Styremøte 29. juni

Skrevet av Det Norske Travselskap,  27.06.2023
Artikkelbilde
Foto: Hesteguiden.com

29. juni er det styremøte i Det Norske Travselskap (DNT). Her får du informasjon om de sakene som styret skal behandle på dette styremøtet.

Sakslisten til styremøter i DNT publiseres på travsport.no en uke før møtet. Se sakslisten og protokoller fra tidligere styremøter her. På styremøte 29. juni skal styret behandle 10 vedtakssaker og bli orientert om 12 andre saker.

Vedtakssaker
Første vedtakssak er DU-utvalget. I henhold til gjeldende delegasjonsreglement for DU-utvalget skal utvalget og styret møtes minimum en gang per år. Utvalgets sammensetning kan du se her. Utvalget vil før styremøtet gå igjennom prioriterte temaer som de ønsker å diskutere med styret. Et av hovedtemaene som allerede er satt, er at det også fremover må sikres midler til utvikling og drift av treningsanlegg over hele landet. Dette blir stadig mer viktig med tanke på underlaget som det trenes travhester på, samt at det over tid er blitt mindre tilgjengelighet på områder som ikke er avsatt for trening av hest.

Sak nummer to er regnskapsrapport per 31. mai. Regnskapet viser et overskudd på 20 millioner kroner, hvilket er et positivt avvik på 49,1 millioner kroner sammenlignet med vedtatt budsjett for 2023. Trekker man fra de inntektsførte ekstraordinære overføringene fra Norsk Rikstoto (NR) på 45,5 millioner kroner, er det et positivt resultat på 3,6 millioner kroner.

Sak nummer tre er revidert budsjett for 2023. Det er utarbeidet er forslag til revidert budsjett som hensyntar ekstraordinære inntekter fra NR basert på NRs overskuddsdisponering fra regnskapsåret 2022. I tillegg er det tatt høyde for kostnader knyttet til styrevedtak og generalforsamlingsvedtak i 2023. Dette betyr blant annet kostnader til mønstringsløp og økte styrehonorarer.  

Neste sak gjelder oppfølgning av DNTs generalforsamling 2023. Her vil styret drøfte uttalelse fra DNTs Lovkomite samt prosess vedrørende protokollen fra DNTs generalforsamling 2023. I tillegg skal det drøftes mandat og sammensetning av et reglementsrevideringsutvalg.

DNT ble etablert i 4. ferbuar 1875 og representerte da den første landsomfattende organiserte travsporten. Med dette er DNT den eldste sportsorganisasjonen i Norge. I 2025 er organisasjonen 150 år. Dette bør markeres med ulike aktiviteter gjennom året over hele landet. Styret får presentert forslag til et utvalg som skal arbeide frem ulike aktiviteter i jubileumsåret.  

Sak nummer seks gjelder innspill til forbundsvise travkonferanser. I henhold til DNTs lov skal travforbund en gang per halvår innkalle representanter fra samtlige travlag og samarbeidende organisasjonen innen forbundet til travkonferanse/temamøte. Alle travforbundene gjennomfører konferanser i høsthalvåret, også kalt «høstkonferanser». Under denne saken skal styret vurdere hvilke innspill til tema og agendapunkter som de ønsker å gi til travforbundene i forbindelse med kommende konferanser.

Avlssjansen ble lansert 1. mars og er et avlsfremmende og innavlsdempende tiltak for kaldblodshesten. Norge og Sverige har gjennom «Kaldblodsavtalen» et forpliktende samarbeid vedrørende felles løpstilbud, avl av kaldblodshest og arbeid med felles forskningsprosjekt. Svensk-Norsk Kaldblodskomite har til oppgave å påse at arbeidet i begge land blir iverksatt og fulgt opp. Komiteen avholdt møte tidligere i juni der Avlssjansen ble evaluert og tilbakemeldinger på tiltakspakken ble lagt frem. Det er stor enighet i komiteen om at Avlssjansen er godt mottatt i begge land. Komiteen anbefaler med denne bakgrunn styret i DNT å vedta fortsettelse av Avlssjansen.

DNT har over flere år hatt samme revisjonsselskap. Fra tid til annen bør man sjekke at man betaler riktig pris for tjenesteleveranse. Det foreslås å gjennomføre en anbudsrunde vedrørende revisortjenester der flere selskaper innen travsporten er med.

Med bakgrunn i styrets prioriterte oppgaver fra forrige styremøte ønsker styret en orientering vedrørende kompetanse og kapasitet i DNTs administrasjon.

Det foreslås en møteplan for styremøter i andre halvår av 2023, som styret skal ta stilling til.

I tillegg kommer det på en ekstraordinær sak vedrørende åpenhetsloven, der styret inviteres til å fatte et vedtak om aktsomhetsvurderinger i DNT.

Orienteringssaker
Orienteringssaker består i hovedsak av saker der administrasjonen orienterer styret om aktuelle oppgaver, prosjekter, organisasjonssaker eller lignende. Blant de overordnende orienteringene til dette styremøtet, vil det informeres om protokoll fra møte i lovkomiteen, avlskomiteen, samt notat fra møte i DNTs Landsråd og referat fra møte i Svensk-Norsk Kaldblodskomite.

Under status hest, som for øvrig blir publisert månedlig på travsport.no her, får styret en status i antall starthester, utvikling i antall løp, antall hester i løp, utviklingen i antall starter per hest, samt innkjørt per hest – fordelt på rase.

Det er utarbeidet retningslinjer for håndtering av ulovlige aksjoner mot travsporten, og styret vil bli orientert om disse.

I saken om kvartalsrapport for underliggende selskaper vil styret få presentert rapporter for henholdsvis Bjerke Travbane Eiendom AS, Bergens Traverbane AS, Sørlandets Travpark AS og Norsk Trav AS.

Norsk Trav AS har vedtatt virksomhetsoverdragelse av Norsk Trav, avdeling Bjerke til Bjerke Travbane AS med virking fra 1. juli 2023. Styret får presentert protokoll fra styremøte og generalforsamling i Norsk Trav AS.

Bjerke Travbane AS ble stiftet 1. juni 2023. Så snart selskapet er registrert i foretaksregisteret, vil det avholdes en ekstraordinær generalforsamling for å etablere et fremtidig styre for selskapet og foreta eventuelle nødvendige vedtektsendringer.

I orienteringssaken om stortingsmelding om dyrevelferd informeres styret om DNTs arbeid med dette. I regjeringens arbeid med meldingen skal det ses nærmere på utviklingen i norsk dyrehold og husdyrproduksjon, samt på ny kunnskap om dyrevelferd. DNT var invitert av Landbruks- og matdepartementet til å delta på et innspillsmøte 15. juni der representanter fra avdeling for avl og hestevelferd i DNT deltok med foreløpige innspill. DNTs skriftlige innspill bør være bredt forankret i organisasjonen, og det planlegges derfor å invitere aktuelle representanter til et dialogmøte 24. august for å diskutere saken.

I saken om søksmål mot DNT får styret en oppdatering om status i saken.