Styremøte 24. mars

Skrevet av Det Norske Travselskap,  21.03.2023
Artikkelbilde
Foto: Hesteguiden.com

24. mars er det styremøte i Det Norske Travselskap (DNT). Her får du sakslisten og en informasjon om de sakene som styret skal behandle på dette styremøtet.

Sakslisten til styremøter i DNT publiseres på travsport.no en uke før møtet. Se sakslisten og protokoller fra tidligere styremøter her.

Vedtakssaker
Vedtakssakene starter med årsregnskap for DNT 2022, inklusivt konsernregnskap. Styret får fremlagt forslag til årsregnskap, som er revidert. Det er styret som fatter endelig beslutning om regnskapet som skal legges frem for vedtak på årets generalforsamling. Styret blir også presentert for DNTs konsernregnskap. Regnskapet er et resultat av de ulike virksomheter som DNT har en dominerende eierandel i, inkludert egen virksomhet. Konsernregnskapet skal ikke formelt vedtas av styret, men signeres av styrets medlemmer.

Under sak nummer 2 får styret presentert forslag til styrets årsberetning for 2022. Årsberetningen omhandler måloppnåelse og utfordringer knyttet opp mot kjerneaktiviteten i strategiplan Trav2025; sport, avl, hestevelferd, organisasjon og rekruttering, samt rammevilkår og utfordringer for næringen, i tillegg til lovpålagte opplysninger. Årsberetningen inneholder også spesielle utfordringer for 2023 og fremover.

I forbindelse med DNTs generalforsamling skal noen av de som har gjort en ekstraordinær innsats for travsporten hedres. I slutten av januar ble organisasjonen oppfordret til å komme med innspill på kandidater til æresmedlemskap, hederstegn, årets travlag og årets ildsjel. Dette er også gjentatt på organisasjonskursene som er gjennomført i løpet av vinteren. I sak nummer 3 vil styret få presentert de ulike kandidatene (med begrunnelse) som det er sendt innspill på.

I sak nummer 4 vil styret diskutere hvilke overordnende utfordringer hestesporten står i for øyeblikket og som skal kommuniseres til overordnede myndigheter.

I forbindelse med kommende generalforsamling i Bjerke Travbane Eiendom AS (BTE) vil det under sak nummer 5 drøftes fremtidig styresammensetning i BTE og videre prosess knyttet til arbeidet med sammensetningen.

I saken om søksmål mot DNT får styret en oppdatering om status i saken.  

Orienteringssaker
Orienteringssaker består i hovedsak av saker der administrasjonen orienterer styret om aktuelle oppgaver, prosjekter, organisasjonssaker eller lignende. Blant de overordnende orienteringene til dette styremøtet, vil det informeres om status i Norsk Trav AS og avsagt dom fra DNTs Domskomite.

Under status hest, som for øvrig månedlig blir publisert på travsport.no her, får styret en status i antall starthester, utvikling i antall løp, antall hester i løp, utviklingen i antall starter per hest, samt innkjørt per hest – fordelt på rase.

Forskrift om fordeling av overskuddet fra pengespill på hest er vedtatt av Landbruks- og matdepartementet med ikraftsettelse per 13. mars 2023. DNT har fått godt gjennomslag for mange av momentene i sitt høringssvar til forskriften. Dette gjelder likviditetsutfordringen, lyd- og bilderettigheter og hva tilskuddet kan brukes til. Forskriften medfører imidlertid at travsportens andel av NRs overskudd er redusert til 82 %.

I saken om Bjerke Dyrehospital vil styret bli orientert om deres avholdte generalforsamling og reviderte vedtekter. Selskapet, som tidligere hadde navnet Rikstotoklinikken AS, heter nå Bjerke Dyrehospital AS.

Torsdag 16. mars ble det avholdt Landsråd. På agendaen stod enkelte av styrets foreløpige lovendringsforslag til DNTs generalforsamling 2023, forslag til sammensetning av DNTs Valgkomite og etablering av fond. Landsrådet støttet styrets forslag til lovendringer og forslaget om etablering av fond. I tillegg ga rådet sine tilbakemeldinger til sammensetning av DNTs Valgkomite.

Styret er tidligere orientert om forslag til endringsforskrift med formål om å gebyrlegge stevneveterinærtjenester. Et gebyr på størrelsen med det foreslåtte, vil for et helt år med en terminliste som i 2023 utgjøre hele 4,2 millioner kroner for travsporten. Administrasjonen har siden siste styremøte arbeidet med et høringssvar som vil bli presentert under styremøtet.

Under styremøte nummer 2 fikk styret presentert DNTs handlingsplan for 2023, basert på de forutsetningene som ligger i årets budsjett. Styret ga da sine innspill til handlingsplanen og administrasjonen vil presentere oppdatert versjon.