nye løpsdager ut fra budsjettet.
 • Det har vakt oppsikt at det i enkelte løp i Finnmark deltar bare finske hester, og at andre løp har måttet avlyses på grunn av at finske hester uteblir. Styret ønsker å avholde en "minikonferanse" i finnmark om problemet - helst i forbindelse med Barentstravet 13. august.(Senere besluttet at saken skal tas opp i forbindelse med høstkonferansen).

Fra styremøte 4/2011, 30.6.2011 på Sortland.

(Særmøte vdr. godkjenning av nytt travlag, Hålogaland travlag, Vesterålen, og der organisasjonssekretær i DNT, Tore Kristiansen og interimsstyret i det nystartede travlaget deltok)

Vedtak:

Styret i Nord-Norge travforbund ser svært positivt på at det startes et nytt travlag med sete i Vesterålen, og at travbanen på Jennestad på nytt blir tatt i bruk til trening av hest. Styret ser også svært positivt på den gode dialogen laget har fått til mot Sortland kommune med sikte på et fremtidig samarbeide.

 

Styret i Nord-Norge travforbund anser imidlertid det foreslåtte navnet, Hålogaland travlag Vesterålen, som svært problematisk.  I henhold til DNT’s lov § 6 – 2 skal et travlag ”samle flest mulig travsportinteresserte innen sitt distrikt som medlemmer”.  Hålogaland – slik det vanligvis oppfattes – omfatter store deler av Nordland og Troms fylker, herunder organisasjonsområdene til Helgeland travlag, Bodø travlag, Lofoten travlag, Ofoten travlag, Harstad og Oppland travlag og Midt-Troms travlag. Det foreslåtte navnet vil derfor oppfattes uklart med henblikk på lagets virkeområde.

 

Styret i Nord-Norge travforbund anbefaler at det nye travlaget opptas som medlem i DNT, men anmoder om at travlaget pålegges å finne et navn som i større grad angir lagets virkeområde.

Fra styremøte 5/2011, telefonmøte 10.8.2011.  (Klikk på teksten).

Fra styremøte 6/2011 på Thon hotell, Harstad, 11.11.2011.