Referat generalforsamling 2021

14.01.2021

REFERAT GENERALFORSAMLING 2021

DRAMMEN OG OPLAND TRAVSELSKAP

 

Torsdag 14. januar 2020 kl. 19.00. Møtet ble arrangert digitalt ved bruk av overføring på Teams.

Det var påmelding i forkant. Til sammen 16 var påmeldt. To stk. ble forhindret fra deltakelse pga. tekniske årsaker.

 

14 av lagets 73 medlemmer deltok. Alle 14 var stemmeberettiget.

Leder Magnus Billing ønsket velkommen, og presenterte agenda på skjerm. Det ble gjennomgått rutiner for å be om ordet og stemmegivning.

 

 

1. Godkjenning av innkallingen.

Innkallingen av 11.11.2020, med tillegg av informasjon om endringer av 06.01.2021, ble godkjent uten merknader.

 

Det ble gjennomgått hvilke medlemmer som møtte, og det ble avklart antall stemmeberettigede.

 

 

2. Valg av møteleder, referent og 2 personer til å undertegne protokollen.

Vedtak:           Magnus Billing ble enstemmig valgt til møteleder og referent.

Elisabeth Furuholt og Roy Karlsen ble enstemmig valgt til å undertegne protokollen.

 

 

3. Årsberetning 2020.

Magnus Billing redegjorde for årsberetningen 2020.

Tore Borgersen gav merknader.

 

Vedtak: Årsberetningen ble enstemmig vedtatt.

 

4. Revidert regnskap.

Magnus Billing redegjorde for regnskapet for 2020 og revisorberetning ble gjennomgått.

Anders Onshuus redegjorde for revisorberetningen.  

 

Vedtak: Regnskap for 2020 ble enstemmig vedtatt.

 

 

5. Fastsettelse av medlemskontingent.

Medlemskontingenten for 2022 er ikke foreslått endret. Styrets forslag er kr 200,- for ordinære medlemmer.

Vedtak: Medlemskontingent 2022 ble enstemmig vedtatt til kr 200,-.

 

 

6. Innkomne forslag

 

6.1 Aktivitetsplan 2021

Magnus Billing redegjorde for aktivitetsplan for 2021.

 

Generalforsamlingen tok styrets forslag aktivitetsplan 2021 til orientering.

 

 

6.2 Budsjett 2021

Magnus Billing redegjorde for budsjett 2021.

Generalforsamlingen tok budsjett for 2021 til orientering.

 

 

7. Valg

Valgkomitéens innstilling ble gjennomgått av Magnus Billing.

 

Valg av leder for to år.

Uttredende: Magnus Billing

Valgkomiteens forslag: Elisabeth Furuholt (ny)

 

Valgkomitéens innstilling ble enstemmig vedtatt.

 

Valg av to styremedlem for to år:

Uttredende: Siv Ailin Olsen og Glenn K. Stenberg

Valgkomiteens forslag: Renate Aarlie (ny) og Glenn K. Stenberg (gjenvalg)

 

Valgkomitéens innstilling ble enstemmig vedtatt.

 

Valg av ett styremedlem for ett år:

Uttredende: Elisabeth Furuholt

Valgkomiteens forslag: Rune E. Gustavsen

 

Valgkomitéens innstilling ble enstemmig vedtatt.

 

2 varamedlemmer for ett år.

Uttredende: Linn Stryken og Renate Aarlie

Valgkomiteens forslag: Heidi Andersen (ny) og Linn Stryken (gjenvalg)

 

Valgkomitéens innstilling ble enstemmig vedtatt.

 

2 revisorer for et år:

Valgkomitéens forslag:         

-       Anders Onshuus – gjenvalg

-       Trond Erik Haug – gjenvalg

 

Valgkomitéens innstilling ble enstemmig vedtatt.

 

 

 

 

2 medlemmer til valgkomitéen for et år.

Styrets forslag:

-       Tore Fyrand – gjenvalg

-       Trond Besseberg – gjenvalg

 

Forslaget ble enstemmig vedtatt.

 

2 representanter med varamedlem til Buskerud travforbunds generalforsamling 2021.

Valgkomitéens forslag:

Elisabeth Furuholt og Roy Karlsen

 

Vara: Renate Aarlie, Glenn K. Stenberg, Rune E. Gustavsen

 

Valgkomitéens innstilling ble enstemmig vedtatt.

 

Representant fra DOT til DNT generalforsamling 2021.

Valgkomitéens innstilling:

Elisabeth Furuholt

 

Forslaget ble enstemmig vedtatt.

 

 

 

Drammen 14.01.2021

 

 

                                  

Magnus Billing

 

                                                                                                                                

Elisabeth Furuholt                                                     Roy Karlsen