Referat generalforsamling 2022

20.02.2022

DRAMMEN OG OPLAND TRAVSELSKAP

Onsdag 26. januar 2022 kl. 19.00. Møtet ble arrangert Kafe Bristol, travbanen.

Leder Roy Karlsen ønsket velkommen og gjennomgikk rutiner mht. smitte og Koronasituasjon.

 

 1. Godkjenning av innkallingen. 

Innkallingen av 12.01.2022 ble godkjent uten merknader.

Det var påmeldt 34 medlemmer. 31 møtte opp.

 

 2. Valg av møteleder, referent og 2 personer til å undertegne protokollen.

 Trond Besseberg ble enstemmig valgt til møteleder og Inge Hansen som referent.

Tore Borgersen og Tore Fyrand ble enstemmig valgt til å undertegne protokollen.

 Til tellekorps ble Oddmar Nilsen og Erik Skaug valgt

 

3. Årsberetning 2021 

Roy Karlsen leste opp årsberetningen i sin helhet.

Flere medlemmer hadde spørsmål og kommentarer ifm. punktene; Jarlsberg Arena, Ide om amatørstall på Norby Gård, Oppgradering av rettbane og treningsløype på Nordby Gård og Medlemsmøtet 14. Juni.

Etter dette ble Årsberetningen enstemmig vedtatt.

 

4. Revidert regnskap 2021 og budsjett 2022.

Roy Karlsen leste opp regnskapet punkt for punkt. Anders Onshuus leste opp revisorberetningen.

Flere medlemmer hadde spørsmål og kommentar ifm. overskridelse av noen av postene på utgiftsbudsjettet som også var i tråd med revisors bemerkning. Styret forklarte årsaken som i hovedsak var begrunnet i et etterslep av vedlikehold på rettbanen og treningsløypa fra flere år tilbake.

Etter dette ble Regnskap for 2021 enstemmig vedtatt.

 

Roy Karlsen leste deretter opp budsjettet punkt for punkt. Noen spørsmål fremkom under posten drift og vedlikehold.

Etter dette ble budsjettet som viser et underskudd på kr. 31.000.- enstemmig vedtatt.

  

5. Fastsettelse av medlemskontingent.

Styrets forslag var å fortsette med kr. 200,- for ordinære medlemmer.

 Medlemskontingenten for 2022 ble enstemmig vedtatt til kr 200,-

 

 

 

 6. Aktivitetsplan 2022

Roy Karlsen redegjorde for aktivitetsplan for 2022

Denne ble enstemmig vedtatt.

 

 

 7. Innkomne Forslag

Det var innkommet tre forslag.

De innkomne forslagene var fra Revisorene, ett forslag fra Styret og ett forslag fra Tore Borgersen.

Generalforsamlingen behandlet forslagene i nevnte rekkefølge. Revisor Anders Onshuus leste opp sitt forslag som omhandlet å legge frem alle lagets avtaler og forpliktelser.

Styret henviste til lagets eneste avtale som skal behandles som forslag nr. to. Revisorene aksepterte styrets kommentar.

 

Styret leste opp sitt forslag til revidert avtale om bruken av treningsanlegget på Nordby Gård. Det fremkom mange spørsmål om avtalen og mange mente at avtalen ikke var konkret nok. Styret kunne se seg enig i dette og konkluderte med å trekke forslaget, for deretter å fremme forslag til ny avtale senere i vinter. Når dette forslaget er ferdig utarbeidet vil det sendes ut til høring blant medlemmene.

Forslag fra Tore Borgersen:

Forslaget innebar en oppfordring til at styret skulle trekke tilbake et brev som var sendt til styret i Buskerud Travforbund. Brevet omhandlet den aksjesits DOT har og at DOT ville fremme et krav om utbetaling i tråd med aksjesits når midler av salget av Drammen Travbane er gjennomført. Borgersen forklarte årsaken til sitt innspill og Rune Gustavsen fra Styret besvarte dette. Om brevet skulle trekkes tilbake ble det skriftlig avstemning om. Tellekorpset telte opp stemmene. Resultatet ble: Borgersens forslag fikk 10 stemmer, Styrets forslag om å opprettholde brevet fikk 21 stemmer. Derved er brevet som er sendt Buskerud Travforbund fortsatt gjeldende.

