Generalforsamling 2021 Drammen og Opland travselskap

06.01.2021

Torsdag 14. januar 2021 kl. 19.00

Møtet holdes digitalt ved bruk av Teams.

 

Opprinnelig oppsatt møte på grendehuset på Daler lar seg dessverre ikke gjennomføre på grunn av koronasituasjonen. DNT har gitt utsatt frist for travlagene til å holde generalforsamling innen utgangen av april. Styret i Drammen og Opland har besluttet i styremøte den 6. januar 2021 at lagets generalforsamling arrangeres den dato det er innkalt til. Generalforsamlingen denne gang konsentreres om de saker som er nødvendig å behandle ut fra vedtektene til DNT. Styret vil invitere til medlemsmøte senere i 2021, med informasjon om treningsanlegg, årets hest 2020 m.m.

Det blir påmelding til møtet. De som ønsker å delta må melde seg på til Magnus Billing senest onsdag 13. januar kl. 21.00.

Send sms til 984 81 504 eller epost til magnus.billing2140@gmail.com

 

Hvis dere har merknader eller forslag til sakene på agendaen, så det ønskelig at dette varsles skriftlig på epost innen samme frist. Dette vil forenkle gjennomføringen.

Dersom det kreves skriftlig avstemming, så vil det skje ved at deltakerne må sende epost eller sms til møteleder innen gitt frist under møtet.

Deltakerne vil få tilsendt link på epost til bruk for deltakelse i møtet.

Saksliste:

 

1. Godkjenning av innkallingen

 

2. Konstitusjon

 

2.1 Valg av møteleder

Styrets forslag: Magnus Billing

 

2.2 Valg av referent

Styrets forslag: Magnus Billing

 

2.3 Valg av 2 personer til å undertegne protokollen.

Styrets forslag: Roy Karlsen og Elisabeth Furuholt

 

3. Årsberetning 2020.

Se vedlegg.

 

Styrets forslag til vedtak: Årsberetning 2020 godkjennes.

 

4. Revidert regnskap 2020.

Se vedlegg.

 

Styrets forslag til vedtak: Regnskap 2020 godkjennes.

 

5. Fastsetting av medlemskontingent for 2022.

Styrets forslag er kr 200,-.

 

 

 

 

 

6. Innkomne forslag:

 

 

6.1 Aktivitetsplan 2021.

 

Aktivitet

Tidsrom

Ansvarlig

Kostnad

Generalforsamling Buskerud travforbund m.fl

Mars 2021

Leder og nestleder

2000,-

Lokalkjøring

I løpet av 2021

Styret i DOT, medlemmer og andre frivillige 

45000,-

Lagskonferanse Buskerud travforbund

Oktober 2021

Inntil 6 medlemmer

5000,-

Arrangementer

2- 4 stk. i løpet av året

Styret

20.000,-

Aktiviteter barn og unge

Etter søknad

Styret

 

20.000,-

 

 

Styrets forslag til vedtak: Aktivitetsplanen tas til orientering.

 

 

6.2 Budsjett 2021 – styrets forslag. 

 

Sak 6.3 Budsjett 2021 Drammen og Opland travselskap

 
   

Budsjett

Budsjett

Konto

Tekst

2021

2020

3

INNTEKTER

   

3 100

Medlemskontingent

12 000

12 000

3 210

DNT banebidrag

3500

3500

3 220

DNT løpsbidrag

 

 

3 230

DNT DU- tilskudd

 

 

3 240

DNT andre bidrag

 

 

3 300

Off/kommunale tilskudd

 

 

3 400

Lokalkjøring

0

0

3 500

Aktivitetsinntekter

 

 

3 600

Anleggs-/leieinntekter

24 000

24 000

3 700

Salg- og inntektsbringende tiltak

 

 

3 800

Reklame, sponsor etc

 

 

3 900

Andre inntekter

15 000

15 000

 

Sum inntekter

54 500

54 500

       

 

UTGIFTER

 

 

4

LOKALKJØRING OG AKTIVITETER

   

4 400

Lokalkjøring

45 000

45 000

4 500

Aktivitetsutgifter

20 000

20 000

4 600

Trening og instruksjon

 

 

4 700

Utdanning og kursvirksomhet

 

 

4 900

Andre tiltak

20 000

20 000

       

5

ADMINISTRASJON, MØTER

   

5 100

Styremøter

5 000

5 000

5 200

Personalutgifter

 

 

5 300

Andre møteutgifter

5 000

5 000

5 400

Deltakelse andres møter

2 000

2 000

5 900

Andre adm.utgifter

10 000

10 000

 

     

6

ANLEGG OG UTSTYR

   

6 100

Investering anlegg

 

 

6 200

Avskrivning anlegg

 

 

6 300

Drift og vedlikehold anlegg

5 000

5 000

6 400

Investering maskiner/utstyr

 

 

6 500

Avskrivning maskiner/utstyr

 

 

6 600

Drift og vedlikehold maskiner/utstyr

 

 

 

     

7

SALG OG ANDRE UTGIFTER

   

7 100

Salgsutgifter

 

 

7 200

Utg inntektsbringende tiltak

 

 

7 900

Andre utgifter

 

 

 

Folkehesten

   

8

FINANS/EKSTRAORDINÆRE POSTER

 

8 100

Finans-/ekstraordinære inntekter

 

 

8 500

Finans-/ekstraordinære utgifter

500

500

 

Sum utgifter

112 500

112 500

       

8 900

Årsoverskudd/underskudd

-58 000

-58 000

 

 

Styrets forslag til vedtak: Budsjett 2020 tas til orientering

 

 

 

7. Valg

 

Valgkomitéen har bestått av Tore Fyrand og Trond Besseberg

 

 • styreleder for 2 år
  • Uttredende: Magnus Billing
  • Valgkomiteens forslag: Elisabeth Furuholt (ny)

 

 • 2 styremedlemmer for 2 år
  • Uttredende: Siv Ailin Olsen og Glenn K. Stenberg
  • Valgkomiteens forslag: Renate Aarlie (ny) og Glenn K. Stenberg (gjenvalg)

 

 • 1 styremedlem for 1 år
  • Uttredende: Elisabeth Furuholt
  • Valgkomiteens forslag: Rune E. Gustavsen (ny)

 

 • 2 varamedlemmer til styret for 1 år
  • Uttredende: Linn Stryken og Renate Aarlie
  • Valgkomiteens forslag: Heidi Andersen (ny) og Linn Stryken (gjenvalg)

 

 • 2 representanter med varamedlemmer til travforbundets generalforsamling
  • Valgkomiteens forslag: Elisabeth Furuholt og Roy Karlsen, vara Renate Aarlie, Glenn K. Stenberg, Rune E. Gustavsen
  • 2 revisorer for ett år og ett varamedlem
   • Valgkomiteens forslag: Trond Erik Haug (gjenvalg) og Anders Onshuus (gjenvalg)

 

 • valgkomité på 3 medlemmer for 1 år og ett varamedlem for 1 år
  • avklares på generalforsamlingen

 

 • travlagets kandidat for valg på travforbundets generalforsamling til representasjon på DNT generalforsamling.

Valgkomiteens forslag: Elisabeth Furuholt