 

8. Valg

Valgkomitéens innstilling ble gjennomgått av Tore Fyrand.

Valg av leder for to år.

Uttredende: Elisabeth Furuholt, da hun trakk seg med umiddelbar virkning. Roy Karlsen ble da styreleder.

Valgkomiteens innstilling: Roy Karlsen

Valgkomitéens innstilling ble enstemmig vedtatt.

 

Valg av nestleder for ett år.

Uttredende: Roy Karlsen da han ble styreleder etter Elisabeth Furuholt og da gikk Rune Gustavsen inn som nestleder. Han har nå valgt å trekke seg fra videre styreverv.

Valgkomiteens innstilling: Glenn Kramer Stenberg

Valgkomitéens innstilling ble enstemmig vedtatt.

 

 

 

 

 

 

 

Valg av tre styremedlemmer for to år:

Uttredende: Uttredende: Roy Karlsen, Elisabeth Furuholt og Rune Gustavsen.

Valgkomiteens forslag: Gjenvalg på Roy Karlsen og to nye styremedlemmer i : Heidi Andersen og Johan Johansen. Det fremkom forslag på motkandidat til Heidi Andersen i Cecilie Almquist. Almquist trakk deretter sitt kandidatur, det gjorde også Heidi Andersen. Valgkomiteen foreslo derfor at Magnus Billing som var innstilt som 1. varamann, ble foreslått til nytt styremedlem. Dette ble valgkomiteens nye innstilling.

Valgkomitéens innstilling på Roy Karlsen, Johan Johansen og Magnus Billing ble enstemmig vedtatt.

 

 

Valg av ett styremedlem for ett år:

Uttredende: Renate Aarlie som har flyttet ut av regionen og ønsket å fratre som styremedlem.

Valgkomiteens innstilling: Catrine Windelstad

 Valgkomitéens innstilling ble enstemmig vedtatt.

 

2 varamedlemmer for ett år.

Uttredende: Heidi Andersen og Linn Stryken

Valgkomiteens forslag: Inge Hansen og Linn Stryken

 Valgkomitéens innstilling ble enstemmig vedtatt.

 2 revisorer for et år:

Valgkomitéens forslag: Gjenvalg på Anders Onshuus og Trond Erik Haug

Valgkomitéens innstilling ble enstemmig vedtatt.

 

2 medlemmer til valgkomitéen for et år.

Tore Fyrand ønsket å fratre som medlem av valgkomiteen.

Styrets forslag:

 Gjenvalg på Trond Besseberg

 Forslag på Katrine Birkelid.

 Styrets forslag ble enstemmig vedtatt.

 

2 representanter med varamedlem til Buskerud travforbunds generalforsamling 2022.

Valgkomitéens forslag:

Roy Karlsen og Glenn Kramer Stenberg

Vara: Johan Johansen og Catrine Windelstad

Valgkomitéens innstilling ble enstemmig vedtatt.

 

 

 

Representant fra DOT til DNT generalforsamling 2022

Valgkomitéens innstilling: Roy Karlsen.

Det viste seg imidlertid at DOT i år ikke er valgt til å ha representant på DNT’s Generalforsamling.

 

  

 

9. Valg av Årets hest i 2020 og 2021.

2020: Årets Kaldblodshest : Mjølner Spik. Eier: Anders Onshuus og Thomas Jansen Larsen

2020:  Årets Varmblods: I.D. Owners Destiny. Eier: Stall Nordbytravern v/ Johnna Henningsen

2021 : Årets Kaldblodshest : Mjølnes Spik. Eier: Anders Onshuus og Thomas Jansen Larsen

2021: Årets Varmblodshest : Bad Nite Call Saul. Eier: Stall Nordbytravern m. venner

 

 

 

 

 

Drammen 31. 01.2022

 

                                  

Roy Karlsen

 

                                                                                                                                

Tore Fyrand                                                          Tore Borgersen